Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k?n Büyüklü?ü

Bir zamanlar, bütün duygular?n üzerinde ya?ad??? bir ada varm??: Mutluluk, Üzüntü, Bilgi ve tüm di?erleri, A?k dahil. Bir gün, adan?n batmakta oldu?u, duygulara haber verilmi?. Bunun üzerine hepsi aday? terk etmek için sandallar?n? haz?rlam??lar.

A?k, adada en sona kalan duygu olmu? çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemi?. Ada neredeyse batt??? zaman, A?k yard?m istemeye karar vermi?. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde, geçmekteymi?. A?k, "Zenginlik, beni de yan?na al?r m?s?n?" diye sormu?.

Zenginlik, "Hay?r, alamam. Teknemde çok fazla alt?n ve gümü? var, senin için yer yok. " demi?. A?k, çok güzel bir yelkenlinin içindeki Kibir'den yard?m istemi?. "Kibir, lütfen bana yard?m et!", Kibir "Sana yard?m edemem, A?k. S?r?ls?klams?n ve yelkenlimi mahvedebilirsin. " diye cevap vermi?. Üzüntü yak?nlardaym?? ve A?k yard?m istemi?: "Üzüntü, seninle geleyim. " Üzüntü "Of, A?k, o kadar üzgünüm ki, yaln?z kalmaya ihtiyac?m var. "

Mutluluk da A?k'?n yan?ndan geçmi?; ama o kadar mutluymu? ki A?k'?n ça?r?s?n? duymam??. A?k, birden bir ses duymu?. "Gel A?k! Seni yan?ma alaca??m..." Bu A?k'tan daha ya?l?ca birisiymi?. A?k o kadar ?ansl? ve mutlu hissetmi? ki, onu yan?na alan?n kim oldu?unu ö?renmeyi ak?l edememi?.

Yeni bir kara parças?na vard?klar?nda, A?k'a yard?m eden yoluna devam etmi?. Ona ne kadar borçlu oldu?unu fark eden A?k, Bilgi'ye sormu?: "Bana yard?m eden kimdi?" Bilgi "O, Zaman'd?" diye cevap vermi?. "Zaman m?? Neden bana yard?m etti ki?" diye sormu? A?k.

Bilgi gülümsemi?: "Çünkü sadece Zaman A?k'?n ne kadar büyük oldu?unu anlayabilir"

#9

 
© 2015
AŞK