Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k Mesajlar?

A?k mesajlar? k?sa, a?k mesajlar? sevgiliye, güzel a?k mesajlar?, anlaml? a?k mesajlar?, a?k mesajlar? sms, a?k mesajlar? facebook

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Sabah seni izlemesi için bir melek yollad?m pe?inden ama dü?ündü?ümden de erken döndü. Ne oldu dedim? "Bir melek asla ba?ka bir mele?i izleyemez" dedi Can?m...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;tutabildiklerin senin sevgin, tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Gözlerinde mutluluk, a?k, sevgiyi gördüm A?k?m

Hayatta iki kör tan?yorum ; 1. 'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. 'si beni göremeyen sen...

Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için

GÜNE??N BUZ TUTTU?U YERDE B?R ALEV GÖRÜRSEN O B?L K? YALNIZ VE YALNIZ SEN?N ?Ç?N YANAN KALB?MD?R.

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var

GECEYE ?NAT GÜN A?ARMAKTA, A?ACA ?NAT DAL ÇO?ALMAKTA, ÖLÜME ?NAT ?NSANLAR ÇO?ALMAKTA, BENSE SANA ?NAT SEN? SEVMEKTEY?M ?NAT BU YA HEPTE SEVECE??M...

RÜZGAR ALAB?LD???NE HIRÇIN, YA?MUR ALAB?LD???NE ?NATÇI , YÜRE??N ?SE ONLARA ?NAT SANK? B?R L?MAN... TIPKI GÖZLER?NDEK? HUZUR G?B?...

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

A?K:GÜLÜ D?KEN?YLE AVUÇLAMAYA BENZER. ELLER?N KAN ?Ç?NDE KALIR AMA D?KENLER?N HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN.....

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.

Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim . !

Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..

BEN SEN?NLE SONSUZDAN GELEN ?K? I?IN OLUP ?NCE KENARLI MERCE??N ODAK NOKTASINDAN KES??EB?LME ?HT?MAL?N? SEVD?M

SES?NE MEVS?MLER?N E??LD???, GÖZLER?NE BAHARIN A?LADI?I, A?LAR G?B? GÜLMEN?, DOKUNU?LAR GÜLECEK G?B? DURAN YÜZÜNÜ ÖZLED?M..

ACI VE HÜZÜN B?R YILDIZ KADAR UZAK, MUTLULUK GÖZBEBE??N KADAR YAKIN OLSUN. UMUTLARIN GERÇEK, GERÇEKLER?N MUTLULUK, MUTLULUKLARIN SONSUZ OLSUN..

DÜNDE, BUGÜNDE, YARINDA, YÜRE??N KADAR YANINDAYIM. KEND?N? YALNIZ H?SSETT???NDE EL?N? KALB?NE KOY; BEN HEP ORDAYIM

Sen sahra çöllerinde bir gül olsan seni kurutmamak için göz ya?lar?mla sulard?m seni

A?K B?TT?KTEN SONRA ARKADA? KALALIM DED?LER..GÜLE BA?KA ?S?M VERSEN DE????K KOKAR MI ???

VE TANRI ?NSANLARA SEVMEY? Ö?RETT? ?NSANLARDA B?RB?RLER?NE ACI ÇEKT?RMEY?

AY I?I?ININ AYDINLATTI?I B?R KUMSALA KÜÇÜK B?R DAL PARÇASIYLA SEN? SEV?YORUM YAZMAK ?STERD?M AMA SEN HIRÇIN B?R DALGA OLUP S?LERS?N D?YE YAZMAKTAN KORKTUM

ALIP KIRSALAR KALEM?M? KANIMLA YAZARIM SEN? SEVD???M?

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Her ya?mur damlas? seni seviyorum demek olsayd? her yeri sel götürürdü...

KÜL OLMU? ATE? YANAR MI? BUZ TUTMU? SU AKAR MI? BU GÖZLER SEN? SEVD? BA?KASINA BAKAR MI

Bir yudum mutluluk, Pe?inden ko?uyorum, ne olacak halim bilmiyorum, Sevmi?im seni bir kere, Doyamadan gidiyorum ...

Gönlüme taht kurdun, Gönlümün sultan? oldun, Gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, Sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun..

Damdan dü?er gibi hayat?ma girdin, beni deli divane ettin, suçum neydi ki, beni kendine bu kadar a??k ettin

Her gün sevda çekipte, Gülünmüyor de?il mi, Bir güzelden ba?kas?, sevilmiyor de?il mi, Seni asla unutamam, Sensiz olamam diyordun, Hani bensiz olurdun, Olunmuyor de?il mi??

Sen seni özleyenin özleminden habersiz özlemle özlenmektesin

sen var ya sen, özlemlerin içinde en çok özlenensin!!

KIZ DED???N ?STANBUL G?B? OLMALI FETH? ZOR FAT?H? B?R TANE OLMALI

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Seni ne kadar sevdi?imi bir bilsen sende uzay? gören insanlardan biri olurdun...

B?R SABAH UYANDI?INDA GÜNE?? GÖREMEZSEN YANINDA SAKIN GÖZLER?N? KAPATMA YILDIZLARI DA KAYBEDERS?N SONRA.

Ya?am?n kayna?? sevgi ise e?er, sevgi bir tutku.

amaç bir ?eyleri payla?maksa, payla?mak dostluk.

dostluk hat?rlamaksa e?er, hep akl?mdas?n!!!

Gülü bir gün, Seni her gün, Gülü soluncaya kadar, Seni ölünceye kadar sevece?im...

Beni terk etti?in gün saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kedimi beni terk etti?in gün kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime ve beni terk etti?in gün ölece?im

Dava: Bir a?k hikayesi

Davac?: Yaln?zl?k

Daval?: Ayr?l?k

?ahit: Yeminler

Suçlu: Sevgilim

Ceza: Sonsuza dek sevece?im

ONUN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLA?IP..ONUN ?Ç?N A?LIYORSANIZ BU A?KTIR... O OLMADAN ONU DÜ?ÜNÜP A?LADI?INIZ OLDUYSA.. O DA A?KTIR.

SANA B?R ?EY SÖYLEYECEM AMA SAKIN ÜZÜLME; DÜN DR, gittim böbre?imde kum, kalbimde seni buldular!!!!!

Hissedince sana vuruldu?umu baharda ku? olup uçars?m gelir, bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silisim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne ku? olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu Sevebilirim...

Diyorsun bana yaren sis yasa . ya?ar m? bu beden ruhu olmasa..¿

ZAMAN GECE YARISI ISLAK GÖZLER?M CAMDA BELK? GEL?R D?YORUM, HAN? B?R ?ARKIMIZ VAR YA ONU SÖYLÜYORUM VE SEN? ÖLES?YE SEV?YORUM icon smile A?k Mesajlar?

Bir soluk kadar yak?n y?ld?z kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin yeti?irsin dokunamazs?n dokunursun vazgeçemezsin vazgeçersin ama unutamazs?n!!

Bir su gibi Berrak , bir Çiçek gibi sevgi yüklü , Gökyüzü gibi yal?n okyanus kadar derin kelimelere s??mayacak kadar büyük bir SEVG?M?Z oldu?unu sak?n UNUTMA !

Sana olan a?k?m sa??r bir ressam?n kristal bir yüzeye dü?en gül yapra??n?n ç?kard??? sesi çizdi?i zaman bitecek

Kalbimde 3 çiçek yeti?tirdim. Sevmek, sevilmek ve beklemek. Sen bunlardan ikisini kopard?n. Bana sadece biri kald? beklemek beklemek beklemek

GÖZLER?N DALARSA B?L K? DÜ?ÜNDÜM SEN?, KULA?IN ÇINLARSA B?L K? ANDIM SEN?, GECE UYANIRSAN B?L K? RESM?N? ÖPTÜM, GÖZLER?NDEN YAS DAMLARSA B?L K? SENS?Z ÖLDÜM..

gece midir insan? hüzünlendiren, yoksa insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen? gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?

Ben seni sevmek için de?il sevmenin nas?l oldu?unu gör diye sevdim sen benim al?n yaz?ms?n

Bir insan?n idealleri olmal? sonsuzluk gibi, bir insanin özlemi olmal? özlemle açan çiçekler gibi, bir insan?n bir tanesi olmal? oda senin gibi

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme!!

BA?KASINA KEND?NDEN FAZLA DE?ER VERME, YA ONU KAYBEDERS?N YADA KEND?N? MAHVEDERS?N

DEMED?M M? BU HASRET B?T?R?R SEN?. AY DOLANIR G?DER, YALNIZ KALIRSIN. HER GÜN YEN? BA?TAN DA?ILIR, UFALIRSIN. DEMED?M M? YÜRE??M BÖYLE SEVME D?YE!

Cama vuran her damlada bir tek sen vars?n ne istiyorum biliyor musun her gün ya?mur ya?s?n!!

A?K B?R ELMALI ?EKERE BENZER, , B?T?NCE SAPI KALIR

Ne senden vazgeçerim, ne dü?lerimden, nede gözlerimi kapar?m hayalinle ya?arken, inan hayat? seni bana verdi?i için, seni ise hayat?ma anlam verdi?in için seviyorum!!

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere , ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle

Elimde denizde buldu?um bir midye var denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi. Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.

Yast???mla uykumu ba? ba?a b?rakt?m, s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burada yaln?z sen vars?n!!!

Ölsen bile benden kurtulamazs?n. Kefen olur bedenini sarar?m. Ya?mur olur üzerine ya?ar?m. Çiçek olur mezar?nda açar?m. Ölsen bile benden kurtulamazs?n

A?k bir göldür, üstünde kazlar yüzer.

E?er beni bu sokakta, bu mahallede, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim...

A?k?m?z ?ekerden, sevgimiz tuzdan, evimiz ate?ten... Bir gün ne oldu biliyor musun?... Ya?mur ya?d?...

Sevmek suçsa suç i?ledim, Ölmek buysa ölümü seçtim

#1559

 
© 2015
AŞK