Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k Engel Tan?maz

bayan 32 ya??nda güzel bir bayand? ve e?i epey bir yak???kl? bir deniz subay? idi. Bundan bir kaç ay evvela yanl?? bir te?his sonucu gerçekle?tirilen ameliyatla gözlerini kaybetmi?ti genç han?m ve asla göremeyecekti. Kocas? ameliyattan sonra ac? gerçe?i ö?renince y?k?lm?? ve kendi kendine bir söz vermi?ti.

Günler geçiyordu. kad?n her geçen gün kendini daha kötü hissediyor, çok sevdi?i kocas?na yük oldu?unu dü?ünüyordu. E?inin bu içine kapan?k, karamsar hali kocay? a??r? üzüyordu. birden akl?na e?inin eski i?i geldi. geri dönmesini isteyecekti. ama bunu ona nas?l söyleyecekti, sebebi ise art?k çok a??r? k?r?lgan ve ne?esizdi. tüm cesaretini toplayarak ak?am kar?s?na konuyu açt?. Kar?s? deh?etle gözlerini açt?:

- Ben bunu nas?l yapar?m ben körüm, diye ba??rd?.

Kocas? ona destek olaca??n?, her sabah kendisinin i?e b?rakaca??n? ve gece olunca da meslek ç?k???nda alaca??n? ve ona çok fazla güvendi?ini söyledi. nedeniyse e?ini tan?yordu ve bunu ba?arabilece?ini biliyordu. han?m büyük bir umutsuzlukla kabul etti sebebi ise e?ini çok fazla seviyordu ve onu k?rmak istemiyordu.

Her sabah e?ini i?ine b?rak?yor ve ak?am olunca da al?yordu fedakâr koca. Günler böyle ilerledi, kar?s? eskisinden biraz daha iyiydi. fakat kocas? daha fazlas?n? istiyordu, kendisine söz vermi?ti sonuna kadar gidecekti. Ak?am kar?s?na:

- art?k i?e kendin gidip gelmelisin, dedi.

bayan ?a??rm??t?. Bunu asla yapamayaca??n? söyledi. Kocas? ?srar edince onu yine k?ramad? ve bütün cesaretini toplad?. Bunu kendisi de istiyordu ama o kadar güveni yoktu.

Sabahlar? bayan art?k otobüs dura??na kendisi gidiyor, otobüsüne biniyor ve otobüsten inerek i?ine gidebiliyordu. Günler günleri kovalad?, hiç bir problem yoktu.

gene bir gün otobüse binerken, ?oför:

- Sizi k?skan?yorum, han?mefendi dedi.

kad?n kendisine söylenip söylenmedi?ini anlayamadan, sebep diye sordu. ?oför:

- çünkü her sabah sizin arkan?zdan bir deniz subay? genç adam otobüse biniyor ve bütün yol boyunca sevgi ile size bak?yor, otobüsten indikten sonra ye?il ???kta yolun kar??s?na geçmenizi bekliyor siz binaya girdikten sonra arkan?zdan öpücük yollay?p size her gün sevgiyle el sall?yor, dedi.

herkezin BU KADAR SEVMESi VE SEViLMESi,

HEPSiNDEN DE öNEMLiSi BöYLE BiR SEVGiYi adalet EDECEK iNSAN? BULMAS? DiLE?iYLE...

#4

 
© 2015
AŞK