Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atasözleri

Güzel Atasözleri ve anlamlar? sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere atalar?m?z?n söylemi? oldu?u ata sözlerini yay?nl?yoruz.
Aba vakti aba, yaba vakti yaba :Her ?ey zaman?nda yap?l?rsa ki?i kazançl? olur.
Aban?n kadri ya?murda bilinir: Daha önce k?ymetsiz gibi görünen bir çok ?eyin, kullan?m zaman? geldi?inde de?eri artar. Sosyal seviyesi e?it insanlar birbirlerini çekemezler.
Acemi kat?r kap? önünde yük indirir: Elinden yeterince i? gelmeyen kimseler, kendilerine verilen görevi istenildi?i biçimde yapamazlar.Veya yar?m b?rak?p kaçarlar.
Acemi nalbant gibi kah nal?na vurur, kah m?h?na: Söyledi?i sözlerle yapt??? i?ler aras?nda tutarl?l?k yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar.
Ac? patl?can? k?ra?? çalmaz: Hayatta birçok problemlerle kar??la??p bunlardan ba?ar? ile ç?km?? olanlar, bundan sonra kar??la?acaklar? zorluklar? da atlat?p ba?ar? ile ç?karlar.
Ak?l ki?iye sermayedir :Ki?inin yapt??? i?te ba?ar? sa?lamas?, akl?n? kullanmas? ile orant?l?d?r.
At yedi günde, it yedi?i günde :Toplumlar aras? ili?kilerde olgun ve asil ki?iler, ki?iliklerini hemen ortaya koymazlar
Ayran?m ek?idir diyen olmaz :Her ki?i neyi ele alm??sa onun iyi oldu?unu savunur.
Baba ekme?i zindan ekme?i, koca ekme?i meydan ekme?i: Kad?nlar için baba evinde kalmak, belli bir zamana kadar normaldir.Evlendi?i zaman ise kendi kurallar?na göre ya?ayaca??ndan dolay? daha rahat olacakt?r.
Baba koruk yer, o?lunun di?i kama??r: Aile reisi olan baban?n önceleri yapt??? kötü bir i?in s?k?nt?s?n? çocu?u çeker.
Babadan mal kal?r, kemal kalmaz: Babas? ölen ki?iye maddi varl?klar kalabilir ama olgunluk ve fazileti miras olarak kalmaz
Babaya dayanma, kar?ya güvenme: Ki?i, maddi konularda babas?na de?il kendine güvenmelidir.Kad?n ise kolay etkilenen bir varl?k oldu?u için verilen s?rlar? bir ba?kas?na aktarabilir.
Baca e?ri de olsa duman? do?ru ç?kar: Yarad?l??? itibariyle iyi olan ki?i en kötü durumda bile olsa bu niteli?ini kaybetmez.
Bal demekle a??z tatlanmaz : Güzel sözler söylemekle güzel ?eyler her zaman gerçekle?mez.
Besle kargay? oysun gözünü : K?ymet bilmez ki?iler kendilerine yap?lan iyili?e, kötülükle kar??l?k verebilirler.
Bo?bo?az? ate?e atm??lar, odun ya? diye ba??rm?? : Akl?na her geleni söyleyen ki?iler, toplum içinde sevilmezler
Büyük lokma ye büyük söz söyleme :Hayatta hiçbir zaman ba?kalar?n?n durumu küçümsenmemelidir.
Cahil adam meyve vermeyen a?aca benzer: Bilgisiz ki?iler etraflar?na faydal? olamad?klar?ndan ve davran??lar?nda olumlu sonuçlar beklenmedi?inden dolay? faydal? ki?iler de?ildirler.
Cahilin dostlu?undan alimin dü?manl??? ye?dir: Alim her ?eyi bilen kimsedir. Yapt???n?n sonuçlar?n? bilir ve katlan?r.Kendisi ile dost olmak mümkün oldu?u gibi dü?man olundu?u zaman da bir noktada anla?mak mümkündür.Cahil ki?iler iyi niyetli görünseler de onlarla anla?mak güçtür, hatta mümkün de?ildir.
Cami ne kadar büyük olsa imam bildi?ini okur :Bir toplulukta çok ki?i ve fikir olsa da karar verme yetkisine sahip kimseler, kendi bildiklerini uygularlar.
Can bo?azdan gelir: ?nsan?n hareketli ve üretken bir ya?am sürdürebilmesi için beslenme biçimine dikkat etmesi gerekir.
Can cümleden azizdir: ?nsanlar kendi ç?karlar?n? her zaman ba?kalar?n?n ç?karlar?ndan üstün görürler.Aksi ?ekilde davrand?klar?nda bile kendi ç?karlar? söz konusu oldu?u zaman fedakarl?k yapmaktan vazgeçerler.
Can ç?kmay?nca huy ç?kmaz: Hayat boyu kazan?lan al??kanl?klar da geli?ir.Ama de?i?tirmek çok zordur.Ki?i ölünceye kadar devam eder.
Can? ac?yan e?ek, at? geçer: Kar??la?t??? bir konuda ziyan gören, can? yanan kimse ayn? zarara u?ramamak için var gücüyle çal???r.
Can? kaymak isteyen, manday? yan?nda ta??r: Güzel ve varl?kl? bir ya?am sürmek isteyen ki?i kendisine bu ya?am? sa?layacak olan varl?klar? çok yak?n?nda bulundurmal?d?r.
Cefay? çekmeyen sefan?n kadrini bilemez :Hayat?nda dert ve s?k?nt? çekmemi? olan ki?iler, mutlulu?un k?ymetini anlayamazlar.
Cins kedi ölüsünü göstermez :Soylu kimseler çok zor durumda da olsalar, durumlar?n? belli etmezler
Cömert ile nekesin harc? birdir aray? kullanma biçimi, onun niteli?ini de?i?tirmez.
Çabuk parlayan çabuk söner :Lay?k olmad?klar? makamlara getirilen ki?ilerin, bir süre sonra yetersizlikleri ortaya ç?kar.
Ça?r?lan yere erinme, ça?r?lmayan yere görünme: ?nsanlar davet edildikleri yerlere mutlaka gitmelidirler.Çünkü davet eden ki?i taraf?ndan istenmektedirler. Ça?r?lmayan yere gitmek ise yüzsüzlük ve ars?zl?k olur.
Çal?da gül bitmez, cahile söz yetmez: Güzelliklerin simgesi olan gülün çal?da ya?amas? dü?ünülemez.Ayn? ?ekilde, cahil ki?iye de sözün do?rusunu anlatmak mümkün de?ildir.Cahil oldu?u için kendi bildiklerinin d???nda da do?rular?n bulundu?unu kabul etmesi mümkün de?ildir.
Çal??mak ibadetin yar?s?d?r: ?badet ki?iyi kötülüklerden s?y?r?r, iyilik yolunda ilerletir. Tanr? yolunda çal??mak ta ki?iyi kötü duygulardan ar?nd?r?r.Bunun içindir ki çal??mak, ibadet kadar büyük de?er ta??r.
Çalma elin kap?s?n?, çalarlar kap?n?: Ki?i hayat?nda bilerek ve isteyerek kimseye kötülük yapmamal?d?r.Böyle bir durumun gerçekle?mesi halinde, günün birinde benzer olumsuzluklar? ya?amas? muhtemeldir.
Çiftçiye ya?mur, yolcuya kurak, cümlenin murad?n? verecek hak: Her kul Tanr?'s?ndan kendi ç?karlar? do?rultusunda istekte bulunur.Bu istekler birbirine z?t da olabilir.Ama Tanr? bu dilekleri ?a?maz bir düzen , uygun gördü?ü biçimde yerine getirir.
Çirkefe ta? atma, üzerine s?çrar :Çevrelerinde kötü, edepsiz tan?nan ki?ilerle ili?kiye girmek do?ru de?ildir.
Çocuktan al haberi :Art niyet ta??mayan çocuklar, ba?kalar?n?n yan?nda her ?eyi çekinmeden konu?urlar.
Çürük tahta çivi tutmaz :Esas niteli?i bozulmu? bir ?eyi eski haline getirmek mümkün de?ildir.
Da? ba??ndan duman eksik olmaz: Toplumda yüksek ekonomik ve sosyal seviyeye sahip insanlar?n, bu konumlar?ndan kaynaklanan bir tak?m üzüntü ve s?k?nt?lar? vard?r.Bu durum, zenginlik ve yüksek makam devam etti?i sürece hiç eksilmez.
Da? da? üstünde olur, ev ev üstünde olmaz: En olmayacak ?eyler bile bir gün gerçekle?ebilir.Ama iki ailenin ayn? ev ortam?nda ya?amas? dü?ünülemez.
Damlaya damlaya göl olur :Küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yard?mc? olabilirler.
Dan??an da?? a?m??, dan??mayan yolu ?a?m??: Bilmedi?ini ba?kalar?na soran kimse, i?i iyi ve çabuk bitirir.Fikir al??veri?inde bulunmayanlar ise ba?ar? elde edemezler.
Dar? unundan baklava, incir a?ac?ndan oklava olmaz: Kötü malzeme ile güzel bir i? meydana getirilemez.Yeteneksiz ki?iler, büyük sorumluluklar?n gerektirdi?i çabay? gösteremezler.
Davul dengi dengine diye çalar: Birlikte ya?ayacak veya arkada? olacak insanlar?n e?itiyle beraber olmas? laz?md?r.Yoksa yap?lacak her i?te ba?ar?s?zl?k kaç?n?lmaz olur.
Devir tav?nda, dilber ça??nda :Bir i?in ba?ar?lmas? için, o an de?erlendirilmesi gereken zaman dilimleri vard?r.
Dikensiz gül olmaz :Ya?anan her ba?ar? ve mutlulu?un yan?nda, bu sürecin parças? olan küçük olumsuzluklar da mevcuttur.
Düt demeye dudak ister :Niteli?i ne olursa olsun, bir i?i ba?arabilmek için yetenek ve imkanlar gereklidir.
Ecel geldi cihane, ba? a?r?s? bahane: Ki?inin çok önceden belirlenmi? bir al?n yaz?s? vard?r.Bu kurala göre zaman? gelince ölecektir.Bu ölüme bir neden bulunur.Esas sebep o ki?inin tanr? kat?na ça?r?lmas?d?r.
Ecele çare olmaz: Hayatta her durumun çaresi bulunabilir.Ama ölümü engellemek imkans?zd?r.
Eceli gelen köpek cami duvar?na i?er: Bir toplulukta bütün insanlar?n kutsal sayd??? ?eyleri kötüleyenler, hiçbir zaman sevilip istenmezler.
Edebi, edepsizden ö?ren: Edepsiz ki?inin hareketlerini gören, sonuçlar?n? izleyen ki?i, bunlar?n kötülüklerini görür ve yapmamaya çal???r
Eden bulur, inleyen ölür :Ba?kas?na kötülük eden kimse en sonunda yapt?klar?n?n cezas?n? çeker.
Ekme?in büyü?ü hamurun ço?undan olur :Verimin yüksekli?i, çal??man?n etkili bir ?ekilde gerçekle?mesine ba?l?d?r.
Esirgenen göze çöp batar :Bir konu üzerine gere?inden fazla yo?unla?mak, aksilikleri de beraberinde getirebilir.
Evdeki hesap çar??ya uymaz lanlanan durumlar ile ula??lan sonuç, her zaman ayn? olmayabilir.
Fakirlik ay?p de?il, tembellik ay?p: Toplum ya?am?nda herkes ayn? gelir düzeyine sahip olmayabilir.Fakir de olsa zengin de olsa çal??mamak, ba?kalar?n?n s?rt?ndan geçinmeye u?ra?mak tembelliktir.
Fala inanma, fals?z da kalma :Fala inanmak do?ru de?ildir, asl? yoktur.Yine de insan güzel sözler duymaktan ho?lan?r.
Fare, ç?kt??? deli?i bilir: Toplumun onaylamad??? i?leri yapanlar, s?k??t?klar? zaman nas?l hareket edeceklerini önceden hesaplarlar.
Faydas?z ba?, mezara yara??r: Hiçbir i? yapmadan ba?kalar?n?n s?rt?ndan geçinen kimseler ölmü? say?l?rlar.Çünkü ölülerin de faydas? yoktur.
Fazla a?, ya kar?n a?r?t?r ya ba?: Çok yemek ki?inin sa?l???n? olumsuz yönde etkiler.Bu yüzden karar?nda yemek gerekir.
Fazla naz a??k usand?r?r: Ki?inin kaprislerine yak?nlar? bir süre katlanabilirler. Ama bu naz devam edecek olursa etraf?ndakilere de s?k?nt? verir.
Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek :Ayn? toplumda ?ansl? ve ?anss?z ki?ilerin bir arada bulunmalar? do?ald?r.
Fukaran?n dü?künü, beyaz giyer k?? günü :Toplumda sayg?n bir yeri olan ki?iler, mevki kayb?na u?rad?klar?nda ayk?r? davranmaktan çekinmezler
Fukaran?n tavu?u tek tek yumurtlar :Ki?inin içinde bulundu?u çevrenin ekonomik ve sosyal yap?s?, ula??lan sonuçlar?n niteli?ini etkiler.
Gafile kelam, nafile kelam :Etraf?nda olan biteni umursamayan kimseleri do?ru yola getirmek için yap?lan uyar?lar bo?unad?r.
Garibin yard?mc?s? Allah't?r: Garip ki?ilerin yard?m?na gönlündeki inanc?n büyüklü?ü oran?nda ancak Allah yard?m eder.
Garip ku?un yuvas?n? Allah yapar: Tanr?'ya inanm?? ki?ileri, tanr? s?k?nt? içinde b?rakmaz.Onlar bir süre s?k?lsalar da Tanr? bir yerden bir ?ey ba???layarak s?k?nt?lar?n? ya kald?r?r ya da hafifletir.
Gavurun tembeli ke?i?, Müslüman'?n tembeli dervi?: Bütün dinler çal??may? emreder. Baz? kimseler ise dini ç?karlar? do?rultusunda kullan?p, çal??madan ya?aman?n yollar?n? bulurlar ki kendileri için çok kötü bir davran??? gerçekle?tirmi? olurlar.
Geç olsun, güç olmas?n(Ba?ar?lmas? çok zor i?ler için söylenir): Yap?lan i?lerin ba?ar?ya ula?mas? ve birtak?m engellerin ortadan kald?r?lmas? için fazla zaman harcanmas?n?n ziyan? yoktur.
Gel demek kolay, git demek güçtür: Bir konu?u davet etmek, bir insan? i? bulup yerle?tirmek kolay ve zevk verici u?ra?lard?r.Ama s?k?nt? veren konu?a art?k git demek, i?ini hafife alan kimseye i?e gelme demek çok zordur.Bunun için insanlara bir iyilikte bulunulaca?? zaman iyi dü?ünülmeli, lay?k olana bu hizmet verilmelidir.
Gelen gideni arat?r : Tan???lan ki?iler, unutulanlardan daha büyük hatalar yapabilir anlam?nda kullan?l?r.
Gezen aya?a ta? de?er : Gereksiz davran??larda bulunan ki?iler, kendilerine zararl? durumlar?n ortaya ç?kmas?na sebep olabilirler.
Göz görür, gönül çeker :Ki?i ancak ilgi duydu?u konulara kar?? gözlemde bulunur
Hac? hac?y? Mekke'de bulur: Ayn? dü?üncede olan insanlar, ayr? ayr? davransalar bile bir gün ayn? yolda bulu?urlar.Kendilerine ait yolda veya yerde bulu?urlar, birbirlerini bulurlar.
Hac? Mekke'de, dervi? tekkede: ?nsanlar yeti?me ?ekillerine göre kendilerine uygun bir ortamda ya?arlarsa mutlu olabilirler.Yoksa ömürleri s?k?nt? içinde geçer.Bulunduklar? yerde sevilmez ve istenmezler.
Haddini bilmeyene bildirirler :Yetkili olmad??? konularda ahkam kesenler, hak ettikleri durumlarla mutlaka kar??la??rlar.
Hak deyince akan sular durur: Anla?mazl?klarda do?ruluk, dürüstlük, tarafs?zl?k, hakkaniyet yolundan hareket edilirse kimsenin söyleyecek bir sözü, ele?tirisi kalmaz.
Hak do?runun yard?mc?s?d?r: Tanr?, do?ru olana yapt?klar?n?n mükafat?n? mutlaka verir.Do?ru kimseler ilk planda ba?ar?s?z gibi görünseler de tutumlar?n? devam ettirdikleri sürece ba?ar?ya ula?acaklard?r.
Helal kazanç ile pilav yenmez o?rulukla ve ahlakla elde edilen kazanç, insan? k?sa yoldan zengin etmeye yetmez.
Horoz ölür, gözü çöplükte kal?r :Uzun süre ya?anan mekanlar?n unutulmas? kolay olmaz.
Huylu huyundan vazgeçmez :Ki?ilik, uzun bir zaman diliminde olu?tu?u için ani de?i?ikliklere müsait de?ildir.
Ihlamurdan odun olmaz, beslemeden kad?n olmaz: Ya?am içinde her konu birbirine uygun olursa ba?ar? olur ve devam eder.
Irmak kenar?na çe?me yap?lmaz :Birbirine z?t verimlilikteki iki kurum veya sosyal müessesenin, ayn? ortamda varl?klar?n? sürdürmeleri zordur.
Irmaktan geçerken at de?i?tirilmez: Yap?lmaya ba?lanan bir i?te, ilk zamanlar ba?ar? elde edilmeyebilir.i?in daha ba?ar?l? yap?lmas? için uygulanan yöntemler de de?i?tirilebilir. Olumsuz bir ortamda yöntem de?i?tirmek do?ru de?ildir.?yi sonuçlar vermez.
Is?ramad???n eli öp de ba??na koy: Ya?am içinde bir tak?m mücadeleler yap?lacakt?r. Bu kavgada dü?man bizden çok güçlü ise onunla kavga etmemek gerekir.Kavga edilirse yenilmek muhakkakt?r.
Is?rgan ile taharet olmaz: Ba?ar?l? bir i? olu?turmak için i?e yarar, faydal? araç kullanmak gerekir.Kötü malzeme ile iyi ve ba?ar?l? sonuçlar elde edilemez.
Is?ran it, di?ini göstermez :Kötülük yapmay? dü?ünen ki?i, bunu zaman? gelince ve aniden gerçekle?tirir.
Islanm???n ya?murdan pervas? yoktur :Bir konuda büyük zarar görmü? ki?i, benzer zararlardan korku duymaz.
Ismarlama hac, hac olmaz :?nsan kendi i?ini kendi yapmal?d?r. Ba?kas?na yapt?r?lan i?ten ba?ar? elde edilemez.
I????n? ak?amdan önce yakan, sabah ç?ras?na ya? bulamaz: ?nsanlar savurganl?k yapmamal?d?rlar.Paras?n? gereksiz yere harcayan, gerekti?inde para ve mal bulamaz.Zorluk içinde kal?r.
?badet de (mahfi) gizli, kabahat da: ?badet Tanr? ile kul aras?ndad?r.?badeti ba?kalar?na gösteri? için yapanlar Tanr?'n?n emirlerini, kulluk görevini yerine getirmemi? olurlar. ?nsan baz? kusurlar? yaparak olgunla??r, tecrübe kazan?r.Bunun için olgunla?mam?za yarayan kusurlar?n da gizlenmesinde yarar vard?r.
?çi beni yakar, d??? eli: Her ?ey d??tan göründü?ü kadar güzel olmayabilir.D?? görünü?e aldanmak do?ru de?ildir.
??reti ata binen tez iner: Kendi mal?m?z olmayan malzemeye güvenip bir i?e ba?lamak do?ru de?ildir.Malzemenin sahibi, mal?n? geri istedi?i zaman zor durumda kal?r.
??neyi evvela kendine sok, çuvald?z? ba?kas?na: Kendisi en küçük bir s?k?nt?ya katlanamayan kimse, ba?kalar?na çok büyük s?k?nt? vermemelidir.Kendisi küçük kötülü?e katlanamayan, ba?kalar?na kötülükler yapmaktan kaç?nmal?d?r.
?ki deliye bir ak?ll? :Birbirine z?t iki ki?inin aras?n? bulacak, mant?kl? bir kimsenin bulunmas? mutlak gereklidir.
?nsan insan?n ?eytan?d?r :Arkada? seçiminde dikkatli ve özenli olmak gereklidir.Kötü arkada? ki?iyi yoldan ç?kar?r, sapt?r?r.
?ti, öldürene sürütürler :Bir ki?inin sorumlulu?undaki görev kötü ?ekilde sonuçlan?rsa, bu sonucun
düzeltilmesi için bizzat o ki?i çaba göstermelidir.??in sorumlulu?u onu yapana ait olacakt?r.
?yilik eden iyilik bulur :Etraf?na iyilik eden kimse gün gelir zor durumda kal?rsa ona da iyilik
yap?l?r.Her ?eyin kar??l??? muhakkak vard?r.
Kabahat da gizli olmal?, ibadet de: Yap?lan bütün i?lerde i?in özüne inmeye gayret edilmelidir.Ba?kalar?na gösteri? için yap?lan hiçbir i?ten, davran??tan iyilik ve hay?r beklemek mümkün de?ildir.
Kabahat ölende de?il, öldürendedir: Yap?lan her i?te kar??m?zdakini sinirlendirmekten kaç?nmal?y?z.Kar??s?ndakini söz ve hareketleri ile a??r? tahrik eden kimse, onun hücumlar?na kar?? çaresiz kalabilir.Hatta ölebilir de.Bunun nedeni kendini kaybedip bu cinayeti i?leyende de?il, onu da o derecede tahrik edip cinayeti i?letendedir.
Kaçan bal?k büyük olur: Ki?i elindeki imkanlar? iyi ve zaman?nda kullanmas?n? bilmelidir.Zaman?nda kullanamaz ve f?rsat? kaç?r?rsa küçük bir f?rsat? büyükmü? gibi gösterir ve boyuna ayn? ?eyleri söyler.Çünkü f?rsat? de?erlendirememenin ezikli?ini hisseder durur.
Kad? anlatana göre fetva verir: Herkes bildi?ini ve gördü?ünü eksiksiz olarak söylemelidir.Çünkü dinleyen, olay? görmeyen kimseler anlat?lana göre karar verirler.
Kad? ekme?ini kar?nca yemez: Kad?, kanunlar?n uygulay?c?s? oldu?u için kimse onun mal?na dokunamaz.Sonucunun kötü olaca??n? bilir.Kad?lar hakk?n, kanunun ve düzenin temsilcisi olduklar? için kimse onlar?n mallar?na kötü gözle bakmaz, bakamaz.
Kanaat gibi devlet olmaz :Elindekiler ile yetinmesini bilen kimse s?k?nt? çekmez.
Ki?i refikinden azar :?nsan? iyi ve kötü yola sürükleyen arkada??d?r.
Koyunun bulunmad??? yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler : Bir ?eyin çok k?ymetlisi bulunmazsa
daha a?a?? de?erde olan k?ymet ve itibar kazan?r.
Kuru laf kar?n doyurmaz :Bir gayret göstermeden, bir yat?r?m yapmadan yaln?zca bo? sözlerle ba?ar? elde etmek mümkün de?ildir.
Laf ile peynir gemisi yürümez :Bir kimsenin kendini övmesi ile gereken i?te gereken sonuçlar al?nmaz.
Laf laf? açar: Kar??l?kl? konu?malarda konu?ma bir süre uzad??? zaman, sözden ba?ka söze geçilmeye ba?lan?r.Ba?lang?çta hiç dü?ünülmeyen konulara kadar söz uzar gider
Laf torbaya girmez :Bir konu hakk?nda sarfedilen sözler üzerinde iyice dü?ünülmelidir.
Latife latif gerek: ?akalar kar??s?ndakini k?rmayacak biçimde olmal?d?r.?aka yapan, kar??s?ndakini çok iyi anlamal?, k?rmadan, incitmeden ?aka yapabilmelidir.
Leyle?in ömrü laklak ile geçer :Aylak ki?iler bütün günlerini orada burada bo? laflar söyleyerek bo?a geçirmi? olurlar.
Lodosun gözü ya?l? olur :Lodosun sonunda ya?mur ya?ar
Lokma çi?nemeden yutulmaz :Bir i?in iyi sonuçlanmas? için gereken önem ve çal??ma gösterilmelidir.
Lokma kar?n doyurmaz, ?efkat art?r?r: Bir ki?iye arma?anlar vermek, o ki?inin ihtiyaçlar?n? kar??lad??? için de?il aradaki sevgiyi ço?altt??? için çok de?erlidir.
Mahkeme kad?ya mülk de?il :?nsan, ya?am? süresince güçlü makamlara gelebilir.Böyle makamlara gelince etraf?ndakilere böbürlenmemelidir.Çünkü gün gelecek, bu makam? b?rakmak zorunda kalacakt?r.
Mal adama hem dost, hem dü?mand?r: Mal insan? rahat ve huzurlu ya?att??? için dosttur.Ayn? zamanda, zengin olman?n getirdi?i tehditlerden dolay? dü?man?d?r.
Mal can? kazanmaz, can mal? kazan?r: ?nsanlar fazla kazanaca??m diyerek sa?l?klar?n? tehlikeye atmamal?d?rlar.Ki?i sa?l?kl? olursa mal kazanmas?, pek çok kazanmas? mümkündür. Ama sa?l???n? kaybederse mal da kazanamaz olur.
Mal can?n yongas?d?r :Can her ?eyden k?ymetlidir.Zorluklarla elde edilen mal da cana yak?n de?er ta??r.
Mal melameti örter: Zengin olmak, insanlar?n kusurlar?n? görmezden gelmelerine yard?mc? olur.
Mal?n? yemesini bilmeyen zengin her gün zü?ürttür: Zü?ürt kimse paras? olmad??? için zorluk içindedir.paras?n? yiyemeyen kimseler ise paralar? oldu?u halde bu yoklu?u çekenlerdir.
Mart ay?, dert ay? :K?? ile ilkbahar aras?ndaki geçi? dönemi oldu?u için insanlar hastal?klara daha kolay yakalan?rlar.
Meyhaneciden kefil istemi?ler, bozac?y? göstermi? : Toplumda uygunsuz i?leri yapanlar kendi hakl?l?klar?n?, benzer ki?ileri göstererek savunmaya çal???rlar.
Mühür kimde ise Süleyman odur :Bir konuda yetkili kim ise onun sözü geçer.
Mürüvvete endaze olmaz :Yard?mseverli?in ölçüsü olmaz
Namaza meyli olmayan?n ezanda kula?? olmaz :Bir i?in bütününü istemeyen kimseler, o i?in ayr?nt?lar? ile hiç ilgilenmezler.
Nasihat isteyen tembele i? bulursun: Tembel kimseler kendisine söylenen i?i ba?ka türlü yorumlay?p, bu yorum üstüne fikirler ileri sürerek o görevi yapmak istemezler.Veya kendisine önerilen i?i ba?ka bir biçimde yapmay? ö?renirler.
Ne do?rarsan a??na, o ç?kar ka????na: Ki?i çok çal???rsa gelecek günleri de ba?ar?l? olur. Kazanc? bol olur.Az çal???rsa kazanc?, ba?ar?s? da az olur.
Ne ekersen onu biçersin :Ki?iler çevrelerine nas?l davran?rlarsa öyle cevap al?rlar.
Ne idik, ne olduk: ?çinde ya?ad???m?z toplum çok h?zl? de?i?iyor.Biz bu toplumda bulundu?umuz ortamdan çok de?i?ik ortamlara geldik.Bundan sonra da nerelere gelece?imiz, neler olaca?? belli de?il.
Ne oldum dememeli, ne olaca??m demeli :Esas olan ba?ar?n?n niteli?inden çok devaml?l???d?r.
Ne verirsen elinle, o gelir seninle: ?nsanlar ya?amlar? boyunca daima iyilik yapmal?d?r. Bu iyiliklerin kar??l???, bir gün mutlaka sahibini bulacakt?r.
Nerede birlik, orada dirlik: Ki?iler aras?nda anla?ma, duygu ve dü?ünce birli?i olursa orada huzur, güven ve düzen olur.
Nerede hareket, orada bereket :Çal??man?n çok oldu?u yerde, bu çal??malar?n sonucu olan ürünler de çok olur.
Niyet hay?r, ak?bet hay?r :Bir i?e ba?larken iyi niyetle hareket edilirse sonuç ta iyi olur.
Oduncunun gözü ormanda: Bütün insanlar kendi i?lerine yarayan ?eylerle çok yak?ndan ilgilenirler.
O?lan day?ya, k?z halaya çeker: O?lan çocu?u genlerin tesiri ile day?ya, k?z ise halaya çeker, onun
hareket ve tav?rlar?n? al?r.(Halk aras?nda yap?lan bir yorumdur)
O?lan?nki o?ul ba??, k?z?nki bahçe gülü: Ki?inin torunu o?lundan olursa o?ul bal? diyerek, k?z evlattan olursa bahçe gülü diyerek sevinir.
Olacakla ölece?e çare yoktur: ?nsanlar?n ya?am boyu kar??la?acaklar? ne varsa do?arken belli olur ama ki?i bunu bilmez.Ba??m?za gelen ve elimizde olmayan sebeplerle olu?an olaylara çok üzülmemek gerekir.
Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz :Hayatta hiç ummad???m?z olaylar, en ?a??rt?c? biçimde kar??m?za ç?kabilir.
Orman olur da domuz olmaz m?? :?yi bir ortamda ç?karc?lar bulunabilir.bulunmas? do?ald?r.
Osmanl?'n?n ekme?i dizindedir :??lerimizin ba?ar?l? olmas? için kendimiz ay?rd???m?z zaman çok
olmamal?d?r.??lerimize ne kadar a??rl?k verirsek o kadar ba?ar?l? oluruz.
Osurukla boya boyanmaz :Gerekli bilgi ve görgü olmadan bir i?i tam olarak görüp bitirmek imkans?zd?r.
Otu çek köküne bak :Bir kimsenin hakk?nda tam olarak bilgi sahibi olmak istenirse o kimsenin soyunu
sopunu çok iyi incelemek gerekir.
Ödünç;güle güle gelir, a?laya a?laya gider: Ödünç verilirken veren de alan da güler yüzlüdür.Mutludur.Ödünç al?nan geri verilirken ise durum de?i?iktir.Para veren kimse de paras?n? zaman?nda alamazsa taraflar?n aras? çok çabuk bozulur.
Öfke baldan tatl?d?r :?nsan sinirlendi?i zaman ba??r?r ça??r?r, rahatlar.
Öfkeyle kalkan zararla oturur: Aniden öfkelenerek sergilenen davran??lar k?r?c? olur. Sonuçlar? önceden tasarlanamaz.
Öküze boynuzu yük de?il :Me?gul oldu?u i?, ki?iye yük olmaz. Onlar? ya?am?n?n bir parças? olarak kabul eder
Öksüz çocuk göbe?ini kendisi keser: Bir koruyan?, kollayan? olmayan kimseler her i?lerini kendileri yapmak zorundad?r.
Ölenle birlikte ölünmez: Ölüm kaç?n?lmazd?r.Ölen bir kimsenin ard?ndan yas tutmak ta onu geri getirmeyecektir.Bu durumu bilerek ona göre davranmak gereklidir.
Ölüm var, dirim var :?nsanlar mal?n? ve zaman?n?, varl???n? dü?ünerek kullanmal?d?r.gelece?ini dü?ünmelidir.
Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider :Bir ailede büyükler nas?l bir ya?am
içindelerse çocuklar da benzer bir hayat sürdürürler
Öpülecek el ?s?r?lmaz :Hürmet gösterilmesi gereken ki?ilere sayg?s?zl?k etmek hatad?r
Padi?ah yasa?? üç gün sürer: Padi?ahl?k idaresi, bir ki?inin sözünün geçti?i bir yöntemdir.Keyfidir.Bugün ç?kar?lan yasaklar, yar?n bir neden ile ortadan kald?r?l?rlar.Bunun içindir ki emirlerinin devaml? olaca??n? dü?ünmemek laz?md?r.
Palamut çok biterse k?? erken olur: Uzun y?llar?n tecrübesine dayan?larak elde edilen sonuçlara göre me?e a?açlar?nda palamudun çok olmas? k???n erken gelece?ini gösterir.
Papaz her gün pilav yemez: Her i?i daima bir ki?iye yapt?rmak do?ru de?ildir.O ki?i çok defalar ses ç?karmadan bu s?k?nt?ya katland?ysa da günün birinde yapamayacak duruma gelir ve yapmaz.Bunun için insanlar? usand?rmayacak bir yöntem izlemekte yarar vard?r.
Para dedi?in el kiri :?nsanlar bütün ömürlerini paraya ba?lamamal?d?rlar.
Para ile iman?n kimde oldu?u bilinmez: Para bütün toplumlarda dikkati çeken bir araçt?r.?man ise tanr? ile kul aras?nda oldu?u için ba?kalar?n?n bilmesine gerek yoktur.Söylenilmesi de acayiplik yarat?r.
Pazar ilk pazard?r azara götürüp satmak istedi?imiz mala verilen ilk fiyat en iyi fiyatt?r.
Per?embenin geli?i, çar?ambadan bellidir :Bir i?in nas?l sonuçlanaca??, i?in bugünkü durumundan belli olur.
Pilav yiyen, ka???? belinde gerek :Bir i?e giri?mek isteyen kimseler o i? için gerekenleri yanlar?nda bulundurmak zorundad?rlar.
Pilavdan dönenin ka???? k?r?ls?n :Ki?i, bir olay?n sonuçlanmas? için elinden gelen gayreti göstermelidir.
Ra?bet güzel ile zenginedir: Güzel ve zengin olan kimseler her zaman ilgi görürler.El üstünde tutulurlar.
Rahat ararsan mezarda :ya?ayan her ki?inin az veya çok kendine göre bir derdi, s?k?nt?s? mutlak bulunur.
Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur: Hayatta her zaman do?ru olmal?, do?ru davran?lmal?d?r. Yalan söylemek, belki bir zaman için etraf?m?zdaki kand?rmam?za neden olur.Ama geli?en olaylar, söylenen yalan? bir gün mutlak surette aç??a ç?kart?r.
Rençber k?rk y?lda, tüccar k?rk günde: Rençberin büyük emek harcayarak kazand???n?, tüccar küçük bir ticaret oyunu ile kazan?r.
Rü?vet kap?dan girince insaf bacadan ç?kar: Do?ru yoldan ayr?lan ve ?erefini rü?vet için feda eden ki?iden her kötülü?ü beklemek gerekmektedir.
Rüzgar eken f?rt?na biçer :Etraf?nda bulunanlara her zaman kötülük yapan kimseler sonunda mutlaka büyük kötülüklerle kar??la??rlar
Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz :Meydana gelmi? hiçbir olay sebepsiz de?ildir.
Rüzgara kar?? tüküren, kendi yüzüne tükürür: Kendi gücünün üstünde bir güç ile u?ra?mak isteyen kimseler sonunda kendileri ziyanl? ç?karlar.
Rüzgarl? havan?n kuytusu, ya?murlu havan?n uykusu :Rüzgarda kuytu bir yer bulmak rahatl?kt?r.
Sabah ola, hay?r ola: Sabahlar güçlü ba?lang?çlard?r.Verimlili için günün bu saatlerini de?erlendirmek gereklidir.
Sab?r ac?d?r, meyvesi tatl?d?r :Bir konuda s?k?nt?l? günlere katlanmak zordur.Ama dayan?ld??? takdirde sonuçlar? güzeldir.
Sabreden dervi?, murad?na ermi?: Sab?rl? olan ki?iler, isteklerine kavu?urlar.Sab?r ile mücadele edildi?inde ba?ar? mutlaka bizim olacakt?r.
Sabr?n sonu selamettir: Kar??la?t??? bütün zorluklardan hemen y?l?p kaçmayan, sabretmesini bilen kimselerin i?leri sonunda ba?ar?ya ula??rlar.
Saç sefadan t?rnak cefadan uzar :keyifli insanlar?n saçlar?, s?k?nt?da olanlar?n t?rnaklar? uzar.(yayg?n bir halk görü?ü)
Saç?m ak m? kara m??Önüne dü?ünce görürsün: Konunun nas?l oldu?unu sormaya gerek yoktur.Çok geçmeden bitecektir anlam?nda kullan?l?r.
Sade pirinç zerde olmaz, bal da gerek kazana;ata mal? tez tükenir, evlat gerek kazana: ?nsanlara babas?ndan mal kal?r. Ama bu, ki?inin o mal? iyi kullanaca??n? göstermez.Haz?r yemeye ba?lan?rsa tez zamanda tükenir, biter.Ki?i kendine, kendi eme?ine güvenmelidir.
Sana ta?la vurana sen a?la vur :kötülük yapan kimselere iyilik yapmak insanl?k kural?d?r.
Sanat alt?n bileziktir :Sanat bir kimsenin bir i?i en iyi bir biçimde her yerde ve ?artta yapmas?d?r.
?ahin ile deve avlanmaz :Her i?i yapman?n bir yöntemi vard?r.
?ahin küçük et yer, deve büyük ot yer: ?nsanlar fiziki görünü?lerine göre de?il, yarad?l?? özelliklerine göre davran?rlar. Görünü?ü küçük olan ki?i, her zaman güçsüz olarak görülmemelidir.
?akan?n sonu kakad?r: Devaml? ?aka yapmak hatal?d?r.Önce güzel ve e?lenceli gelirse de bir zaman sonra dayanma gücü azal?r ve küçük k?rg?nl?klar ortaya ç?kar.
?a?k?n ördek ba??n? b?rak?r, k?ç?ndan dalar: Her i?, bir dü?ünce ile, bir plan ile yap?lmal?d?r.Ne yapt???n? iyi bilmeyen kimseler, giri?tikleri i?lerde ak?lc? yollardan ayr?l?rlar.
?er i?i uzat hayra dönsün, hay?r i?i uzatma ?erre dönmesin: Kötü olan i?lerin üzerinde çal??mal?, o i?i iyiye çevirmelidir.?yi olan i?leri hemen sonuçland?rmak gereklidir.
?eriat?n kesti?i parmak ac?maz: Kanunlar herkese e?it olarak uygulanmal?d?r. Böyle olursa, kanunda yaz?lan cezaya kimse itiraz edemez, boyun e?er.
?eytanla ortak bu?day eken saman?n? al?r :Hilekar, sorumsuz kimselerle ortak olanlar, yap?lan i?in zarar?n? yüklenirler.
?im?ek çakmadan gök gürlemez :Söylenen, konu?ulan her olay daha önceki ba?ka bir olaydan kaynakl?d?r.
?öhret felakettir :Ünlü olmak birçok s?k?nt?y? da beraberinde getirir.
Tabak sevdi?i deriyi yerden yere çalar: ?nsanlar, ileride ba?ar?l? olmas?n? istedikleri ki?ileri k?yas?ya çal??t?r?rlar.
Tabancan?n dolusu bir ki?iyi, bo?u k?rk ki?iyi korkutur: Tabancay?, sinirli olunan durumlarda lüzumsuz yere kullanmak sahibinin ba??na dert açar.Ama tabanca;ta??yan ki?inin belinde iken çok kimse bu durumdan ürker.
Talihsiz hac?y? deve üstünde y?lan sokar: Dü?ündü?ünü uygulamas? nasip olmayacak ki?inin kar??s?na, hat?ra hayale gelmeyen engeller ç?kar.
Tand?r ba??nda ba? dikmek kolayd?r: Hayal kurmakla sorunlar çözümlenemez. Esas problem, dü?leri uygulama alan?na sokmakt?r.
Tarla çay?rda, ba? bay?rda :Tarla ve ba? al?rken yerlerine dikkat edilmelidir.
Ta? dü?tü?ü yerde a??rd?r :?nsan?n de?eri bulundu?u çevrede iyi bilinir.
Tatar?n k?lavuza ihtiyac? yok :Yapaca?? i?i çok iyi bilen kimselere ba?kalar?n?n yard?m etmesi gerekmez.
Tebdil-i mekanda ferahl?k vard?r :Ki?i bulundu?u yerde yeni kimselerle tan???rsa rahatlar.
Ucuzdur vard?r bir illeti, pahal?d?r vard?r bir hikmeti: Ucuz mallar genellikle kalitesizdirler.K?sa bir zaman sonra kullan?lamaz hale gelirler.Bunun için o mal bize daha da pahal?ya gelmi? olur.
Ulu sözü dinlemeyen uluyakal?r: Tecrübeli kimselerin sözlerini dinlemeyip kendi kafas? do?rultusunda giden kimseler sonunda büyük zararlara u?rarlar.S?k?nt? ve dertten kurtulamazlar
Ulular köprü olsa bas?p geçme: ?nsan kendinden büyüklere her zaman hürmet etmelidir.
Ummad???n ta? ba? yarar ?? görünü?e bak?l?p verilen kararlar, bazen büyük hatalara yol açabilirler.
Umut fakirin ekme?idir :Fakir olan kimseler, k?sa süre sonra durumlar?n?n de?i?ece?ini dü?ünerek avunurlar.
Ustan?n çekici bin alt?n :Sanatkar kimseler bir çok ki?inin yapamad??? bir i?i çok k?sa bir sürede küçük bir hareketle yap?verirler.
Uyku ölümün karde?idir: Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir.Olup bitenden haberi olmaz.
Uyuyan y?lan?n kuyru?una basma :Kimseye zarar? dokunmayan kimseleri k?zd?rmak, ba?kalar?n?n zarar görmesine yol açabilir.
Uzaktan davulun sesi ho? gelir: Özelli?ini iyi bilmedi?imiz i? ve konular?n s?k?nt?lar?n? da bilmemize imkan yoktur.Bazen çok zor bir konuyu çok kolaym?? gibi kabul etti?imiz de olur.
Üç elli, yaz belli: kas?m ay?n?n sekizinden sonra üç defa elli gün say?l?rsa nisan ay?na, yani havalar?n ?s?nd??? aya girilmi? olunur.So?uklar biter.
Üç göç, bir yang?n?n yerini tutar :Bir yerden bir yere ta??nma zahmetli ve ziyanl? bir i?tir.
Üremesini bilmeyen it, sürüye kurt gelir: Bir toplulukta nas?l davran?lmas? gerekti?ini bilmeyen kimseler, kendileriyle birlikte ba?kalar?n?n da ba??na dert açarlar.
Ü?enenin o?lu, k?z? olmam?? :?nsan bir varl?k elde etmek istiyorsa tembel tembel oturmamal?d?r.
Üzüm üzüme baka baka karar?r :Çok samimi olan kimseler, birbirlerinin huylar?n? benimserler
Üzümün çöpü var, armudun sap?: Her konunun kendine göre ufak olumsuzluklar? bulunabilir.Bir i?in olumlu yönleri dururken, olumsuz olanlar? üzerinde yo?unla?mak do?ru de?ildir.
Üzümün ye de ba??n? sorma :Sunulan imkanlar?n kayna??n? sorgulamak her zaman do?ru olmayabilir.
Vücut kocar, gönül kocamaz: Hangi ya?ta olursa olsun ki?i gönlü sayesinde hep genç kalmay? ba?arabilir.
Verirsen doyur, vurursan duyur: Yard?m yap?lacaksa gereken ölçüde yap?lmal?d?r.
Veren el, alandan üstündür: Yard?m ve iyiliksever kimseleri herkes scver, sayar.
Varsa pulun, herkes kulun;yoksa pulun dard?r yolun: Paras? çok olan kimseye herkes iltifat eder, yak?n?nda bulunmak ister.yoksullara kimse yüz vermez.Ad?n? deliye de ç?karabilirler.
Varsa hünerin, her yerde vard?r yerin: Hüner, ki?inin her ?artta en iyi yapt???, ba?ar?l? sonuç ald??? yetene?idir.Bunun içindir ki her ki?i mutlak bir hüner sahibi olup, hayata öyle at?lmal?d?r.
Vakit nakittir: Zaman en de?erli varl???m?zd?r.Hayat?m?zdaki en küçük bir an? bile bo?a geçirmemek laz?md?r.
Yabanc? koyun kenarda yatar: Toplumdaki ki?iler k?sa zamanda büyük yak?nl?k göstermedikleri için yeni gelenler yabanc?l?k çekerler.
Ya? yiyen köpek tüyünden belli olur: Hiçbir sebep yokken ya?ama düzeyi birden de?i?en, yükselen ki?inin çald??? ve rü?vet ald??? bellidir.
Ya?mur ya?sa k?? olur: Ki?i halin bilse ho? olur:?nsanlar?n etraflar?na kar?? davran??lar?, kendi sosyal durumlar? ile orant?l? olmal?d?r.
Yakas?ndan atmak: Zorlu bir i?i ba?kas?na yüklemeye çal??mak.
Yalanc? kim???itti?ini söyleyen: ?nsanlar her duyduklar?n?, do?rulamadan ba?kalr?na söylememelidirler.
Yaln?zl?k Hakk'a mahsustur: Tek ba??na olmak, Tanr?'ya ait bir durumdur.
Yan?k yerin otu tez biter: ?nsanlara büyük ?st?rap veren olaylar, bir zaman sonra unutulur.
Yol sormakla bulunur: Bir i?e do?ru ba?lamak için bilmediklerimizi sormak, ö?renmek laz?md?r.
Yolundan giden yorulmaz: Yapaca?? i?in tekni?ini iyi bilen, uygulamas?nda deneyim sahibi olan kimse yapaca??n? önceden tespit eder, sonra uygular.Sonuca s?k?nt?s?z ula??r.Bunlar? bilmeyenler ve uygulamayanlar deneme yan?lma yöntemi ile hem çok para, hem çok zaman kaybederler.Hem de meydana ç?kan i? arzu edilen düzeye eri?mez.
Yük alt?nda ancak e?ek kal?r: ?nsanl?k s?fat? olan kimse kendisine yap?lan iyili?in alt?nda kalmaz.Bir zaman bulur, kar??l???n? verir
Zahmetsiz rahmet olmaz: Çaba göstermeden, s?k?nt? çekmeden arzu edilen güzel ve iyi sonuçlara ula??lmaz.
Zaman sana uymazsa sen zamana uy: ?çinde ya?an?lan zaman?n ?artlar?, bizim dü?ünce ve davran??lar?m?za uymayabilir.Kendi dü?üncelerimizi kabul ettirmek için etraf?m?zdakiler ile sürtü?mek do?ru de?ildir.Zaman?n gidi?ine uymak, ona göre davranmak en ç?kar yoldur.
Ziyan olan koyunun kuyru?u ya?l? olur: Elden kaç?r?lan f?rsatlar küçük olsa da çok büyük görünür.Ki?inin dilinden hiç dü?mez.Hep büyüterek ondan bahseder.
Zemheride sür de çal? ile sür: Tarlan?n zemheride sürülmesi ekinin iyi olmas? için çok önemlidir.Tarlay? dikkatli ve derin sürmek gerekir.
Zengin arabas?n? da?dan a??r?r, zü?ürt düz ovada yolunu ?a??r?r: Varl?kl? ki?i, paras?n?n ve itibar?n?n çoklu?u ile olmayacak i?lerini bile kolayl?kla görür.Fakir ise paras? olmad??? için en olacak i?ini bile bitiremez.
Zenginin basmas? ipekli görünür: Zengin ki?ilerin giydikleri, yedikleri en pahal?s?ndan seçilmi? zannedilir.
Zengin kesesini, zü?ürt dizini döver: Maddi durumu çok iyi ki?iler her zaman paras? ile övünür.Zü?ürt ise arzulad??? i? paras? olmad???ndan yapamayaca?? için üzülür.Ist?rap ve s?k?nt? çeker
Çe?itli dillerde söylenmi? atasözleri
ingilizce atasözleri Almanca atasözleri Çin atasözleri Japon atasözleri Almanca ata sözleri Çin atasözleri Japon atasözleri Afrika atasözleri Alman atasözleri italyanca atasözleri Rus atasözleri K?z?ldereli atasözleri Yabanc? atasözleri Ac? ac?y? bast?r?r, su sanc?y?.
Ac? patl?can? k?ra?? çalmaz.
Ac?kan doymam, susayan kanmam san?r.
Ac?nd?r?rsan ars?z, ac?kt?r?rsan h?rs?z olur.
Aç ay? oynamaz.
Aç b?rakma h?rs?z edersin, çok söyleme ars?z edersin.
Aç koynunda az?k durmaz.
Aç köpek f?r?n y?kar.
Aç kurt insana sald?r?r.
Aç tavuk rüyas?nda kendini dar? ambar?nda görür.
Aç tokun halinden bilmez.
Aç?k yaraya kurt dü?mez.
Aç?n iman? olmaz.
Aç?n karn? doyar gözü doymaz.
Açl?k ile toklu?un aras? bir dilim ekmek.
Adam e?e?inden, kad?n dö?e?inden belli olur.
Ak?l? olmayana neylesin sakal, kay??? tarladan götürür çakal.
Ak?ll? dü?ünene kadar, deli o?lunu evermi?, torunu olmu?.
Ak?ll? evlad?n var, neylersin mali, ak?ls?z evlad?n var neylersin mali?
Ak?ls?z bas?n cezas?n? ayaklar çeker.
Ak?ls?z ba?tan sefil taban ne çeker.
Ak?ls?z köpe?i yol kocat?r.
Ak?ls?z?n ?a?k?n? beyaz giyer k?? günü.
Akraban?n akrabaya etti?ini akrep etmez.
Akran?yla konu?mayan?n sesi, semadan gelir.
Ak?am gelen misafirin, yiyece?i bulgur s?k?s?, yataca?? ah?r sekisi.
Ak?am?n hay?r?ndan sabah?n ?eri iyidir.
Al elmaya ta? atan çok olur.
Al yak???rken, el bak???rken.
Alaca??n bir i?ne, çeli?in okkas?n? orant?ya vurursun.
Al??m?? kudurmu?tan beterdir.
Alim unutmu?, kalem unutmam??.
Allah aptala e?e?ini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir.
Anas?na bak k?z?n? al, astar?na bak bezini al.
Anlayana Sivri sinek saz anlamayana davul zurna az.
Aptal dü?ünden çocuk oyundan usanmaz.
Aptal?n karn? doyunca gözü yolda olur.
Ar gözden, kar yüzden anla??l?r.
Ar namus tertemiz.
Arap eli öpmek, dudak karartmaz.
Arayan belas?n? da devas?n? da bulur.
Arayan bulur, iniliyen ölür.
Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara ç?kar.
Ar? bal yapacak çiçe?i bilir.
Ar? satm?? namusu tellala vermi?.
Çürük iple kuyuya inilmez.
Çürük tahtaya çivi çak?lmaz.
Da? da?a kavu?maz insan insana kavu?ur.
Damlaya damlaya göl olur.
Dan??an da?lar a?ar, dan??mayan yolda ?a?ar.
Davetsiz gelen dö?eksiz oturur.
Davulun sesi uzaktan güzel gelir.
Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
Demir nemden insan gamdan çürür.
Demir tav?nda dövülür.
Deniz sevilirde, densiz sevilmez.
Denize dü?en y?lana sar?l?r.
Derdini söylemeyen derman bulamaz.
Dereyi görmeden paçay? s?vama.
Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.
Nokta kadar menfaat için, virgül kadar e?ilme.
Okumay? sevmeyene dokuz hoca az.
Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
Öfke gelir gider, kelle gider gelmez.
Öfke ile kalkan zarar ile oturur.
Öksüz kuzu, toklu olmaz.
Para insana dil, elbise insana yol ö?retir.
Paras?z pazara, kefensiz mezara gidilmez.
Paraya nereye gidiyorsun demi?ler, ço?un oldu?u yere demi?.
Pire itte (köpekde), bit yi?itte bulunur.
Pis bo?az ile bo? bo?az, beladan kurtulmaz.
Rüzgar eken F?rt?na biçer.
Sab?r eden dervi? murad?na ermi?.
Sakalda keramet olsa, keçi ?ehlik ederdi.
Sakla saman? gelir zaman?.
Saman elin se samanl?k senin
Say?l? koyunu kurt kapmaz.
Sen kendini övme el seni övsün.
Sinek küçük ama, mide buland?r?r.

#2762

 
© 2015
AŞK