Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aristoteles Sözleri

En Güzel Aristoteles Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Aristoteles Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Aristoteles Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Aristoteles Sözleri ve Anlamlar?;
Arzu öyle bir ?eydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insan?n hayat?, arzular? doyurma yollar?n? aramakla geçer.
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
Alçak olan kimse dü?mekten korkmaz.
Kimi ister, kimi verir; do?a ile insan bir bütündür.
Arzu; bir ?eyi istemek veya söylemektir.
Ak?ll? insan dü?ündü?ü her ?eyi söylemez, fakat söyleyece?i her ?eyi dü?ünerek söyler.
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir s???nak ve iyi bir yol göstericidir.
Bütün; ba??, ortas? ve bir sonu oland?r.
Bir 'dost' kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.
Bir çok ki?inin ya?am?, isteklerini doyurma yollar?n? aramakla geçer.
Bilge ki?i zevk aramaz, kayg? ve ac?lardan uzak durur.
Bilgi do?u?tan ak?lda yoktur, ama ak?l bilgiyi üretecek kapasitededir.
Bütün insanlar do?alar? gere?i bilmek isterler.
Bütün insanlar?n dü?ünecegi bir akli vard?r ve kullanmas?n? bilmek gerekir.
Bütün dünyevi ya?am bir hastal?kt?r, bir tür duygu olu?umudur. En iyisi hiç do?mam?? olmakt?r. E?er insan, bir felaket olup da do?mu?sa, en h?zl? ?ekilde ölmeyi denemelidir.
Cesaret kuvvetle birle?ince birazc?k artar.
Çünkü do?aya güvenilir, paraya de?il.
Çok süslenenlere bak?n; hepsi de gizlenmek istiyordur.
Dünya bir hücredir seni yaln?zl??a iten fakat seni dü?ündürüp olgunla?t?ran ortam da olabilir.
Demokrasi despotizmin en ileri ?eklidir.
Devlet birçok ki?i taraf?ndan yönetilirse bu ona, t?pk? giderleri toplulukça kaynaklanan ?ölenin tek ki?inin haz?rlayaca?? bir ?ölenden daha üstün olmas? gibi bir üstünlük sa?lar. Onun içindir ki ço?unluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir ki?iden daha iyi bir yarg?çt?r. Ayr?ca çokluk daha güç bozulur ya da k?st?r?l?r. Kötü bir an?nda olan ya da konuya ili?kin çok güçlü duygular? bulunan bir ki?inin yarg?s? ister istemez çarp?k olacakt?r. Öte yandan, bir kitlenin yarg?da bulunmas? durumunda, kitleyi olu?turan her ki?inin ayn? anda duygulara kap?lmas?n? ve yarg?s?n? çarp?tmadan ayarlamak güçtür.
Dost; ki?inin ikinci benli?idir.
Dostlar! Dost yoktur!
Dost kara günde belli olur.(Misfortune shows those who are not really friends)
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkas?ndan gitmek ve onlara uymak do?rudur.
Erdem bilincine sahip olmak yeterli de?ildir. Erdeme eri?mek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.
En büyük suçlar, gerekli olan? de?il de, fazla olan? elde etmek için i?lenir.
E?itimin kökleri ac?, meyveleri tatl?d?r.
E?itim görmü? akl?n i?areti, herhangi bir dü?ünceye onu kabul etmeden önçe aç?k olmas?d?r.
Eflatun'u severim ama gerçe?i daha çok severim.
Fazileti olmayan insan, hayvanlar?n en kirlisi, en vah?isi, en muhteris ve en doymak bilmez olan?d?r.
Felsefe ki?ilerin ya?am? merak etmesinden do?ar. Ya?am? en çok merak eden çocuklard?r.
Filler neden büyük, gri ve k?r???kt?r ? Çünkü ufak, beyaz ve yuvarlak olsalard? aspirin olurlard?.
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile de?il, ak?l ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
Gerçek bir arkada?, iki gövdede ya?ayan bir ruhtur.
Gerçek arkada?l?k iki bedende bir ruhtur.
Herkes en fazla kendi ç?kar?n?, en az ba?kalar?n?n ç?kar?n? dü?ünür.
Hukuk her ?eyin üzerinde olmal?d?r.
Her devinim, ne denli h?zl?ysa o denli devinimdir
Hiç kimse rastlant?yla ya da onun arac?l???yla do?ru ve ak?ll? olmaz.
Hiçbir dahi, biraz ç?lg?nl?k kar???m?ndan yoksun olamaz.
Hayat? bir ?ölen sofras? gibi b?rakmal?, ne susuz ne de sarho? olarak.
Her ki?i öfkelenir, bu çok kolayd?r; ancak tam istenilen ki?iye, tam ölçüsünde, tam zaman?nda, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinli?indedir, ne de kolayd?r.
Hükümetlerin al?nyaz?lar?n? belirleyenler, her zaman silah ta??yanlard?r.
?nsanlar arzular?na son olmad??? için, bu arzular? tatmin edecek vas?talara da son olmamas?n? isterler.
?yi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
?nsanlar? iyi yapan yasalard?r.
?yi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Di?eri ise birisi için iyi oland?r.
?nsano?ullar?n?n yönetimi sanat? üzerinde dü?ünen herkes, devletlerin gelece?inin gençlerinin e?itimine ba?l? oldu?u konusunda ikna olmu?lard?r.
?lkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
?yili?e gücün yetmezse, kötülük etme.
?nsan dü?ünen bir hayvand?r, insanlar? tan?d?kça hayvanlara sayg? duyuyorum.
?radene hakim fakat vicdan?na esir ol
??ler, i? olarak ?erefli veya ?erefsiz diye ayr?lmazlar. Yap?l??lar?ndaki maksada göre ?erefli veya ?erefsiz olurlar.
?yi rejimler aras?nda demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.
?nsan politik bir hayvand?r.
?steklerini tutsak al, vicdan?na tutsak ol.
?nsan, do?as? gere?i siyasi hayvand?r.
?nsanlar bir aç?dan iyi pek çok aç?dan kötüdür.
?nsan?n içinde olanlar d???nda anlam buluyor.
Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olmas? gerekir.
Kimse tesadüfle veya onun vas?tas?yla do?ru ve ak?ll? olmaz.
Ki?iler ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler.
insan ve hayvan aras?ndaki tek fark dü?ünmektir dü?ünebilene
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflar?n? geri almak yoluna dü?erler.
Mutlulu?un özü, bizdeki tam bilgi ve ruh do?rulu?udur
Tek mant?k dü?ünebilmekse; evet, ak?ll?y?z.
Okuyup yazanla okumay?p yazmayan aras?ndaki ayr?l?k, ölülerle diriler aras?ndaki ayr?l?k kadard?r.
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can dü?man? olanlar? bile birle?tirir.
platon'u severim ama gerçe?i daha çok severim.
Ruhun güzelli?i bedenin güzelli?i kadar çabuk görünmez.
Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.
Sab?r ac?d?r, fakat meyvesi tatl?d?r.
Sevmek ac? çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yanl?z sevilmenin hiçbir zevki yoktur.
S?radan insanlar gibi konu?, bilge adamlar gibi dü?ün; böylelikle herkes seni anlas?n.
Sürekli yapt???m?z ?ey neyse, biz o'yuz. O halde, mükemmellik bir eylem de?il, bir al??kanl?kt?r.
?iir, daha felsefidir ve ciddiye al?nmay? tarihten daha çok hak eder.
Tek istikrarl? devlet, tüm insanlar?n yasa önünde e?it oldu?u devlettir.
Umut, uyan?k adam?n rüyas?d?r.
Umut insan? uyand?ran bir rüyad?r.
Utanç gençlerin süsü, ya?l?lar?n yüz karas?d?r.
Yaln?z erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.
Yarat?l?? bak?m?ndan bütün ki?iler ö?renmek iste?i içindedirler.
Yetinmesini bilenler mutludur.
Yüreklilik güçle birle?ince büsbütün artar.
Yaln?zl?k vah?i hayvanlara yada Tanr?ya mahsustur
Yanl?? yoldan gitmenin birden çok yolu vard?r. Ama do?ruyu yapman?n tek bir yolu bulunur. Yanl?? yapmak bu yüzden kolay, do?ruyu bulmak ise bu yüzden zordur.
Zay?f, daima adalet ve e?itlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile de?ildir.

#2862

 
© 2015
AŞK