Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?ka Dair Güzel Sözler

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan senin üstüne gül koklamam gülüm,

Seni koklamak olsada ölüm, inan u?runda ölmeye de?er be gülüm...

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda...

Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana!

Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana...

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

Birgün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdan da kaç.

Çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan a?k? için a?layan benim...

Seni y?ld?zlara benzetiyorum, onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin.

Ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin...

A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir. Ve a?k öyledir ki nerde imkans?z varsa onu seçer.

Uzakl?klar küçük sevgileri yok eder, büyükleri yüceltir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i yükseltti?i gibi.

Uyan?nca uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan, hayatta sadece bir kez görülebilen harika bir rüyas?n sen.

Bir gün sevgilim sordu a?k nedir diye... Biraz zaman istedim dü?üneyim diye, ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile, kula??na f?s?ldad?m a?k ?zd?rapt?r diye...

Seni dünler için sevmedim. dünler ya?an?p bitti. Seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek. Seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ...

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.

En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.

Bir deniz dü?ün susuz, bir insan dü?ün mutsuz, bir gece dü?ün uykusuz. bir yürek dü?ün sevgisiz, bir bahar dü?ün çiçeksiz, bir de beni dü?ün sensiz...

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi. Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi. Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pk? senin gibi.

Benim için insanlar ikiye ayr?l?r, sevdiklerim ve di?erleri. Sevdi?im insanlarda ikiye ayr?l?r, çok sevdiklerim ve di?erleri. Çok sevdi?im insanlarda ikiye ayr?l?r, SEN ve di?erleri..

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Sana ne demeliyim? Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor...Sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor!

Sana ?arap verece?im, iç ama sarho? olma. Sana bir gül verece?im, kokla ama soldurma. Sana kalbimi verece?im, sev ama incitme!...

Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????m sana!..

Günün ilk ???klar? sahile vurdu?unda, mart?lar yaln?zca ikimizin anlayaca?? bir dille ?unu f?s?ldar denizin kula??na: Seni çok özledim...

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutma ki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N!

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak de?il, sensizken bile seninle olabilmektir... ?imdi yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle... Seni seviyorum!

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyece?i kadar özelsin.

A?k dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. Maksat sevgi u?runda ölmek de?il, u?runda ölecek sevgili bulmakt?r...

Hayatta üç ?eyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

Ne zaman çöller deniz denizler çöl olursa, güne? do?may? unutup ay çimene dü?erse, da?larda nilüfer çamlarda gül biterse, i?te o zaman seni unutup ba?kas?n? SEVER?M!

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum..

Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m. Bu a?k?n sonuda ayr?l?k olacak, ve ya?ad?klar?m geride kalacak. Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bile, onlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak..

Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüz bin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

. Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

. Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.

. Sen güllere özenme güller sana özensin . Üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin, sevgi kadar masum sevilecek kadar ÖZELS?N...

. Yoklu?una dayand?m, sensizde sabah oldu, sensizde mevsimler de?i?ti, ama dudaklar?mla gülsemde gözlerimle gülmeyi unuttum sayende.

. Günesin buz tuttu?u yerde bir alev görürsen o bilki yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir.

. Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m!

. Hissedince sana vuruldu?umu baharda kus olup uças?m gelir, bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir ama ne çare birtanem ne çare ne kus olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama inan bana birtanem inan seni bir ömür boyu sevebilirim...

. Zannetme gözlerim sana bakmaktan b?kacak, Ölsem de ruhum hep seninle kalacak, kapan?rken gözlerim yasama, inan ki son sözüm, SENI SEVIYORUM olacak.

. Beni ate?lere at, bütün vücudum yans?n, yaln?z kalbimi b?rak, orada bir tek sen vars?n...

. Denizler sonsuzdur ama sevgim kadar de?il, güne? ?s?t?r ama senin kadar de?il, herkes seni sever ama benim kadar de?il.

. Ne zaman bir ressam kristalin yere dü?üpte k?r?ld??? anda ç?kard??? sesi çizebilirse, iste sana olan sevgim o zaman biter.

. Biraz seni bilirler, biraz beni. Ama ne bilirler bu delinin seni ne çok sevdi?ini.

. Bazen en yüksek tepelerden , uçsuz bucaks?z denizlere, b?rakmak istiyorum bedenimi sonra dü?ünüyorum, kalbimin tam ortas?nda sen vars?n, ya sana bir?ey olursa?

. Sen tanr?ya dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yas, tek dü?üncem, hasretimsin. Sen ya?ad???m ömür, en güzel günlerimsin. Sen her gece rüyama giren biricik sevgilimsin.

. Sevgi t?pk? bir gül gibidir, rastgele tutarsan dikenleri batar, yapraklar?n? kopar?rsan duygular? akar, tutmas?n? bilirsen o gül sana tapar.

. Ne y?ld?zlar? istiyorum gece yar?lar?ma, ne güne?i istiyorum karanl???ma, çok de?il, seni istiyorum yaln?zl???ma.

. Gittin ama sanma ki yerin dolacak ve senden ba?ka biri benim olacak. Ya bana senin gibi bir sevgili, ya sana benim kadar seven bulunacak.

. Dile?im çok büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak, en önemlisi senin sevgilin olmak.

. Senin için a?larken gözümden düsen yaslar denize dökülseydi e?er, kumsala vuran dalgalar SENI SEVIYORUM yazard?

. Sevmenin ac? verdi?ini ve her sevenin sevilmedi?ini bile bile, gene de seni seviyorum, belki beni seversin diye.

. Günesin do?du?u da bir gerçek batt??? da. Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de. Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum ya, iste en büyük gerçek....

. Benim seni sevdi?im kadar güne? gülü sevseydi o gül dört mevsim açard?...

. Ye?ili severim ama gözlerinin rengini sevdi?im kadar de?il, güne?i severim ama gülü?ünü sevdi?im kadar de?il, a?lamay? severim ama gülmeyi sevdi?im kadar de?il, insanlar? severim ama seni sevdi?im kadar de?il

. ?çimde bir tutku var o da sensin, dile gelse kalbim ne der bilir misin SEN BENIM HERSEYIMSIN...

. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il...

. Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun...

. Gözleriyle gözlerine göz koyan?n, gözlerimle gözlerini oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.

. Y?ld?z seç gökyüzünden, gözlerin gibi parlak, senin gibi güzel olsun, banada seç, parlakl??? önemli de?il yeterki sana yak?n olsun...

. Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...

. A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

. A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

. Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

. Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için?

. Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!

. E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum

. Sen bazen zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin.

. Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..

. Allah gücü erke?e, güzelli?i kad?na vermi?... Ne var ki her ?eyi yenen güç, güzelli?e yenilmi?...

. Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana, ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana, e?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana...

. En güzel deniz gidilmemi? oland?r. En güzel çocuk daha büyümemi? oland?r. En güzel günlerim seninledir ve sana söylemek istedi?im en güzel söz daha söylenmemi? oland?r... Seni seviyorum...

. Güller hep ellerinde açs?n ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun ama beni unutturmas?n...

. Sana bir s?r verece?im;geceden yana sessiz, sevdadan yana kutsal... Merakland?n m?, yoksa heyecanland?n m?? Tamam can?m tamam söylüyorum: Seni Çok Seviyorum...

. Bir uçurumun kenar?nda olsam ve a?a??da bir dal olsa ve o dal sen olsan;ölmekten de?il seni k?rmaktan korkar?m.

. Birine verilen de?er u?runa feda edilebileceklerle ölçülüyorsa aç gözlerini ve etraf?na bak gördü?ün her ?eyi feda edebilirim ama sak?n aynaya bakma...

. Ömrüme yetecek bir a?k ararken seni buldum. ?imdiyse a?k?ma yetecek bir ömür ar?yorum. Seni çok seviyorum

. Dün çiçekçinin önünden geçerken bir gül hayk?rarak ba??rd?. Dünyan?n en güzeli benim diyordu, ben onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il, seni görünce utanmas? için!

. E?er zenginli?i ve paray? seviyorsan, beni sevme; benden daha zenginleri var bu dünyada. E?er yüz ka? güzelli?i seviyorsan, beni sevme; benden daha güzelleri var dünyada. Ama a?k? sevmeyi seviyorsan, beni sev; benden ba?ka seni daha fazla seveni bulamazs?n... HAYATINDA!!

. "Seni seviyorum, seni benim kadar sevenden nefret ediyorum..." demi? ?airin biri. Oysa ben diyorum ki seni benim kadar seveni zaten dü?ünemiyorum...

. Sevmek içinse tüm umutlar e?er her zaman oldu?u gibi her gayrete de?er...Sevildi?ini bil yeter......

. E?er canin s?k?l?yorsa, gece her zamankinden karanl?k gözüküyorsa, gökyüzüne bak ve sabah? dü?ün...?nan sabah? bekleyen tek sen olmayacaks?n...

. Hiç özlemedi?im biri varsa o da sensin...Çünkü HEP ICIMDESIN!!!!

. Sana her?eyimi veremem çünkü her?eyim sensin...

. Gözünden akan her damla yas zümrüt olsa yakut olsa yine seni a?latmam canim ...

. Karl? bir çam orman?nda nefes almak bahtiyarl???na benzer seni sevmek..

. Özlemek güzel ?eydir, özlüyorsa özlenen. Beklemek güzel ?eydir, gelecekse beklenen.

Sevmek güzel ?eydir, seviyorsa sevilen...

. Kalbim seni unutacak kadar hainse, ellerim onu parçalayacak kadar asildir.

. Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, biri için dünyalar kadar önemlisin.

. Bugünde yar?n da yüre?in kadar yan?nday?m , kendini yaln?z hissetti?inde elini yüre?ine koy ben hep oraday?m!!

. Her mart? bir deniz, her rüya bir uyku, her da? bir duman her nota bir ?ark? bulur ama, ben ba?ka " sen " bulamam...

. Ya sözlerin akl?mda, ya da akl?m ad?nda, ya hayalin kar??mda, yada sesin kula??mda, ya ben ç?ld?r?yorum, ya da çok seviyorum, ya sevmek çok güzel, ya da sevilen çok özel...

. Tut ki ben bir ya?mur damlas?y?m topra?a dü?tüm mü da??l?r?m, Dü?ünki ben bir kar tanesiyim suya de?di?im anda eririm, Anla ki sen benim can?ms?n seni kaybettim mi biterim...

. Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..

. Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakar m??

. Bütün dünyay? istedi?in renge boyay?p, bu rengi insanlara bütün sevginle da??t. Kendini sevginin bir rengi diye tan?t; çünkü senin varl???n sevgiye en güzel kan?t...

. Bazen bir dakika birgün gibidir. bazende birgün bir dakika gibidir. zaman? de?erli k?lan tek ?ey senin sevgindir...

. Kuru bir ç?nar?n f?rt?nayla olan sava??nda, f?rt?na sökemiyorsa topraktan ç?nar?, bu ç?nar?n topra?a olan sevgisindendir, t?pk? sana olan sevgim gibi...

. Yaln?zl???m yan?mda kimse olmad???ndan de?il, yaln?zl???m yan?mda sen olmad???ndand?r.

. Hayallere dal?p gitmem ben çünkü tek hayalim sensin benim! Hiçbirsey isteyemem ben çünkü bir tek istedi?im sensin.

. Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen. Oda sana sevgisini sana söylemeyecek kadar gururludur.

. Güllerin hepsi güzeldir ama senin kadar de?il, seni herkes sever ama benim kadar de?il

. Güne?e adini buzla yazan biri olursa, bilki o seni benden çok seviyordur...

. Seni ne kadar mi seviyorum? Kimsenin seni sevemeyece?i ve kimseyi sevemeyece?im kadar...

. En feci ?ey yaln?zl?k. En ac? olay "ölüm. " En üzüntülü an unutulmak. En so?uk cevap "hay?r. " Fakat en güzel kelime "seni seviyorum. " En önemlisi ise sensin bebe?im...

. ?steyipte sahip olamad???m her?eyin yerine senin varl???n? koydu?umda, anlad?m ki ben bu dünyada her?eye sahipmi?im çünkü sen her?eye ve herkese bedelsin.

. Kader isterse e?er gelmem diyemezsin ecel isterse e?er ölmem diyemezsin o kadar çok sevildin ki tanr?lar misali art?k a?k? tatmad?m bilmem diyemezsin

. Bazen hasret bazen ya?mursun bitsin bu hasret gel ne olursun susuz çöl gibi sana susuzum dünyalar benim olsada bilki sensiz MUTSUZUM

. Sensizlik sessizlik demek, sessizlik ölüm demek ya?arken ölmek demek seni sensiz ya?amak demek. Demekki ya?amak için sevmek sevmek için sen gerek , seni seviyorum

. Gülmek için mutlu olmay? bekleme. Belkide mutluluk gülü?ünde sakl?d?r. Sak?n a?layay?m deme, Belkide biryerlerde senin birtek gülü?ün için ya?ayan birileri vard?r.

. Dünyan mutlu, hayallerin tatl? olsun. ellerine güne?, gönlüne bahar dolsun mutluluklar ömrünce, her?ey gönlünce olsun. Seni seviyorum...

. Karanl?k dünyam, dertler ve ben, akl?mdaki tek dü?üncem, MUTLULUK ve SEN...

. Dün gece pe?ine bir melek takt?m seni takip etsin diye melek geri geldi, bir melek ba?ka bir mele?i takip etmez dedi.

. Sen çölde ya?acak ya?murlar kadar de?erli, dalinda açmi? çiçek kadar güzelsin. kaybedilmeyecek kadar de?erli kaybedilince bulunmayacak kadar özelsin... !

. Seni da?lara yazsam ya?murlar, göklere yazsam bulutlar, gözlerime yazsam gözya?lar?m siler, ama seni kalbime yazd?m hiç kimse silemez...

. Gözlerim kör olsa görmesem seni, haf?zam kaybolsa bilmesem seni, hiç kimse tan?maz olsada beni, kendimi unuturum, unutmam seni.

. Seviyorum seni, hemde deliler gibi. inanmiyorsan vur, parcala kalbimi. kalbimden akan kan yazacak ismini. iste ozaman anlarsin sana olan sevgimi..!!

. Süslü püslü, c?c?l? b?c?l?, rengarek çiçeklerle bezenmi? kelimeler yerine bu kez tek renk ve sadelik içinde ç?k?yorum kar??na ve tek sözle"seni seviyorum"

. Sana sevgim öyle derin ki sonu yok denizler gibi, sen öyle özelsin ki kalbimde sonsuz rüya gibi...

. ?imdi uzaklardasin benimle de?il ben ise yanlizim seninle de?il adin kalbimde dilimde de?il kalbim seninle içimde de?il seni çok seviyorum elimde de?il

. Safak vaktinde ya?an çi? tanesi, masum gün bat?m?nda denizden esen rüzgar gibi ve okyanusun derinliklerindeki inci kadar özelsin.

. Seviyorum seni, seviyorum... yok bu sevginin bir dengi daha. bu sevginin kaynagimi nerede? elinin kalbine koy, hisset sonra aynaya bak. i?te orda..

. Gök yüzünün hakimi ben olsayd?m y?ld?zlara emir verirdim. sen pencerenden bakt?g?n zaman'seni seviyorum' yazmalar? için

. Senin dogdugun gün yagmur yag?yordu ama yagmur deyildi y?ld?zlar agl?yordu çünkü engüzel y?ld?z aralar?ndan ayr?l?p dünyaya doguyordu.

. Sesini duydu?umda yüre?im titriyorsa, bak??lar?nda gözlerin gözlerimi ?slat?yorsa, anlatabilmek için sevdi?imi tek çarem f?s?ldamaksa dinle: seni seviyorum...

. Sensizli?i susturdum seni dinliyorum y?ld?zlar? söndürdüm gözlerini izliyorum dünyay? durdurdum seni ya??yorum seni dü?ündükçe dahada çok seviyorum...

. Sevgi denizlerinin sonu yok gibi uçsuz bucaksiz görünsede hep sonsuza dek seni a?mak istiyorum pusulamin üstünde tek bir ?ey yaziyor seni deliler gibi seviyorum..

. Askim sana verebilecek hediyelerin en guzelini veriyorum: kalbimi. alinacak hediyelerin en guzelini aliyorum: kalbini..soylenecek en guzel seyi soyluyorum: seni seviyorum..

. Eger sevgi masum bir goz yasi ile olculuyorsa benim seni ne kadar sevdigimi ogrenmek istiyorsan okyanuslara bakman yeterli...

. Zirvelerden yuvarlansa tutmaya gücüm yeter da?lar?n ta??n?. fakat kald?ramam kirpiklerinden akan bir damla hüzünlü gözya??n?. bu yüzden benimle hep gülmelisin

. Il?k bir rüzgar geçti burdan nereye diye sordum özlenen her ?eye dedi akl?ma ilk sen geldin çünkü özlenen tek ?ey sendin...

. A?k kap?y? çalm??sa gönüle yasak olmaz kalbim seni seçmi?se geriye dönü? olmaz.

. Git rüzgar ona söyle, onu ne kadar çok sevdi?imi , onun için neler yapabilece?imi söyle! ama unutma, e?er o bir ba?kas?yla mutluysa sus ve sessizce geri dön....

. Benim sana a??k oldu?umu anlatmak için bir ?iirim yoksa, bir masal mi yazsam, ama ben sana iki kelime yaz?yorum, seni seviyorum...

. A?k: dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. maksat sevgi u?runda ölmek de?il u?runda ölünecek sevgi bulmakt?r.

. Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, mavi denize dalard?m geriye bakmadan, uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni, taa ki beni sende bulana kadar...

. Güzelsin ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileye tek bahanesin. Melek mi ?eytan m? bilmem ki nesin. Tuzaktan tuza?a atsan da olur. Ben seni seviyorum. Sen sevmesen de olur.

. Eller bana kalpsizsin diyorlar, do?ru çünkü kalbimin sende oldu?unu bilmiyorlar.

. A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya birtanem dünyada kimse böyle sevemez.

. Sen engin ac?larla kavrulan biçare yüre?imde, sevgi da??n?n doru?undaki eri?ilmez buzulu eriten k?z?l güne?.

. Ela gözlerini o masum bak?s?na ?cten sözlerine can dayan?r?m? söyle ne diyorum b?l?yor musun en büyük gerçek seni seni seviyorum

. Kar ya?arken sokaklarda ben sev?ncl?y?m ask?n ufuklar?nda yemin ettim mutlulu?a çünkü as?k oldum sana.

. Ben a?k? yaln?z sana yak??t??? için severim, bana da ya?att???n için te?ekkür ederim.

. Bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim, Ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel, Çünkü gülü?ünü çok özledim...

. Gecenin karanl???ndas?n, güne?in ?????nda, Suyun damlas?nda, selin co?kusunda Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma...

. Elbet rüzgar ve deniz ta??r emanetlerini, Bekle gün gelir güne?im bulacakt?r seni, Ak?amlar? balkona ç?k, gözlerini kapat, Rüzgar benim yerime öpecek seni...

. Sana Binlerce Gül Vermek ?sterdim Ama Güller Solar, Sana ömrümü Vermek Isterdim Ama Bir Gün ölece?im, Sana Sadece Sevgimi Veriyorum Sonsuza Dek Sürece?i Için...

. Gökyüzünden Bir Y?ld?z Seç Bu Gece. Gözlerin Gibi Parlak Ve ???l ???l Olsun. Benim Içinde Bir Y?ld?z Seç. Parlak Olmas?na Gerek Yok. Sana Yak?n Olsun Yeter...

. Her bakt?g?mda seni görüyorsam, her isittigimde seni duyuyorsam, her dokundugunda seni hissediyorsam, bu seni çok özledigimdendir

. A?k denizinde yüzüyorum, bogulmamak için kulaçlar?m? s?kla?t?r?yorum, ama ne fayda o denizin içinde bo?uluyorum ve ve bir ba?ka aleme geçiyorum bu alemde ne nefret ne iki yüzlülük var. sadece masmavi denizinde a?k?n var...

. ?çimden bir ?iir yazmak geldi, Yaz?yorum, çünkü seviyorum, Seviyorum, çünkü hissediyorum, Hissediyorum, çünkü ya??yorum, Ya??yorum, çünkü seninleyim!...

. Soguk havalarda hiç ü?ümedim biliyo musun??? Hep senin s?cakl?g?n ?s?tt? beni... sevginin s?cakl???yd? beni ?s?tan. kalbime yaz?lm??s?n bir tanem....

. Ic?mde ?c?me s?gmayan b?r burukluk, b?r huzun var. ya ben fazlay?m bu seh?rde, yada eks?kb?r? var.

. B?z sevd?g?m?z? c?cek g?b? el?m?zde deg?l kor b?r kursun g?b? kalb?m?zde saklar?z

. Vur hançeri kalbime b?rak hep kanas?n fazla derine inme çünkü orda sen vars?n seni hala çok seviyorum a?k?m

. Sen güllere özenme güller sana özensin . Üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin, sevgi kadar masum sevilecek kadar Ö Z E L S ? N

. En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklar? gözlerine ve en derin sevgileri kalbine usulca b?rak?yorum

. Dünde, bugünde, yar?nda, yüreg?n kadar yan?nday?m. Kend?n? yaln?z hissett?g?nde el?n? kalb?ne koy;ben hep orday?m

. Sen bir gül olsan, ellerinde dikenlerin olsa, sana sar?lmak için bir an bile dü?ünmezdim...

. Havada bulut ol, sak?n da??lma. Sahilde kum ol, sak?n ?slanma. Bir çiçe?in gövdesi ol, sak?n k?r?lma. Hep benimle ol, sak?n beni b?rakma... Seni seviyorum...

. Sana nedemel?y?m hayat?m desem hayat k?sa gunes?m desem oda soluyor sana can?m demel?y?m cunku bu can sen?nle yas?yor...!!!

. bir su gibi berrak , bir cicek gibi sevgi yüklü , gökyüzü gibi yal?n okyanus kadar derin kelimelere s?gmayacak kadar büyük bir sevg?m?z oldugunu sak?n unutma !

. Beyaz gullerle dolu b? odada k?rm?z? gulun yer? ne kadar farkl?ysa sen?nde ben?m hayat?mdak? yer?n o kadar farkl?...

. Kül olmus ates yanarm??buz tutmus su akarm??bu gözler sen? sevd? baskas?na bakarm?

. Böyle bir dünyada seninle ya?amak varken, böyle uzak kalmak gücüme gidiyor, senin verdiklerini seninle payla?mak varken, seni sensiz ya?amak içime sinmiyor.

. Ararsan uzaktay?m...dusunursen akl?nday?m...h?ssedersen kalb?ndey?m...usuyorsan ten?ndey?m...ozluyorsan ?nank? hep yan?nday?m sevg?l?m....

. Seveceksen oyle b?r?n? sevk? onun ?c?n olmen gerekt?g?nde o sen?n ?c?n coktan olmus olsun

. böyle basit bir dunyada sen benim icin cok ozelsin

. Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.

. Daglardak? ruzgar?n es?nt?s? nas?l ?nsan??n ?c?nde b?r heyecan yarat?yor ?se ?ste bende sen?nleyken o heyecan? yas?yorum b?tanem

. kimbilir hangi aksam günesle beraber bende sönecegim kimbilir hangi ellerden son suyumu içecegim belki göremeden ölecegim fakat yinede seni 'EBEDiYEN SEVECEGiM'

. Umudunu kaybett?g?nde den?zdek? yakamozlar? dusun o zaman her karanl?kta b?r guzell?k oldugunu anlars?n t?pk? gozler?n g?b?

. Dun gece sen? anlatt?m y?ld?zlara heps? b?r daha parlad?lar sen? cok ozled?g?m? soyled?m heps? b?rer b?rer kayd?lar

. Sen? goremed?m d?ye bugun ?c?mde b?n turlu duygunun ?syan? var. mart?lar?n gokyuzunu sevd?g? kadar ben?m sen? sevd?g?m?n fark?ndam?s?n

. Seviyorum seni ilk günki gibi Eriyorum hasretinden bir demir parcasi gibi Vuruldum sana bir pacavra misali As???m sana ilk günki gibi

. Sen catlayan dudaklar?mda b?r damla su, sen ?c?mdek? yasama tutkusu, sen avuclar?ma dusen b?r kar tanes?... Sen svg?l?m, sevd?g?m, her sey?ms?n..

. Ne dünden daha az, ne de yar?ndan daha çok. Seni bugünde, dün oldu?u gibi, yar?n olaca?? gibi Çoooooooooook seviyorum!

. Eger mezar olsayd?m sen? topraga deg?l kalb?me gomerd?m

. sen seni özleyenin özleminden habersiz özlenensin sen varya sen özlenenler aras?nda en ama en özelsin

. Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!

. gonlume taht kurdun, gonlumun sultani oldun, gece gokyuzunde parlayan yildizim, sabah ise ruhuma dogan gunesim oldun

. Karanl?k dünyam, Dertler ve ben, Aklimdaki tek dü?üncem, MUTLULUK ve SEN.

. Deliye hergün sevgililer günü; Seni deli gibi seven aksin

. Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine o tarifsiz s?cakl??? koymay? ba?ar?yorsun...

. Yatag?n? gül yapraklar?yla süsled?m, üzer?n? ay ?s?g?yla örttüm. tüm kabuslar? ben ald?m, bu gece tatl? rüyalar sen?n olsun

. Sevgilerin en güzeli seni sevmek, Özlemlerin en güzeli seni özlemek, Ve hayat?n tad? sabah kalkt???mda, Senin varoldu?unu bilmek

. Avucun aras?na bir yürek b?rakt?m ister bir kenara kald?r?p atars?n ister kendi yüre?inin üstüne koyar her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.

. Sen sen? benden fazla seven bulursan ;ben sen? unutmaya raz?y?m...

. Ben sen? ben? sev d?ye sevmed?m k?, sevmek nas?l olur gor d?ye sevd?m...

. Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...

. gözlerin dalarsa bilki düsündüm seni, kulagin cinlarsa bilki andim seni, gece uyanirsan bilki resmini öptüm, gözlerinden yas damlarsa bilki sensiz öldüm..

. Bilirmisin geceler ne kadar uzun gelir bekleyenlere, hele o beklenenler vazgeçilmezlerdense

. Sen ben?m gonlumdek? prenses b?tmeyecek hayal?ms?n sen ben?m b?r?c?k ask?m sonsuzadek seveceg?m k?s?s?n

. E?er seni sevmekle ömür uzasayd?;ben ölümsüz olurdum

. Sen?n bana vereceg?n b?r damla sevg?ye kars?l?k b?r den?z buyuklugunde ask ?sterm?s?n..? Al oyleyse yureg?m sen?n.

. Sevdi?inin gözya?lar? sahile vurdu?u zaman sahilin ataca?? imza seni seviyorum olacak bitanem

. her satirima seni nasil sevdigimi binlerce defa yazmak isterdim elimden gelse "o" güzel adini ask bahçemin en güzel agacina altin harflerle kazimak isterdim.

. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!

. Seni ne kadar çok sevdi?imi ö?renmek istiyorsan gökyüzündeki y?ld?zlar? say

. Bugun pek yuz vermed?m gune sen? anlat?p hava att?m c?ceklere ad?n? yazd?m gogun en yukseg?ne b?rde hayk?rd?m duydunmu sen? seviyorum d?ye...

. Bu dünyada milyar insan var, milyonu uyuyor, u yemek yiyor, u uyuyor, güzel kiz da mesaj okuyor

. Dünyada bir cok insan var. Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi aglayip kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a layik bir insan var o da su an mesajimi okuyor

. Bir umut serpilsin yureg?ne, bin mutluluk do?sun günlerine, hersey kendin gibi ve gözlerin kadar güzel olsun...

. Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyece?i kadar özelsin.

. Seni uzak kumsallardaki kumlar? sayacak kadar de?il, o her kum tanesinin üzerine ismini yazacak kadar seviyorum.

. Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, çünkü senin bir gülü?ün için, koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.

. Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

. Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel, herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.

. Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.

. Mehtap sularda gümü?ten bir iz b?rak?rken, Gökte y?ld?zlar parl?yordu. Yaln?z kald???m günler ve geceler, Kalbim her yerde seni ar?yordu

. Do?an güne?i bana do?sa, her mutluluk beni bulsa, Bütün dünya benim olsa sensiz hayat ya?anm?yor

. Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Seni ne kadarm? özledim? Art?k kalbimde bir gökyüzüm var. Çünkü seni seviyorum.

. Ne dünden daha az Ne yar?ndan daha çok Seni bugünde, Dün oldu?u gibi Yar?n olaca?? gibi Çoooooooooooooooook seviyorum.

. Gecenin karanl???nda, güne?in ?????nda, Suyun damlas?nda, selin co?kusunda Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma......

. Benim için seni görmek suya benzer Seninle yasamak ise nefes almaya Susuz üç gün ya?ar?m ama nefes almadan asla...

. Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!

. Sen güllere özenme güller sana özensin. Üzme tatli canini sen güllerdende güzelsin. Sevgi kadar özgür Özgürlük kadar özelsin. Bir gülsen dünyalara bedelsin.

. Sevgilerin en güzeli seni sevmek Özlemlerin en güzeli seni özlemek Ve hayatin tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek...

. Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dile?iyle sevgililer günün kutlu olsun!

. Sen günesin do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

. Bana bir günün saat, bir saatin dakika ve bir dakikan?n saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz gecen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

. Seni sevdi?im kadar yasasayd?m olumsuzlu?un ad?n? a?k koyard?m... Sevgililer günün kutlu olsun biricik a?k?m!

. Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiç bir ?eye de?mezdi yasamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

. Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ?????m sensin, güne?im sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

. Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

. Il?k bir rüzgar esti buradan, nereden esti?ini bilemedim nereye gidiyorsun dedim özlenen heryere dedi akl?ma sen geld?n cünki özlenen sendin. Birtanem

. Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman tak?l?rsa uzaklara, kulaklar?n ans?z?n ç?nlarsa e?er; bilki bir yerlerde delice özleniyorsun...

. Telefondaki sessiz nefesine, s?cac?k gülümsemene, kar??mda otururken beni süzmelerine hasret kald?m. ?nanki tatl?m varl???na, arkada?l???na, dostlu?una muhtac?m. Seni ?nan?lmaz Özledim.

. Yüre?im umulmayan yaralarla ba? edemezken, bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim... Ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen çabuk gel; çünkü gülü?ünü " ÇOK ÖZLED?M "!

. Biri var uzaklarda hayk?r?yor, Biri var uzaklarda seni özlüyor, Biri var uzaklarda seni sensiz ya?amaktan korkuyor, Biri var uzaklarda seni çok ama çok seviyor...

. Sen Güllere Özenme Güller Sana Özensin. Üzme Tatl? Can?n? Sen Güllerden Güzelsin. Sevgi Kadar özgür, özgürlük Kadar Vazgeçilmezsin. Sen Varya Sen Herzaman Bitanemsin

. Oradas?n biliyorum ama ula?am?yorum... Var oldu?unu biliyorum ama dokunam?yorum... Konu?uyorsun biliyorum ama duyam?yorum...Uzaktaki sevdi?im seni çok özlüyorum !

. Kayalarda nilüfer çamlarda gül açarsa güne? dogmayi unutur ay çimenler üstüne dü?erse o zaman bende seni unutur ba?ka birini severim...

. Güllere de a?k olsun, yine de sen kokacaksan... Fallara da a?k olsun, yine de sen ç?kacaksan..

. Yalan sevgilerin, sahte gülü?lerin, tuzak a?klar?n oldu?u yerde buldum seni... her ?eyi kaybetmeye de?ecek kadar k?ymetlisin çünkü sahte de?ilsin

#1528

 
© 2015
AŞK