Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atama A??t ?iiri

Kemalettin KAMU taraf?ndan Mustafa Kemal Atatürk için yaz?lm?? Atama A??r ?iirini ve daha fazla Atatürk ?iirlerini bu sayfam?zda bulabilirsiniz.
ATAMA A?IT
I.
S?rma sar?s?n? yay saçlar?na,
Gözüne rengini koy denizlerin;
Dü?ün dudaklar?n en incesini,
Yüzüne tuncunu ver benizlerin.
Onda yürüyü?ün en yi?itçesi,
Onda bükülmezi vard? dizlerin
Gezerdi ülkede bir h?z?r gibi
Em olup derdine çaresizlerin.
II.
Durgun bir denizi and?r?r d???
?çi hiç sönmeyen bir yanarda??.
Sesinde ?sl??? eser kuvvetin,
Sözünde ?ahlan?r Hakk?n bayra??
Gökle Güne? gibi bulu?tu onda
Sezinin sa?lam?, duyunun sa??
Y?karak kökünden osmanl?l???
O gömdü tarihe bir ortaça??.
III.
Da?lar dümdüz olur i?aretiyle,
Ürperir ovalar avazesine;
Devrilir h?nc?na çarpar ordular
Kaleler dayanmaz yelpazesine.
Fikrin, güzelli?in, a?k?n, her ?eyin
Ba?l?yd? daima en tazesine
Ya?ad? ba?? dik, dünyaya kar??
Getirdi dünyay? cenazesine!
IV.
Onsuz kald???n bilse tabiat
Ba?lar üzüm vermez, bahçeler kurur;
Ok?ar saçlar?n? ezelin eli,
Yüzüne ebedin ????? vurur.
Övünür insanl?k eserleriyle,
Yurt onun sevgisi üstünde durur.
Ad?d?r kurdu?u devlete temel,
Ünü kurtard??? millete gurur!
V.
Fâni varl???n? kaybetti ama,
Simgesi yurdumun burçlar?ndad?r
Engin ufuklara uzanm?? kolu,
H?z? alt?okun uçlar?ndad?r!
Kad?n?n, erke?in haf?zas?nda
Gencin, ihtiyar?n du?lar?ndad?r
Yayla yellerinde eser gölgesi,
Sesi bahçemizin ku?lar?ndad?r.
VI.
Ben mi yazacakt?m göçüm gününü
Dökerek ard?ndan böyle gözya???
Ben ki ona büyük gezilerinde
Oldumdu bir küçük yol arkada??
En son dura??na varmadan ömrün
Kapad? yolunu bir mezar ta??...
Büyük kurucusu cumhuriyetin
Hürriyet a??k? milletin ba??!
Kemalettin KAMU
Atatürk Sayfas? Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayat?
Atatürk ?iirleri
K?sa Atatürk ?iirleri

#2952

 
© 2015
AŞK