Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k Sözleri K?sa

Dü?ünüyorum da nefes alamamam?n sebebi sensin, Dü?ünüyorum da nefes olamamam?n sebebi sensin, Ve biliyorum hayatta art?k sensiz kalaca??m, Ve biliyorum hayatta art?k sensiz, kanaca??m. Onur Ayva

Söz dedik, söz verdik ölsem de dönmem, Sözümüzde var olduk, ben ba?ka yol bilmem, Kudretim kalbimde, sevdam dilimde, Bana dünya deseler ille de sen ille de sen..Onur Ayva

Ba??m sa?olsun, Beni gözlerinde kaybettik, Ta??ma not dü?üldü, "A?k?na sad?k bilirdik. Onur Ayva

Beni öyle sev ki ne güne?e ne dünyaya ne de insana ihtiyac?n kalmas?n. Ben sana hepsini veririm. Çünkü senin dünyan benim. !

Ey ya?ama sebebim gönlüme taht kuran peri kalpli YAR. Çekme gözlerini gözlerimden orada benim umutlar?m ve hayallerim var.

Öyle bir yar sev ki kazand???n kaybettiklerine de?sin kazand???n kaybetti?ine de?miyorsa gerçekten bitersin.

Belki üzülürüm, incinirim, yan?mda olman? ister, olmay???na küfür sayd?r?r?m;ama Ordaysan, uzaklar?da severim.

A?k?n gerçek ad?n? ben kalbimde buldum ö?rendim ki a?k?n gerçek ad? "isim"

Ke?ke hiç büyümeseydim diyorum..."a?k" nedir "sevda" nedir "dostluk" nedir bilmeseydim..! mutlulu?u hep bir sal?ncakta sallanarak elime geçen 10 kuru?la markete do?ru halay çeke çeke ko?arak tatsayd?m diyorum...

Gök yüzünden bir y?ld?z tut gözlerin kadar parlak olsun, birde benim için tut parlakl?g? önemli de?il yeter ki sana yak?n olsun gülüm.

Ben seni ALLAHTAN istedim verirse ikram?d?r vermese imtihan?md?r.

Bana gel yüre?in daral?rsa birgun..Nefessiz kal?rsan bedeninde...S??amazsan evlere odalara...Bana gel sevgili..Bir soluklan yüre?imde, belki huzur bulursun..

Bas?n gö?süme yasland?g?nda, tek dü?man?m var. Geçip giden zaman...

Çölün suya duydu?u özlem bile, Benim sana duydu?um a?k?n yan?nda hiç kal?r! Ben sana kavu?tu?um gün, Çöller gözya?lar?mla ?slan?r..

Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m

Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer

A?k?m?za nokta koyma; sana bir kucak dolusu virgül getirdim !

?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse

Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar..Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar..Ta?a topra?a seni yazd? bu eller..Ah sevmenin de?eri bir bilseler

Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? asla

Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...

Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...

Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum

Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...

Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!

Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.

Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...

Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...

Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin

A?k insan? Hayata Ba?lar Hayat iSe insan? A?ka Ba?lar.

A??k Olan Bir insan herzaman Mutludur.

A?k u?runa öLünecek kadar ?ehvetli Bir Duygu Geceleri A?latacak kadar Duygusal Duygu Yo?unla?mas? Hissettirir.

Herkez A??k olabilir fakat Herkez A??k oldu?una Sad?k Olmaz.

Ben Seni Sevdim ben Sana Hasret kald?m ben Sana yetim kald?m Ama Ben hep Seni Sevdim A?k?m...

Kalbimin en ince damarlar?nda hissediyorum seni bebe?im

A?k?m? Anlatsamö hayk?rsam Dünyaya, Dünya Yine Dönecek umars?zca, Beni Sadece Sen Duy Sen Anla Bebe?im.

A?k? Gözlerine Bakarak Ya?amak Sözlerine Bakarak Hayata Ad?m Atmak isterim A?k?m.

Ben Seni uzun Gecelerde Sabahlarken ismini Duvar?ara Yazarak Sevdim A?k?m.

Bir Ve tek Sözümsün Sen benim Hayataki Tek Gözümsün Seviyorum Seni Bebe?im Sen Benim özümsün.

A?k? Sana Dair ?ark?larda Ar?yorum Ama Hiç bir ?ark? Seni Anlatam?yor Bana Sen Kelimelerle Anlat?lamayan insans?n..

Nefes Ald???m her Zaman isminle hayata Ba?l?yaca??m A?k?m resmine bak?p dua edicem bebe?im.

?imdi Seni Dü?ünüyorum Gülü?ünü gözlerini ve bana A?k?m deyi?ini.

Ben A?k? uzaklarda De?il bebe?im Senin Gözlerinde Arad?m Ellerinde Hissettim Nefesinde Fark?na Vard?m.

Ç?kar Beni Dipsiz Kuyular?n Karanl?k Sessizli?inden Kalbinle ???k Ver hayat?ma gözlerinle heyecan ver damarlar?ma A?k?m.

Seninleyken K?sa Süreli Zamanlar?m?zda uzun ömürlü An?lara imza At?yorum bebe?im.

Benim için Hayat Sen, Nefes Sensin bebe?im.

A?k Sözleri K?sa

A?k?n nedemek oldu?unu bilen tek insans?n seni bu yüzden seviyorum

A?k Seninle Ya?anacak Kadar Güzel Sensiz Ya?anmayacak kadar iLLet bir Ac? ve tutku.

E?er Dünyada A?k Olmasayd? Kimsede Ac?ma Vicdan Duygusu Olmazd?.

Bir gülü?üne Bu Hayat?m? fedaa Ederim Klasik Laflar?n Tek Kral?y?m.

Odalar?mdaki Sessiz ve Bo? Duygular?n Adam? Oldum, Seninle Hayat Buldum Ve Sensiz yeniden Odamda i?e yaramaz Oldum.

Gel Bu Hayata Birlikte Gülelim hayat Bile K?skans?n A?k?m?z? inad?na güLeLim hayata Belki ozaman anLar Ac?lar?n içinde Gülmeyi..

Sen Zaten Art?k içimde bir Alevsin Kalbimde Merkezsin beynimdeki Dü?üncelersin Nefesimdeki Ses'sin, Sen benim içimdeki BEN'sin A?k?m.

Terk Edilmi? Sohbaharlar?n Duygusuz Kalm?? Veysimlerin Adam?y?m bana Yaz Ya?atmak iStermisin Bebe?im?

Gülsün Yüzün üzülmesin S?cak kals?n Ellerin titremesin bana baks?n gözlerin Gülsün Yada A?las?n Ama Sadece Bana Baks?n A?k?m..

Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmad?m Seni Severek Ya?ad?m Seni Bekliyorum Hayat?m.

Sen Benim A?k Oyunum De?il Hayat?mdaki En Büyük Oyunsun Bebe?im, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.

Sana Verece?im tek Emanet kalbim kald? ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.

A?k Gözlerinde Cenneti Ya?amak A?k Sözlerinde hayata tutunmak ve A?k Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Can? iLe ya?amas?.

Ben kalbimi Sana Sende Ellerini bana Ver A?k?m Hayat K?sa Sanada banada Kalmaz Bu dünya.

Sen K?sa hayat?m?n öz A?k?s?n Sen Sözlerimdeki Tek Canl?s?n A?k?m..

Seninle Olan Dünyay? Ve Seninle ya?anacak Hayat? Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebe?im?

Herzaman Senin hayalinle girdim Yata?a Senin Ad?nla Uyand?m Her Sabaha Sen hayats?n benim için unutma.

Tut Elimden A?k?m Cesaretin Varm? Bakal?m öLüm benim di?er ad?m..

Sen Sadece Sözlerimde De?il Hayat?mda ve bedenimde ya?att???m iLah?ms?n. .

#1540

 
© 2015
AŞK