Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Arabesk Sözler

Anlaml? en güzel arabesk sözler 2015 k?sa sayfas? -
DUANLA DO?MADIMK? BEDDUANLA ÖLEY?MGeçici HeVes De?iL.. Hak eDeNe NeFes oLurum...
Fark imi Fark eTTin Ya.. ArTik FarkeTMeSeNDe Fark eTMeZ

Hele bir ???klar sönsün ..Sular durulsun . B?çak ataca??m Da??n dikine ..K?sa devre yaps?n kalbim..Ellerim inatla dökülsün c?garaya ..Sen beni ozaman Gör..Hele küssün meydan lar Kald?r?mlara ya?mur dökülsün ..Da??ls?n Di?lerimde gülü?ler ..Kaybettiklerim bi dönsün ..Sen beni ozaman gör
Yeryüzü ta?la doludur. Ama pek az? boyunlara kolye olur. komik arabesk sözler facebook
En önemli vazifemiz; kulaklar?m?z?, söylediklerimizi duymaya al??t?rmam?zd?r.
Testinin içinde ne varsa d???na da o s?zar.
Pencereden bakan d??ar?s?n? görür. Pencereye bakan ise cam?n kirini. damar arabesk sözler
Meyvas? çamura dü?üyor diye a?aca m? lanet edilir?
Devler gibi eser vermek için kar?ncalar gibi çal??mak gerekir. yeni arabesk sözler k?sa
Biz Bu Yollar? ne b?çaklar yaralar yiyerek geçirdik, ?imdi bir insafs?z?n elinde kalbim vurdu hançeri öldürdü beni... anlaml? arabesk sözler
Kolumda Jilet izi Dinliyorum arabesk i b?rak bu i?leri güzelim ben her gece böyle içerim seni üzerim....
Dinliyorum Müslüm Baba geçmiyor Sensiz Zaman Sende beni Anla Güzelim , Sensiz Ya?amak tek hatam...
Bu ?ark?lar Seni Anlatsada Bana Olmaz Art?k Sendne Bana Fayda, Al Kalbimi Ez Ellerinde Sanada Bu Yak???rd? Sosyetik Gülzeli. özlü arabesk sözler
Seven Hep Ac?m? çeker Dostum Vur Kadehe belki Unutursun....
Seni Dü?ünürken Arabesk ?ark?lar Dinlemek Hobim Oldu Sensiz ya?amak ise Art?k Fobim Oldu...
ya Ellerimi B?rak Dü?eyim ya Çek beni kendine Kalbimi vereyim Güzelim..
Yollar?n Sonu Yoktur Güzelim Sonumuzu birlikte çizelim gel benimle Ç?k yola Kalmazs?n benimle Yaya...
Sevgililer gününde Yoktun yan?mda Ne Yapt?m Bana ALLAH ?m Nedir Bu ceza Bir Kulunu Sevmekse öLüm Al can?m? ALLAH ?m Bitsin Bu Zulüm.
Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.

Ba?kalar?n? avutmakla kendi ac?lar?n? unutursun.
?nsan? hayvandan ay?ran ak?ld?r. ?nsan, ak?ldan uzakla?t??? zaman hayvan ortaya ç?kar.
Bir kad?n?n yüzünde ta??d??? ifade, s?rt?na giydi?i elbiseden daha önemlidir.
Kendilerine yard?m etmeyen insanlara yard?m etme?e çal??mak faydas?zd?r.
Herkesin istedi?ini yapabilece?i bir yerde hiç kimse istedi?ini yapamaz.
Ac? çekmeyenler, ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini ak?llar?na bile getiremezler.
?nsan?n yapabilece?i en büyük fenal?k, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
Tekme yiyen köpe?in di?leri daha sivridir.
Gerçe?i insanlar?n ölçüleri ile de?il, insanlar? gerçe?in ölçüsü ile tan?.
Sessizlik de bir çe?it konu?ma sanat?d?r.
Sevgililer, güzelli?e zamanla al???p onu gözleriyle de?il duygular?yla görmeye ba?larlar.
Kalbin, mant??a s??mayan ayr? bir mant??? vard?r.
Alay, ço?u zaman ak?l yoksullu?undan ileri gelir.
Bir dü?man? ba???lamak, bir dostu ba???lamaktan daha kolayd?r.
Ayr?l?k, sevdan?n merhemi oldu?u gibi öfkeyi de kini de azalt?r.
?yi olmak istiyorsan kötü oldu?una inan.
Unutma ki a?z?nda bal olan ar?n?n kuyru?unda da i?nesi vard?r.

En çabuk kuruyan ?ey göz ya??d?r.
Olgun bir insan? dost edinmek istiyorsan?z tenkit edin, basit bir insan? dost edinmek istiyorsan?z methedin.
?nsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir.
Baz? y?k?l??lar daha parlak kalk?n??lar?n te?vikçisidir.
?nsan gençli?inde ö?renir, ya?land???nda anlar.
Hiç kimse duymak istemeyenler kadar sa??r olamaz.
Beklemeyi bilen insan her?eyi elde edebilir.
Cesaret ölmek de?il ya?amakla ölçülür.
Mutluluk payla??lmak için yarat?lm??t?r.
?urada burada güçlü ad?mlarla dola?maktansa do?ru yolda sekerek yürümek daha iyidir.
?nsanlar yanl?? yapabilirler, yaln?z büyük insanlar yanl??lar?n? anlarlar.
Güne?e bakarsan gölgeleri göremezsin.

#2358

 
© 2015
AŞK