Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k Sözleri

Bir ?anstan söz ettirmeyecek kadar mükemmel olmal? a?k.

A?k?n Oldu?u Yerde Kibir, Kibrin Oldu?u Yerde A?k Olmaz.

Hiç dokunmad???n birine a??k olabiliyorsan, i?te sen a?k? hakediyorsun.

A?k oynamak isteyen kad?nlar, b?çakla oynayan çocuklara benzerler, oynad?klar? ?ey hep kendilerini yaralar.

A?k?n en ac?mas?z yan?; A?z?ndan ç?kmaya cesareti olmayan sözlerin, yürekte f?rt?nalar koparmas?d?r.

A?k bazen yeni ç?kan bir filmin fragman? gibidir. Görebilece?in tüm güzellikler yaln?zca tan?t?mda verilir.

Öyle herkesi sevmeyeceksin.."˜Seviyorum' demeyeceksin ! "˜Seni seviyorum' diyebilmek için gerekirse bir ömür bekleyeceksin.

Mum ate?e gönül vermi?, ate? onu eritip tüketsede raz?ym?? çünkü seviyormu?, bu Sevgiye hayat?n? adayan mumun tek korkusu ise eridi?inde ate?in sönmesiymi?.

A??k bensem a?k?m sensin, ?air bensem ?iirim sensin, sarho? bensem ?arab?m sensin, deli bensem zincirim sensin, ben hala ya??yorsam sebebim sensin..!

Dü?ünüyorumda dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken dü?ündü?ünü dü?ünüyor olmam olsa gerek.

Sen beni benim seni sevdi?im kadar sev ki, ben senin beni benim seni sevdi?im kadar sevdi?ini bileyim.

Sen Allah'a dilenen bir dilek, gözlere uzanan ellerimsin. Sen gözlerimden süzülen ya?, tek dü?üncem hasretimsin. Sen ya?ad???m ömür, sen her gece rüyama giren biricik Sevgilimsin.

Sönmesin gönlümün ümit ç?ras?, nas?lsa cehennem senden sonras?, bendeyse sevipte yanma s?ras?, küllere dönsemde ate?im sen ol.

Bir ?iir yaz bana içinde alabildi?ince mutluluk olsun ay?n gölgesinde unutulan Sevgi tohumlar?yla ye?ere dursun veya bir ?ark? söyle özlemimdeki Sevgiliyi anlats?n ya?an ya?murlarla ?slanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulas?n.

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. Her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; Yalan. Senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

Kimbilir hangi ak?am güne?le beraber bende sönece?im, kimbilir hangi ellerden son suyumu içece?im, belki göremeden ölece?im fakat yinede seni EBED?YEN SEVECE??M.

Kavu?mak tutkusuyla delirince bu gönlüm, duvarlar? deler gözlerim, seni görürüm. ??te o an, da? bir kar??, deniz bir ad?m, o an saçlar?n? da??tan rüzgar de?il, nefesimdir gülüm.

Sen varya sen, ayni sigaram gibisin. Dumani gözlerin, külü dudaklarin. Yalniz aranizda bir fark var. Sigarami ben, beni ise sen yakiyorsun.

Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n...

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüp de kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar...

Sonbahara inat a?aç hala ye?ermekte, geceye inat gün hala a?armakta, ben ise kadere inat hala seni sevmekteyim. ?nat bu ya, mah?ere kadar "seni sevece?im"...

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

Seni seviyorum diyenin Sevgisinden ?üphe et, çünkü A?k sessiz, Sevgi dilsizdir...

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen bil ki o, yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...

Gayem zat-? alinizi taciz etmek de?il, efkar-? umumiyede muhabbet kurmakt?r. Cevab? müspetiniz kalb-i hazalimi tamir-i temin edece?inden, desti muhabbetinize talibim...

Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi, ?eytan m? bilmem ki nesin...

Bir telefon bekliyorum, Sevgilim diye ba?layan, seni seviyorum diye biten. Bir telefon bekliyorum, dün gelmesi gereken ve bugün hala gelmeyen...

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

Hayatta iki kör tan?yorum; 1. 'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. 'si beni göremeyen sen...

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sayd? ve sen bana, seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inanki bir tanem her gün ya?mur ya?ard?...

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim.

Gülmek için mutlu olmay? bekleme, belki mutluluk gülü?ünde sakl?d?r, sak?n a?layay?m deme! Belki bir yerlerde senin bir tek gülü?ün için ya?ayan biri vard?r...

Bir yudum mutluluk, Pe?inden ko?uyorum, ne olacak halim bilmiyorum, Sevmi?im seni bir kere, Doyamadan gidiyorum ...

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin Sevgilin olmak...

Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm...

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

Bir gül olmak isterdim, dal?mdan koptu?um an yaln?z senin için kopay?m ve yaln?z senin avuçlar?nda solay?m diye bir tanem...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en ya?mur damlalar?n? tutmaya çal??, tutabildiklerin senin Sevgin tutamad?klar?nsa benim sana olan Sevgimdir...

A?lay???mm terk edip gidi?ine de?il. Ben, sensizken, senden diye sensizli?ini de sevmi?tim. Sen, seninle, seni de sensizli?ini de al?p gittin...

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkumu kalbime de?il, güne?in ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m...

Allah'?m can?m? bir sonbahar günü al ki, o vefas?z getirecek bir gül bile bulamas?n...

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun...

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki...

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana Sevgisini söylemeyecek kadar gururludur...

Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak...

?u dünyada hiçbir?ey deymez birdamla göz ya??na kendini bir damlaya ifade etmektir duygusal anlamda birdamla ile ömrünü göre bilmektir zifiri karanl?kta.

Bir yürek nelere yeterse, bir can bir can? ne kadar severse bir damardan ne kadar çok kan geçerse, ya?am ölüme ne kadar de?erse, sen de benim için o kadar de?erlisin.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Sabah seni izlemesi için bir melek yollad?m pe?inden ama dü?ündü?ümden de erken döndü. Ne oldu dedim? "Bir melek asla ba?ka bir mele?i izleyemez" dedi Can?m...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;tutabildiklerin senin sevgin, tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Gözlerinde mutluluk, a?k, sevgiyi gördüm A?k?m

Hayatta iki kör tan?yorum ; 1. 'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. 'si beni göremeyen sen...

Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için

GÜNE??N BUZ TUTTU?U YERDE B?R ALEV GÖRÜRSEN O B?L K? YALNIZ VE YALNIZ SEN?N ?Ç?N YANAN KALB?MD?R.

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var

GECEYE ?NAT GÜN A?ARMAKTA, A?ACA ?NAT DAL ÇO?ALMAKTA, ÖLÜME ?NAT ?NSANLAR ÇO?ALMAKTA, BENSE SANA ?NAT SEN? SEVMEKTEY?M ?NAT BU YA HEPTE SEVECE??M...

RÜZGAR ALAB?LD???NE HIRÇIN, YA?MUR ALAB?LD???NE ?NATÇI , YÜRE??N ?SE ONLARA ?NAT SANK? B?R L?MAN... TIPKI GÖZLER?NDEK? HUZUR G?B?...

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

A?K:GÜLÜ D?KEN?YLE AVUÇLAMAYA BENZER. ELLER?N KAN ?Ç?NDE KALIR AMA D?KENLER?N HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN.....

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.

Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim . !

Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..

BEN SEN?NLE SONSUZDAN GELEN ?K? I?IN OLUP ?NCE KENARLI MERCE??N ODAK NOKTASINDAN KES??EB?LME ?HT?MAL?N? SEVD?M

SES?NE MEVS?MLER?N E??LD???, GÖZLER?NE BAHARIN A?LADI?I, A?LAR G?B? GÜLMEN?, DOKUNU?LAR GÜLECEK G?B? DURAN YÜZÜNÜ ÖZLED?M..

ACI VE HÜZÜN B?R YILDIZ KADAR UZAK, MUTLULUK GÖZBEBE??N KADAR YAKIN OLSUN. UMUTLARIN GERÇEK, GERÇEKLER?N MUTLULUK, MUTLULUKLARIN SONSUZ OLSUN..

DÜNDE, BUGÜNDE, YARINDA, YÜRE??N KADAR YANINDAYIM. KEND?N? YALNIZ H?SSETT???NDE EL?N? KALB?NE KOY; BEN HEP ORDAYIM

Sen sahra çöllerinde bir gül olsan seni kurutmamak için göz ya?lar?mla sulard?m seni

A?K B?TT?KTEN SONRA ARKADA? KALALIM DED?LER..GÜLE BA?KA ?S?M VERSEN DE????K KOKAR MI ???

VE TANRI ?NSANLARA SEVMEY? Ö?RETT? ?NSANLARDA B?RB?RLER?NE ACI ÇEKT?RMEY?

AY I?I?ININ AYDINLATTI?I B?R KUMSALA KÜÇÜK B?R DAL PARÇASIYLA SEN? SEV?YORUM YAZMAK ?STERD?M AMA SEN HIRÇIN B?R DALGA OLUP S?LERS?N D?YE YAZMAKTAN KORKTUM

ALIP KIRSALAR KALEM?M? KANIMLA YAZARIM SEN? SEVD???M?

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Her ya?mur damlas? seni seviyorum demek olsayd? her yeri sel götürürdü...

KÜL OLMU? ATE? YANAR MI? BUZ TUTMU? SU AKAR MI? BU GÖZLER SEN? SEVD? BA?KASINA BAKAR MI

Bir yudum mutluluk, Pe?inden ko?uyorum, ne olacak halim bilmiyorum, Sevmi?im seni bir kere, Doyamadan gidiyorum ... 

#169

 
© 2015
AŞK