Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Asil Sözler

En Güzel Asil Sözler K?sa 2014
* OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN
ya?aR?z..!!!...
* rabbim sen beni dostlar?mdan koru ben dü?manlar?m?n icab?na bakar?m.!!! Asil Mesajlar
* Sen BenDen Ayr?Lmaya Karar VereCek Kadar KüçüLdüySen ... Ben Senin
U?runDa ÖLümü Göze ALaCak Kadar BüyüDüm Demek" ir...
* Dü?ünüyda; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba..
* BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir... yeni asil sözler facebook
* Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz. asil sözler twitter
* Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...
* Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdanda kaç çünkü bulutlar?n aras?nda kaybolan a?k? için a?layan benim..
* Unuttuklar?n? an?msa, Kaybettiysen ara, Özlediysen git bul, K?rd?ysan af dile, K?r?ld?ysan affet. Çünkü hayat çok k?sa...
* Gidene Kal Demek Zavall?lara, Kalana Git Demek Terbiyesizlere, Dönmeyene Dön Demek Acizlere, Hak Edene Git Demek AS?LLERE Yak???r
Ak?ll? adam akl?n? kullan?r. Daha ak?ll? adam ba?kalar?n?n da akl?n? kullan?r. (Bernard Shaw)
Ak?ll? konu?ur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konu?ur, zira kendinin bir ?eyler söylemek mecburiyetinde oldu?unu san?r. (Plato)
Alt?n ate?le, kad?n alt?nla, erkek de kad?nla erir.....P?TAGOR
Bilgi bir ???k gibidir. Onu kullan?rsan?z daha parlak olur, kullanmazsan?z söner. (Alexander Everett)
Bilgi büyük adam? alçak gönüllü yapar, normal adam? ?a??rt?r, küçük adam? ise kibirlendirir. BRIGITTE
Bilgi cesaret verir, cehalet küstahl?k. (Terry)
Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)
Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atl? gidiverir.....FRANKL?N
Bir gemiyi iki reis bat?r?r. TÜRK ATASÖZÜ
Bir ?eye ait her?eyi ö?renin; her?eye dair bir ?eyler bilin. (var dyke)
Bir ?eyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES
Bizi güçlü yapan yediklerimiz de?il, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazand?klar?m?z de?il, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklar?m?z de?il, kafam?za yerle?tirdiklerimizdir. (francis bacon)
Bugün, hayat?n?z?n geri kalan?n?n ilk günüdür. (1970'lerin Bir Duvar Yaz?s?)
Çok keyifli an?n?zda kimseye bir ?ey vaad etmeyin .Çok öfkeli an?n?zda kimseye yan?t vermeyin.....Ç?N ATASÖZÜ
Daha iyi olmaya çal??mayan iyi olarak ta kalamaz. (oliver cromwell)
Durgun su solucan yeti?tirir. (dünya atasözü)
Dün yapt???n?z ?ey size hala çok iyi görünüyorsa , bugün yeterli de?ilsiniz demektir. (earle wilson)
Dünyay? seller bass?n örde?e v?z gelir.....ATASÖZÜ
Dü?ünmeden ö?renmek faydas?z, ö?renmeden dü?ünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)
Dü?ünmeden ö?renmek faydas?zd?r, ö?renmeden dü?ünmek tehlikelidir (confuclus)
Elmas nas?l yontulmadan mükemmelle?mezse, insan da ac? çekmeden olgunla?maz.......CONF?C?US
En güçlü haf?za bile en zay?f mürekkepten solgundur. (Meçhul)
Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan zevk almazlar (emile raux)
Erkek kar?s?n? bir buketle ?a??rtabilir.Bir kutu çikolatayla mutlu eder.Bir alt?n kolye ile de ?üpheye dü?ürür......SAM EW?NG
Evinizin e?i?ini temizlemeden kom?unuzun dam?ndaki karlardan ?ikayet etmeyiniz....KONFÜÇYÜS
Evlilikte ba?ar? yaln?z aranan ki?iyi bulmakta de?il, aranan ki?i olmaya da ba?l?d?r....FOSTER WOOD
Ey ya?am senin bunca de?erli olu?un ölüm sayesindedir....SENECA
Gençken bilgi a?ac?n? dikelim ki, ya?land???m?z zaman gölgesinde bar?nacak bir yerimiz olsun. (chesterfield)
Gidece?iniz yeri bilmiyorsan?z, vard???n?z yerin önemi yoktur. (peter f.drucker)
Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir k?r?l?r ama sa?lam dostluk ne solar ne de k?r?l?r. NIETZSCHE
Güzel yüz aynaya a??kt?r.....MEVLANA
Hakikaten insan için kendi çal??t???ndan ba?kas? yoktur. (necm:39)
Hava so?udu?unda gölge veren a?açlar? unutursun...JAPON ATASÖZÜ
Hayat geç kalanlar? hiç affetmez....GORBACHOV
Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde ak?p giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun ak???na kap?l?rlar. (Seneca)
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yard?m edemez. (monta?gne)
Her bildi?ini söyleme, her söyledi?ini bil... CLAVDIUS
Her münaka?an?n temelinde birisinin cahilli?i yatar. (Louis D. Brandeis)
Herkesi bir defa, baz?lar?n? her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazs?n?z.......ABRAHAM L?NCOLN
Her?eyin anahtar? sab?rd?r. Civcivi, yumurtalar? kuluçkaya yat?rarak elde edersiniz, k?rarak de?il. (arnold closow)
H?rs, bir sandal?n yelkenini ?i?iren rüzgara benzer; fazlas? gemiyi bat?r?r, az? da gemiyi oldu?u yerde tutar. (Woltaire)
Hiç kimse ba?ar? merdivenine elleri cebinde t?rmanmam??t?r. (j.keth moorhead)
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa??r olamaz....W.SHAKSPEARE
Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zl? çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)
?ki ?ey akl?n eksikli?ini gösterir: Konu?ulacak yerde susmak, susulacak yerde konu?mak. (Sadi)
?nsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmal?d?r. CICERO
?nsanlar ancak hayalleriyle ya?ar ve biraz ya?amaya ba?lay?nca tüm hayallerini kaybederler.....VOLTA?RE
?nsanlar yanl?? yapabilirler , yaln?z büyük insanlar yanl??lar?n? anlarlar. F.Von KOTZEBUE
?nsanlar? niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler....KONFÜÇYÜS
??lemeyen demiri kendi pas? mahveder. ?nsan? tembelli?e al??mas? mahveder. (hint atasözü)
?yili?in bilgisine sahip olmayana bütün di?er bilgiler zarar verir (montaigne)
Kaplumba?a ba??n? ç?kar?p, önünü görmeden ilerlemez...Kaplumba?ay? küçümseme......ANON?M
Karanl?k geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yeti?mek istiyorsun. Ne gezer (zemah?eri)
Kendine hakim olan ba?kalar?na da hakim olur. (Konfüçyüs)
Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. (R. Hull)
K?y?y? gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar ke?fedemez (andre gide)
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek paras?, dostunun yüz karas?, dü?man?n?n maskaras?. (m.akif ersoy)
Kom?unu sev ama bahçe duvar?n? y?kma. (G. Herbert)
Kum üstünde ?aton olaca??na ta? üstünde kulüben olsun....ANON?M
Kurba?ay? koltu?a oturtsan, o yine çamura atlar....ARTHUR M?LLER
Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir. EFLATUN
Metodu olan topal, metotsuz ko?andan daha çabuk ilerler. (francis bacon)
Mutlulu?u tatman?n tek çaresi, onu payla?makt?r. BYRON
Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, kar??ndakinin anlayabilece?i kadard?r....MEVLANA
Okumadan geçen üç günden sonra konu?ma tad?n? kaybeder. (çin atasözü)
Ö?renmek, ak?nt?ya kar?? yüzmek gibidir ilerleyemedi?iniz taktirde gerilersiniz. (çin atasözü)
Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir. RUFFINI
Önce do?ruyu bilmek gerekir, do?ru bilinirse yanl?? da bilinir. Ama önce yanl?? bilinirse do?ruya ula??lamaz. (farabi)
Önemli olan yere dü?üp dü?memen de?il, tekrar aya?a kalk?p kalkmamand?r. (Vince Lombardini)
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en k?sa yolu uyanmakt?r. (Emerson)
Sabahleyin kaybedece?in bir saatin bütün gün zarar?n? çekersin. (william whately)
Savas?n iyisi, bar?s?n kötüsü yoktur. BENJAMIN FRANKLIN
Ta? da yumurtan?n üstüne dü?se, yumurta da ta??n üstüne dü?se, olan yine yumurtaya olur....RUM ATASÖZÜ
Tüm uzmanlar?n ayn? görü?te olmalar?, hepsinin yan?lmalar? anlam?na da gelebilir. B.RUSSEL
Türkler her ?eyini feda eder, ama istiklalini asla. LLOYD GEORGE
Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye u?rat?lamazlar. NAPELEON
Üç ?ey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrars?z bilgi, cesaretsiz iktidar. (?.sadi)
Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. (Konfüçyüs)
Yan?lg? insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanl?? yap?yorsunuz demektir. (J. Jenkins)
Yapabilece?in kadar söz ver.Sonra söz verdi?inden fazlas?n? yap....ANON?M
Yar?n sabah, ne sevdi?iniz ki?ilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz ayn? olacakt?r....LEO BUSCAGL?A
Ya?ad???m?z her an kendi hakk?n? ister. (goethe)
Ya?amak için yemelisin, yemek için ya?amamal?s?n.......Ç?ÇERO
Ya?am?n uzunlu?u de?il, nas?l ya?an?ld??? önemlidir. M.L.KING
Y?pranmak paslanmaktan iyidir. (bishop cumberland)
Yi?itlik intikam almak de?il, tahammül etmektir. SHAEKESPEARE
Zaman?n de?erini yapacak i?i olan bilir (atasözü)
Zaman?nda bir ad?m atmayan tembel, sonradan yüz ad?m atmak zorunda kal?r...... G?OV?O
?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde
Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr
?yi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana
Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong
Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore
Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot
Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld
Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S.Darrow
Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips
Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht
S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson
Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville
A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael
A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
Niçin hep birlikte bar?? ve uyum içinde ya?amayal?m? Hepimiz ayn? y?ld?zlara bak?yoruz, ayn? gezegenin üzerindeki yol arkada?lar?y?z ve ayn? gökyüzünün alt?nda ya??yoruz. Aunius Aurelius Simachus
A?k hakk?nda her?ey do?ru, her?ey yanl??t?r. Hakk?nda söylenecek hiçbir ?eyin saçma olmad??? tek ?ey a?kt?r. Chamfort
Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez. Pestalozzi
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Kötümser yanl?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J.Harris
Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun
Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN
?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman
Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski
Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle
Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith
Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck
Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin
A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russe

#2455

 
© 2015
AŞK