Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?kla ?lgili Komik Sözler

A?kla ?lgili Komik Sözler
Öyle güzel ve sizleri güldürecek de?i?ik ve farkl? a?k ile ilgili komik sözler yaz?lar var ki anlatamam arkada?lar. ??te bu yaz?m?zda onlardan baz?lar?n? sizlerle payla?aca??z.
A?k?n gözü kördür derler... Yalan! Seven, sevdi?inde, ba?kalar?n?n gördü?ünün en az iki kat?n? görür... *Josh Billings
Sevgilim do?ruyu söyledi?ine yemin ederse, ona inan?r?m. Yalan söyledi?ini bildi?im halde... *William Shakespeare
Saat 7"²de randevu verip, 9"²da gidin. Yollara dü?memi?se, art?k sizi sevmiyor demektir... *Marlene Dietrich
Evlilik orduya yaz?lmak gibidir. K??lada herkes ?ikayet eder ama "tezkere" b?rak?p, kalanlar?n say?s? o kadar çoktur ki... *James Garner
Evlilik insana çok ?ey ö?retir. Sadakat, sorumluluk, ho?görü, anlay?? gibi. Ancak bekar kal?rsan?z, zaten bunlar?n hiçbirine ihtiyac?n?z olmaz... *Burt Reynolds
Kad?n, yar?? at? gibidir. Erkekler en h?zl? olan?na bahis yat?rmaktan ho?lan?r...
* Kate Jackson
ABD'nin First Lady'si maa? almayan tek devlet memurudur ve bir tek ki?i
taraf?ndan seçilir: Kocas?... *Nancy Reagan
Amerikal?lar, özgürlü?ün bedelini en yüksek ödeyen millet olmakla övürüler. Yalan de?il. Bo?anma istatistiklerine bir bak?n... *Jerry Lewis
Hiçbir kad?n ayn? erkekle 50 y?l evli kalamaz. 25 y?l sonra, o art?k ayn? erkek de?ildir...
* Bob Hope'un e?i Dolores Hope
Kad?n fil gibidir. Herkes bakmay? sever. Ama kimse evinde beslemek istemez... *Warren Beatty
Sürekli havlayan bir köpe?im, habire küfreden bir papa?an?m, duman? tüten
bir sobam ve geceyi hep d??ar?da geçiren bir kedim varken, niye evleneyim?...
*Lauren Bacall
Kad?nlar, peruk, takma kirpik kullan?rlar, özel sutyenlerle gö?üslerini büyük gösterirler. Sonra da "Art?k gerçek erkek kalmad?" diye ?ikayet ederler... *Robert Redford
Mutlu evlili?in bir tek yolu var. O yolu buldu?umda, evlenece?im... *Clint Eastwood
Evlilik, dünyan?n en usta sihirbaz?d?r. Önünüze konan harika bir meze taba??n?, k?sa sürede kirli bir bula???a çevirir... *Ryan O'Neal
Modaya uygun giyinmek çok kolay. Kad?nlar için çok, erkekler için az giyineceksiniz o kadar... *Angie Dickinson
Kar?m? asla aldatmam. Evde biftek beni beklerken, sokakta niye köfte pe?inde ko?ay?m... *Paul Newmann
Genç k?z, ideal erke?i bulma çabas?ndan vazgeçip, bir koca aramaya ba?lad?
m?, kad?n olmu? demektir... *R**uel Welch
Mutlulu?u bulmak için de?il, payla?mak için evlenilir... *Harry Emerson Fosdick
Ba?ar?l? bir evlilik, insan?n pek çok kez a??k olmas?n? gerektirir... Ayn? insana...
*Robert Wagner
Bir erke?in sevip, sonra b?rakmas?nda hiç sorun yoktur. Tabii iyi ?eyler b?rakm??sa... *Ava Gardner
Kad?n? asla küçük görmeyin. Tabii ya?? ve kilosu d???nda... *Shelley Winters
Geni? ailelerin gücüne inan?r?m. Bu nedenle bir kad?n?n en az üç kocas? olmal?...
*Ali MacGraw
Bir erkek her kad?nla mutlu olabilir. Yeter ki ona a??k olmas?n... *Oscar Wilde
Ak?am yeme?ine geç ya da erken gelmemle içten ilgilenen bir kad?n u?runa, bütün deham? ve tüm eserlerimi, feda etmeye haz?r?m.... *Ivan Sergeyeviç Turganyev
Bazen küçük bir bak??, insana dünyalar? verir. Bazen küçük bir bak??, insan? cehennemin derinliklerine yollar.... *Jean Jacques Rousseau
Bir genç k?z 24 ya??na kadar hayat?n?n erke?ine rastlamad?ysa, dünyada ondan talihli insan yoktur... *Deborah Kerr
A?k? s?radan kad?nlar ya?ar. Güzel olanlar, kendilerini sergilemek için çal??maktan, a?ka zaman bulamazlar... *Katherine Hepburn
?statistiklere göre, 80 ya??ndaki her erke?e, ayn? ya?taki 5 kad?n dü?üyor. Bir erkek için bu orana, o ya?ta sahip olmak ne ac?... *Douglas Fairbanks
Kar?n?z size, "Karn?n? içeri çek" demeye ba?lad???nda, siz zaten çekiyor iseniz, orta ya?a gelmi?siniz demektir... *George C. Scott
Bir zamanlar erke?in üstün oldu?una inan?yordum. Sonra evlendim. Kar?m bu
inanc?m? tamamen y?kt?... *Jack Lemmon
Bir k?z?n, daha ak?ll? görünmek yerine daha güzel görünmeyi tercih etmesi
do?ald?r. Çünkü, erkekler de her zaman, olduklar?ndan daha kibar görünürler...
*Farah Fawcett
Zafer; sava?ta kovalayan, a?kta ise kaçan erke?indir... *Napolyon Bonapart
A?k, bir ki?i ile geriye kalan herkes aras?ndaki fark?n, çok fazla abart?lmas?d?r... *Bernard Shaw
*A?k bir vi?ne ye ye ki?ne
*A?k bi tur?u içenin mi?desi bulan?r içmeyenin a?z? sulan?r
*A?k bir sudur iç iç kudur
*A?k bir havuzdur içine aptallar dü?er ama beni iddiler
*A?k bir sifondur sifonu çek kurtul
*A?k bir üye yemeyen lale
*A?k bir love okumayan kole
*A?k bir aç? yemeyen gac?
*A?k bir admin yemeyen karamel
*A?k bir sizsiniz yemeyen biziz
*A?k bir buruk yemeyen kuduruk
*A?k bir küfür söylemeyen sülük
*A?k bir klavye yazan aliye
*A?k bir fadime görmeyen halime
*A?k bir Türkiye görmeyen Almanya
?lk ve son a?k?m?z kendimize kar?? oland?r. BOVEE
A?k* masraflarla çevrilmi? bir duygu okyanusudur. LORD DEWAR
Gençlerin istekleri: A?k* Para* sa?l?k. Ya?l?lar?n istekleri: Sa?l?k* para* a?k. Erkekler a?ka a??k olarak ba?larlar*kad?nlara a??k olarak bitirirler; kad?nlarda erkeklere a??k olarak ba?lar* a?ka a??k olarak bitirirler. REMY DE GOURMONT
A?k Fransa'da bir komedi* ?ngiltere'de bir trajedi*? talya'da bir opera* Almanya'da bir melodramd?r. MARGUER?TE BLESS?NGTON
A?k* deniz meltemleri gibidir; sesini duyar?z* nereden nereye gitti?ini kestiremeyiz. BORNE
A?k?n gözü kördür. PROPERT?US
A?k* yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ate?ten bir merdivendir. E.GE?BEL
A?k* yepyeni kalabilen eski bir masald?r. H.HE?NE
A?k?n geli?i* akl?n gidi?idir. ANTO?NE BRET
Beni az* ama uzun sev. MARLOWE
A?k* geceyi bile gün ?????na bo?abilir. A. SALLE
Sevmeyi bilmeyen* ölmeyi de bilmez. ANON?M
A?k* sürekli bir mutluluktur. GEORGE SAND
En tatl? gelen sevinç ve en kötü gelen ac? a?kt?r. BA?LEY
A?k, alt?n de?ildir, saklanmaz. A??k?n bütün s?rlar? meydandad?r. (Mevlana )
A?k, davaya benzer, cefa çekmek de ?ahide: ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n ki!... ( Mevlana)
A?k oduna yanmayan?n kalbi safi olmaz imi?. ( E?refo?lu)
A?k, insana vakar, a??rba?l?k, hatta güzellik verir. ( Bernard Show)
A?k?, a?ktan ba?ka bir ?ey söndürmez. ( Mevlana)
A?k? ak?lla yenmek mümkün de?ildir. ( Gançarov)
A?k, iki iken bir olmak demektir. ( Victor Hugo)
Dostluk; emniyet, ketumiyet ve incelikle; a?k ise kuvvet, zevk ve korku ile beslenir. ( A. Maurois)
Gerçek a?k?n vasf? tatl? ac?l?kt?r. ( Friedrich Novalis)
Hakiki a?k ?st?rap çeker ve sessizdir. ( Oscar Wilde)
A?k kar?? duruldukça bütün bütün devle?ir, her türlü engel, büyümesi için ona bir vesiledir. ( Balzac)
A?t?r sa? eden sayruyu, a?kt?r bir eden ayruyu. Ümmi Sinan)
A?k ve öksürük saklanmaz. ( George Herbert)
A?k k?lavuz istemez, tek ba??na yol al?r. ( Muhammed ?kbal)
A?k?n gözü kördür.. ( S.A. Propertius)
A?k sözleri ku?dilidir, ana Süleyman gerek. ( Sinan Pa?a)
?nsan kalbindeki gerçek a?k, dörtnala giden bir att?r, ni dizginden anlar, ne ses dinler. ( Confucius)
A?k ile sevgi, hakk?n yönünü de?i?tirirler. ( Blaise Pascal)
A?k? anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bamba?ka bir dil ister. ( Eugene Delacroise)
A?k, Kulübeyi, alt?ndan bir saraya benzetir. ( Holty)
?nsan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar. ( Leonardo da Vinci)
Pek çok ki?i, a?ktan söz edildi?ini i?itmeselerdi, onun ne oldu?unu hiç bilmeyeceklerdi. ( La Rocbefoucauld)
Gerçek a?kta ne vefa vard?r, ne cefa...( Mevlana)
?nsan? a?k?n güzellikleri ya?at?r. ( Moliere)
A?k, utanma ve çekinmenin oldu?u yerde vard?r. ( Montaigne)
A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran a?k usand?r?r. ( Stendball)
En devaml? a?k, kar??l?k beklemeden duyuland?r?r.( W. Somerset Maugbam)
A?k, gözle de?il ruhla görür. ( Willian Shakespeare)
De?i?ikle kar??la??nca de?i?en a?k, a?k de?ildir. ( William Shakespeare)
A?k bir güne?e benzer, â??k olmayan gönül, bir kat? ta?a benzer. ( Yunus Emre )
A?k, dünyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan yarat?lm??t?r. ( Bailey)

#2423

 
© 2015
AŞK