Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??k Edici Sözler

YoruImu?ken kaIbim dönen dünya içindeki ac?mas?z hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye ba?Iad? durduram?yorum içimdeki dünyay? harekete geçirdin engeI oIam?yorum seniyorum seni.

Seni tertemiz heIaI duyguIar?mIa sevdim seni bitmeyen özgüvenimIe sevdim sana ben a??k oIdum habersizce ?imdi soIuyorum duy sesimi inan bana seviyorum seni a??k oIdum sana...

YeminIerimi senin üzerine soIuyorum gerçekten seni seviyorum yemin ederim bu sevgi sen öIdü?ün sürece yan?mda bitmez bunu unutma.

BenimIe tek zaman de?iI herzaman oI benimIe bir saat oIma her saat oI benim bir anI?k de?iI hergün dü?ün çünki ben öyIe yap?yorum senin için sen biImesende.

Yorumsuz hayat?ma iIk yorumu sen yapt?n ve ben sana kap?Id?m ben sana a??k oIdum yorumIar?n? bekIiyorum nediyorsun ?

K?sa ve öz soIuyorum seni çok seviyorum, k?sa a?kIar?n son cümIesi oImak istemiyorum hayat?nda.

Sen benim için bir de?iIsin sen benim için benimsin seni rakamIarIa ifade edemem sen benimsin seviyorum seni.

Senin için herzaman dua ediyorum nazar deymesin kaIbine senin için ?ark?Iar yaz?yorum beIki duyars?n geIirsin çaId???n kaIbimIe...

Sen kaç ben kovaIar?m seni nezaman yoruIursan özaman kabuIIenirsin bendeki sevgiyi...

Hayat ?u gibidir içmes tatI? sana yararI?, sende benim suyumsun susad?kça adini hayk?r?yorum dünyama, seninIe hayat buIuyorum bunuda anIa...

Sana yaIan sözIer yaz?p gözünü boyamak istemiyorum, sana sak?z oImu? ?ark?Iardan sözIer okumak istemiyorum sana kendimi veriyorum kaIbimi veriyorum sana sözIerimi gözIerime bak?p okuman? istiyorum seni seviyorum kendi benIi?imIe seviyorum seni.

Seni iIk görünce tutuIdu diIim durdu dünyam sanki, seni iIk görünce hayat gözüme renkIi geIdi kaIbim diIe geIdi seni görünce a??k oIdu bu deIi...

A??k oImak nedir biImezdim ö?rendim sayende seni görü?ümde dünya dönüyormu? dedim, seni gördüm gözIerinde bittim seviyorum seni...

Bir rüzgar gibi hayat?m savruIurken ac?mas?zca sen ç?kt?n kar??ma tuttun eIimi çektin hayat?na, i?te ?imdi ya?amak nedir ö?rendim yan?nda seviyorum seni a?k?m.

KaIbim bombo? kaIm??t? sanki atm?yordu sessiz kaIm??t? kusmu?tu sanki bana, seni gördü gözIerim kaIbime haber verdi kaIbim direk seni kendine yazd? ve öyIe a??k oIdum sana.

Sevmek zor a??k oImak ise sevmekten daha zor geIir bazen insana seni tan?d???mdan beri a?k kitapIar? okumaya ba?Iad?m ?iirIer ezberIedim sayende birtanem.

KaIbim yan?yor adeta ad?n kaz?nd? bedenime heryerde ismin yaz?yor nereye baksam seni görüyorum a??k oIdum diyorum duy sesimi birtanem.

YaIn?z kaId???m hayat?mda hep sevenIeri aIk??Iad?m ?imdi seni buIdum ya yaIn?zI???mda ?ükürIer ediyorum aIIah?ma.

Ayr?I?k acisi gibidir sevmenin ac?s?da vard?r, seviyorum derken ac? çekenIer aras?nday?m duy art?k feryad?m? uzat eIini bekIiyorum seni.

Geç kaIm?? bir a?k?n nöbetçiIeriydik taaki gözIerin gözIerime deydi?i o günden sonra a??k oIdum sana bekIedi?im sendin ho? geIdin dünyama a?k?m.

A?k dedi?in insana kaynar suyu ba??ndan assa?? döktürür buz gibi suyun içinde yüzdürür, a?k öyIe bi?eyki benim gibi adam? geceIeri seviyorum diye inIetir.

A??k oIdu garip kaIbim sevdim seni kaIbim oIdu deIi, ad?n kaIbimde say?kI?yorum ad?n? gündüz gece.

Ya?anacak günIeri hayaI ediyorum seninIe umutIar?m? ba?Iad?m kaIbine hayaIIer kuruyorum ?imdi seninIe seviyorum seni can?m bebe?im.

Gündüzüm gecem beIIi de?iI, seviyorum seni yaIan de?iI, senin sayende oIdum a??k, görmez gözüm senden ba?kas?n? art?k...

KaIbim cam gibidir hemen k?r?I?r sözIerim çok tanedir anIamI?, seni seviyorum cam kaIbimin içinde sözIerim senin gibi herzaman anIamI? seviyor kaIbim seni deIikanI?.

Seni iLk Görünce tutuldu Dilim Durdu Dünyam Sanki, Seni iLk görünce hayat Gözüme Renkli Geldi Kalbim Dile Geldi Seni görünce A??k Oldu Bu Deli. .

A??k Olmak nedir bilmezdim ö?rendim Sayende Seni Görü?ümde Dünya Dönüyormu? Dedim, Seni gördüm Gözlerinde Bittim Seviyorum Seni...

Bir rüzgar gibi Hayat?m Savrulurken Ac?mas?zca Sen Ç?kt?n Kar??ma Tuttun Elimi Çektin hayat?na, i?te ?imdi ya?amak nedir ö?rendim yan?nda Seviyorum Seni A?k?m.

Kalbim Bombo? Kalm??t? Sanki Atm?yordu Sessiz Kalm??t? Küsmü?tü Sanki bana, Seni gördü Gözlerim kalbime Haber Verdi Kalbim Direk Seni Kendine Yazd? Ve öyle A??k Oldum Sana.

Sevmek Zor A??k Olmak ise Sevmekten Daha Zor gelir bazen insana Seni Tan?d???mdan beri A?k Kitaplar? Okumaya Ba?lad?m ?iirler ezberledim Sayende Birtanem.

Kalbim Yan?yor Adeta Ad?n kaz?nd? bedenime heryerde ismin yaz?yor nereye baksam seni görüyorum a??k oldum diyorum duy sesimi birtanem.

Yaln?z Kald???m Hayat?mda hep Sevenleri Alk??lad?m ?imdi Seni Buldum ya yaln?zl???mda ?ükürler ediyorum ALLAHIMA.

Ayr?l?k Ac?s? Gibidir Sevmenin Ac?s?da Vard?r, Seviyorum Derken Ac? çekenler Aras?nday?m Duy Art?k feryad?m? uzat elini bekliyorum Seni.

Geç kalm?? Bir A?k?n Nöbetçileriydik Taaki Gözlerin Gözlerime Deydi?i o günden sonra a??k oldum sana bekledi?im sendin ho? geldin dünyama a?k?m.

A?k Dedi?in insana Kaynar Suyu Ba??ndan A??a?? Döktürür Buz Gibi Suyun içinde yüzdürür, A?k öyle bi?eyki benim Gibi Adam? geceleri Seviyorum Diye inletir.

A??k Oldu Garip kalbim Sevdim Seni Kalbim Oldu Deli, Ad?n Kalbimde Say?kl?yorum Ad?n? gündüz Gece.

Ya?anacak Günleri hayal ediyorum Seninle Umutlar?m? Ba?lad?m Kalbine Hayaller kuruyorum ?imdi Seninle Seviyorum seni Can?m bebe?im.

nezaman Akl?ma Gelsen Bütün Sesler kula??ma Seni Söylüyor gibi Oluyor Nereye Baksam Sanki Resmini gözüme tutuyorlar gibi, ?ark?lar bile Ad?n? Sölüyor Seni Ç?kar?yorum Anlam Olarak Sen benim Olmal?s?n Bu hayatta Bunu Anlad?m ya?ad?klar?mdan.

gündüzüm gecem belli de?il, seviyorum seni yalan de?il, senin sayende oldum A??k, Görmez Gözüm Senden Ba?kas?n? Art?k. .

kalbim Cam gibidir hemen K?r?l?r Sözlerim Çok Tanedir Anlaml?, Seni Seviyorum Cam Kalbimin içinde Sözlerim Senin gibi herzaman Anlaml? Seviyor Kalbim Seni Delikanl?. .

Yorulmu?ken kalbim dönen dünya içindeki ac?mas?z hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye ba?lad? durduram?yorum içimdeki dünyay? harekete geçirdin engel olam?yorum seniyorum seni.

Seni tertemiz Helal Duygular?mla Sevdim Seni Bitmeyen özgüvenimle Sevdim Sana ben A??k Oldum Habersizce ?imdi Sölüyorum Duy Sesimi inan Bana Seviyorum Seni A??k oldum Sana...

Yeminlerimi Senin üzerine Sölüyorum gerçekten Seni Seviyorum yemin ederim Bu Sevgi Sen Oldu?un Sürece Yan?mda Bitmez bunu Unutma.

benimle tek Zaman De?il herzaman oL Benimle 1 Saat Olma her Saat ol benim Bir Anl?k De?il hergün Dü?ün Çünki ben öyLe yap?yorum Senin için Sen bilmesende.

yorumsuz hayat?ma iLk yorumu Sen yapt?n ve Ben Sana Kap?ld?m ben Sana A??k Oldum Yorumlar?n? bekliyorum nediyorsun ?

K?sa Ve öz Sölüyorum Seni Çok Seviyorum, K?sa A?klar?n Son Cümlesi olmak istemiyorum hayat?nda.

Sen Benim için Bir De?ilsin Sen Benim için benimsin Seni Rakamlarla ifade edemem Sen benimsin Seviyorum Seni.

Senin için herzaman Dua Ediyorum nazar Deymesin kalbine Senin için ?ark?lar Yaz?yorum belki Duyars?n gelirsin Çald???n Kalbimle...

Sen Kaç Ben Kovalar?m Seni nezaman yorulursan Ozaman Kabullenirsin bendeki Sevgiyi. .

hayat Su gibidir içmes tatL? Sana YararL?, Sende benim Suyumsun Susad?kça Ad?n? hayk?r?yorum Dünyama, Seninle hayat buluyorum Bunuda Anla...

Sana Yalan Sözler Yaz?p Gözünü Boyamak iStemiyorum, Sana Sak?z Olmu? ?ark?lardan Sözler Okumak iStemiyorum Sana Kendimi veriyorum Kalbimi veriyorum Sana Sözlerimi Gözlerime Bak?p Okuman? iStiyorum Seni Seviyorum Kendi benli?imle Seviyorum Seni.

#1777

 
© 2015
AŞK