Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk ?iirleri

En Güzel Atatürk ?iirleri k?sa sayfas? -
Bu sayfam?zda sizlere seçti?imiz ünlü ?airlerden Atatürk ?iirleri k?sa olanlar? yaz?lm??t?r ve ayr?ca amatör olarak yaz?lm?? 2 k?tal?k yada 3 k?tal?k ?iirlere de yer verilmi?tir. Sayfam?z?n uzun olaca?? için iki k?s?ma ay?rd?k ve k?sa Atatürk ?iirleri yazarlar? ile birlikte özellikle di?er bölümde bulunmaktad?r. ?kinci k?s?ma geçmek için yaz?n?n sonunda 2 rakam?na basman?z yeterli arkada?lar.

MUSTAFA KEMAL
Da? ba??n? efkâr alm??,
gümü? dere durmaz a?lar,
gözya??ndan kana kesmi? gözlerim,
ben a?lar?m, çay?r a?lar, çimen a?lar,
a?lar, a?lar, cihan a?lar.
M?z?kalar iniler, ?rlam ?rlam dövülür,
altm?? üç ilimiz, altm?? üç yetim,
y?llar gelir geçer, ku?lar gelir geçer,
her geçen seni bizden parça parça götürür,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Diz dövdüm,
gözlerim ?avk? akt? Sakarya'n?n suyuna,
Sakarya'n?n sular? nâm?n söyle?ir.
Hem?ehrim Sakarya, öksüz Sakarya.
Ankara'dan uçan ku?lar,
Kemal'im der günler günü ça?r???r,
kahrolur bulutlara kar???r,
gök bulut, ya?mak bulut,
uca da?lar, dev boyunlu morca da?lar
divan durmu? bekle?ir,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Nas?l böyle var?p geldin, ho?geldin,
ç?ng? kaym?? yalazlanm?? gözlerin,
?ol yüzünde güne? südü s?cakl?k,
ellerinden öperim, Mustafa Kemal.
Senin dal?n, yapra??n, biz, senin fidanlar?n,
biz bunlar? yapmad?k,
sen elbette bilirsin, bilirsin Mustafa Kemal.
Elsiz, ayaks?z bir ye?il y?lan,
yapt?klar?n? y?k?yorlar Mustafa Kemal.
Hani bir vakitler Kubilay'? kestiler,
çün buyurdun kesenleri ast?lar,
sen uyudun as?lanlar dirildi,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Karalar ku?anm??, Karadeniz akmam diyor,
dokunmay?n, a?lamaktan b?kmam diyor,
bu gece k?yamet gecesi, bu vapur Band?rma vapuru,
yatt??? yer nur olsun Mustafa Kemal,
ben ölümden korkmam diyor,
korkmam diyen dilleri toz oldu, toprak oldu,
de?irmen döndü doland?, y?llar oldu,
bir kusur i?ledik ba???lar m? kimbilir,
o bize ö?retmedi kazan kald?rmas?n?,
günah? vebali ö?retenin boynuna,
erdirip oldurana ana avrat sövmesini,
yüre?im k?r?ld? kan?m kurudu,
var git Karadeniz var git ba??mdan,
m?z?ka çal?nd? dü?ün mü sand?n,
bir yol koyup gideni gelir mi sand?n,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Ankara'n?n ta??na bak,
tut ki bakt?m, uzar gider efkâr?m,
çay?r a?lar, çimen a?lar, ben a?lar?m,
gözlerimin ya??na bak,
Ankara Kalesi'nde, Rasattepe'de
bir akça ?ahan gezer dolan?r,
ya??n ya??n mezar?n? aran?r,
?u dünyan?n i?ine bak,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im...
~ Attila ?LHAN ~
........................................
ATATÜRK'Ü D?NLERKEN
Yay yine gerilmede, f?rlayacak yine ok;
Yine vatan?m?z?n yeryüzünde e?i yok;
Bozkurt, Ergenekon'u yeni delmi? gibidir:
Her biri ihtira?n? seyre gelmi? gibidir.
Kalpler ellerde çarpar gibi alk?? kopuyor;
Her ruh bir tutam ???k ve her göz bir damla kor:
En büyük, en sevgili, en genç, en mert geliyor;
Dünya imtihan?n? veren tek fert geliyor;
Kürsüye her ç?k??ta, Türk daha yükselecek,
Dinle: Her cümlesinde do?uyor bir "gelecek"
Aslan, insan ve Tanr? bir arada bu ba?ta,
K?v?lc?mlar do?uyor bast???m?z her ta?ta.
Önümüzde mesafe ve zaman çökmekte diz;
Bir ?nönü azmiyle ard?nday?z hepimiz.
Yerine getirmeye yeni dileklerini,
Koymu? on yedi milyon, yola yüreklerini.
"Mar?! Mar?! Öz yurdu fethe!" ?imdi manen, yeniden:
Deliyor da?? ta?? öncümüz gibi tren,
Fabrikalar kalemiz, kanallar siperimiz
Ve bu fetih olacak bizim ?aheserimiz..
~ Behçet Kemal ÇA?LAR ~
..........................................
ATATÜRK
Ey, sanki alev saçl? zafer küheylaniyle
Kurtard???n vatanda en yüce ?ehsüvars?n,
Bir ?im?ek ça?layan? haliyle, Türk kan?yle
Ald??? ?âna lây?k bir tarihde bir Sen vars?n.
Eri?mez vasf?na hiçbir rebab?n sesi,
Sen yükseksin, ilham?n y?ld?zl? göklerinden,
Dehâdan kanatlanan k?l?c?n?n ?ulesi,
Ebediyette olmu? bir murassa kasiden.
K?z?l gökte parlayan Ay-y?ld?z'?n nurusun.
Sen en büyük milletin, Türklü?ün gururusun
Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda
Gözler, gönüller senin, senin ?eref de, ?an da!
~ Enis Behiç KORYÜREK ~
............................................
MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ
Tükenir elbet
Gökte y?ld?zlar denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Kutsal bir ate?im ki ben sönmez
?nan?n Mustafa Kemal'ler tükenmez ..
Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir gün göçecektim elbet
?ki Mustafa Kemal var iyi bilin
Ben i?te o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir ?ey görünmez
?nan?n Mustafa Kemal'ler tükenmez ..
Hep karde?li?e bollu?a giden yolda
Bilimin yap?c?l???n ayd?nl???nda
Güzel dü?ünceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni bulu?larda
Gerili?i kovmu?um ben dönmez
?nan?n Mustafa Kemal'ler tükenmez ..
Ba??n m? dertte beni hat?rla
Duy beni en s?k?ld???n an
Ba?tan sona her ?eyiyle bu vatan
Sak?n a?lamas?n kas?mlarda
Fatihler, Kanuniler ölmez
?nan?n Mustafa Kemaller tükenmez ..
~ Halim YA?CIO?LU ~
................................................
Atatürk
ATATÜRK vatan?n y?lmaz rehberi,
ATATÜRK Türklü?ün ölmez önderi.
ATATÜRK milletin en son lideri,
ATATÜRK dünyada gurur kayna??m.
ATATÜRK 'Ne mutlu türküm' diyendir,
ATATÜRK dü?mana dersin verendir.
ATATÜRK ilimdir, Atatürk fendir,
ATATÜRK tekniktir, irfan kayna??m.
ATATÜRK mazlumun hakk?n arad?,
ATATÜRK zalime k?l?ç sallad?,
ATATÜRK dü?man?n kolun ba?lad?,
ATATÜRK bayrakt?r, hürdür kayna??m.
ATATÜRK devrimci, yenilik yolu,
ATATÜRK insand? o hakk?n kulu,
ATATÜRK açt?rd? türkçe okulu,
ATATÜRK gösterdi ilim kayna??m.
ATATÜRK dünyaya do?mu? bir arslan,
ATATÜRK bir da?d?r, sen ona yaslan.
ATATÜRK dü?mana azg?n bir kaplan,
ATATÜRK ?NCE'ye ilham kayna??m.
?iiri Yazan : Sabit ?nce
BÜYÜK GAZ?'YE
Sen ki hilkat denilen umman?n
En büyük incisisin
O, bu ulvi vatan?n talihinin
En güzel y?ld?z?d?r
Bir dehaet ki güne?ten yüksek
Ve semavat ile ünsiyeti var ..
Sen dururken ona gelmez noksan
Kapl?d?r topra?? z?rh?nla senin
Hep rehakar de?il ey Gazi
Bu müsellah vatan?n sen hem de
Ebedi bekçisisin ..
Bu mesalip-zede cemiyyete sen
Yeniden bir vatan ettin ihda
Görüyor ?evk-i tuluunla senin
Yeni bir iyd-i zafer ?stanbul
Kendi asar-? dehan?n belki
Sen de hayretçisisin
Kainatlarda tecelli buyuran
Halik'?n sende o hasiyyeti var
?iiri Yazan : Abdülhak Hamit TARHAN
Atatürk
?imdi bir deniz varsa
Pamuk tarlalar?
Rüzgarlar alt?nda
?imdi bir tren geçiyorsa ovalardan.
Bu?day sar?s? güne?te
Bir ku? uçuyorsa
?imdi bir bayrak dalgalan?yorsa
Ayl? y?ld?zl?...
Ya?amak seninle güzel
Ya?amak bunun için büyük
Sevgili Atatürk.
?iiri Yazan : Adnan ARDA?I
Atatürk O
ATATÜRK o, bir M?LLETE can veren.
ATATÜRK o, bölünmez VATAN veren.
ATATÜRK o, hanedan istemeyen.
ATATÜRK o, M?LLET egemen diyen.
ATATÜRK o, rütbelerini söken.
ATATÜRK o, ba? koyup da ter döken.
ATATÜRK o, istikamet gösteren..
ATATÜRK o, ça?da?la?m?? bir EREN..
ATATÜRK o, and?kça güzelle?en..
ATATÜRK o, beyinlere yerle?en..
ATATÜRK o, lây?k? laik eden..
ATATÜRK o, TÜRKLÜ?Ü faik eden..
ATATÜRK o, salt bedeniyle ölen.
ATATÜRK o, gönüllere gömülen.
ATATÜRK o, fânice göçüp giden.
ATATÜRK o, her gün do?an yeniden.
ATATÜRK o, en son sözü söyleyen
ATATÜRK o, ' NE MUTLU TÜRKÜM...' diyen..
ATATÜRK o, ilkesiyle izlenen.
?iiri Yazan : Alper Kürük
KUTSAL ÖZLEM
Sana hasret, sana vurgun gönlümüz,
Neredesin mavi gözlüm,
Nerde, nerde, nerdesin dost?
Bu gemi bu Karadeniz,
Sar? saçl?m, mavi gözlüm,
Nerde, nerde, nerdesin dost?
Arar?m izini Dolmabahçe'den,
Bir daha dönmez mi bu yola giden?
?çimde sen, gözümde sen
Sar? saçl?m, mavi gözlüm
Nerde, nerde, nerdesin dost?
Kurban olam yürüdü?ün yollara,
Kara peçe yak??m?yor kullara,
Uyan bak bizim hallara,
Sar? saçl?m, mavi gözlüm,
Nerde, nerde, nerdesin dost?
Bulutlar terinden, da?lar kokundan,
Sarho?tur sevdi?im Mahzuni bundan, Bir daha gel, gel Samsun'dan,
Sar? saçl?m, mavi gözlüm
Nerde, nerde, nerdesin dost?
?iiri Yazan : A??k Mahzuni ?erif
Atatürk
Atatürküm e?ilmi? vatan haritas?na
Görmedim tunç yüzünü böylesine geceler
Atatürk neylesin memleketin yaras?na
Uçup gitmi? elinden, eski makbul çareler
Nerede ?stiklal harbinin o mutlu günleri
Türlü dü?mana kar?? kazan?lan zaferi
Hiç sanmam, öyle a?ars?n bi daha tan yeri
Atatürküm ben ölecek adam de?ildim der
Git hem?erim, git karde?im topra??na yüz sür
O'dur kar?? k?y?dan cümlemizi dü?ünür
Resimlerinde bile melül mahzun görünür
Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister
?iiri Yazan : Cahit S?tk? TARANCI
Ölmez Atatürk
Gözleri bir güne? gibi ayd?nlat?rd?,
Umutsuzlu?u kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kayna??, Ba??ms?zl???n timsali
Gelece?imin aynas?, ölmez ATATÜRK
Yokluklar?n ve çaresizli?in dü?man?
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatan?n?n y?lmaz savunucusu
Özgürlü?ün mimar?, Ölmez ATATÜRK
Vatan topra??n? alt?n bilen
Yabanc?ya yar etmeyen ATATÜRK
Ya ?stiklal Ya Ölüm diye hayk?ran
Kurtulu?umun sembolü, ölmez ATATÜRK
Tek bir yürek kal?ncaya dek
Bitmez bizde sevgin ATATÜRK
Posterler inmeyle Sevda tükenmez
Gözümün ?????, Ölmez ATATÜRK
Herkese Hakk?n? payla?t?ran,
Do?rudan ayr?lmayan Dürüst ATATÜRK
Nesiller boyu unutulmayan
TÜRK'ÜN Önderi, Ölmez ATATÜRK
Seni anlatmaya kelimeler yetmez
Sevecek yürekler tükenmez, ATATÜRK
Cumhuriyet gençleri seni unutmaz
Liderisin Türkün, ölmez ATATÜRK
?iiri Yazan : Gülfüz Sar?çam
ATATÜRK ÇOCUKLARI
Özgürlük ?ark?s? bizim ?ark?m?z
Yurt için ulus için hep çal???r?z
Vatan? yükseltmek tek amac?m?z
BizlerAtatürk çocuklar?y?z
Dostlukla dopdolu yüreklerimiz
Dünya çocuklar? hep karde?imiz
Bar??tan yana inançlar?m?z
Bizler Atatürk çocuklar?y?z
Ç?n?nlayacak sesimiz dünyada yurtda
Uzanacak ellerimiz evren boyunca
Uygarl?k yönünde bir me?aleyi
Bizler Atatürk çocuklar?y?z
?iiri Yazan : ?EYMA GÜLTEK?N
ATATÜRK YÜRE??MDE
Atatürk yar?n,
Atatürk bugün,
Atatürk dün.
Ben olmu? art?k,
Yüre?imde,
Benimle her gün.
?leriye bakt???mda,
Mavi mavi,
Atam bakar.
Anadolu k?rlar?nda,
Türüm türüm,
Atam kokar.
?iiri Yazan : ?SMA?L MALATYA
MUSTAFA KEMAL
Da? ba??n? efkâr alm??,
gümü? dere durmaz a?lar,
gözya??ndan kana kesmi? gözlerim,
ben a?lar?m, çay?r a?lar, çimen a?lar,
a?lar, a?lar, cihan a?lar.
M?z?kalar iniler, ?rlam ?rlam dövülür,
altm?? üç ilimiz, altm?? üç yetim,
y?llar gelir geçer, ku?lar gelir geçer,
her geçen seni bizden parça parça götürür,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Diz dövdüm,
gözlerim ?avk? akt? Sakarya'n?n suyuna,
Sakarya'n?n sular? nâm?n söyle?ir.
Hem?ehrim Sakarya, öksüz Sakarya.
Ankara'dan uçan ku?lar,
Kemal'im der günler günü ça?r???r,
kahrolur bulutlara kar???r,
gök bulut, ya?mak bulut,
uca da?lar, dev boyunlu morca da?lar
divan durmu? bekle?ir,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Nas?l böyle var?p geldin, ho?geldin,
ç?ng? kaym?? yalazlanm?? gözlerin,
?ol yüzünde güne? südü s?cakl?k,
ellerinden öperim, Mustafa Kemal.
Senin dal?n, yapra??n, biz, senin fidanlar?n,
biz bunlar? yapmad?k,
sen elbette bilirsin, bilirsin Mustafa Kemal.
Elsiz, ayaks?z bir ye?il y?lan,
yapt?klar?n? y?k?yorlar Mustafa Kemal.
Hani bir vakitler Kubilay'? kestiler,
çün buyurdun kesenleri ast?lar,
sen uyudun as?lanlar dirildi,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Karalar ku?anm??, Karadeniz akmam diyor,
dokunmay?n, a?lamaktan b?kmam diyor,
bu gece k?yamet gecesi, bu vapur Band?rma vapuru,
yatt??? yer nur olsun Mustafa Kemal,
ben ölümden korkmam diyor,
korkmam diyen dilleri toz oldu, toprak oldu,
de?irmen döndü doland?, y?llar oldu,
bir kusur i?ledik ba???lar m? kimbilir,
o bize ö?retmedi kazan kald?rmas?n?,
günah? vebali ö?retenin boynuna,
erdirip oldurana ana avrat sövmesini,
yüre?im k?r?ld? kan?m kurudu,
var git Karadeniz var git ba??mdan,
m?z?ka çal?nd? dü?ün mü sand?n,
bir yol koyup gideni gelir mi sand?n,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im.
Ankara'n?n ta??na bak,
tut ki bakt?m, uzar gider efkâr?m,
çay?r a?lar, çimen a?lar, ben a?lar?m,
gözlerimin ya??na bak,
Ankara Kalesi'nde, Rasattepe'de
bir akça ?ahan gezer dolan?r,
ya??n ya??n mezar?n? aran?r,
?u dünyan?n i?ine bak,
Mustafa'm, Mustafa Kemal'im...
?iiri Yazan : Attila ?LHAN
Atatürk
Zaman?, mekân? a?an dü?ünce,
Kab?na s??may?p ta?an dü?ünce,
Bayra??n renginde co?an dü?ünce
Atatürk, Atatürk de?il de nedir?
Tan?r?' n?n kat?na kutsal yakar??,
Süngünün ucundan f??k?ran bar??.
Özgürlü?e do?ru bu sonsuz yar??
Atatürk, Atatürk de?il de nedir?
Ça??l ça??l zafer ?rmaklar?yla
Dalga dalga iman bayraklar?yla,
Gö?e ç?kan ?ehit dudaklar?yla
Atatürk, Atatürk de?il de nedir?
Tarihin beynine kurulan ota?,
Mazlum milletlere aç?lan bir ça?,
Kükreyen, kükreyen koca yanarda?
Atatürk, Atatürk de?il de nedir?
Zincirleri damla damla eriten,
Topra??m? avuç avuç dirilten,
Burcu burcu, insan insan ye?erten
Atatürk, Atatürk de?il de nedir?
?im?ek ?im?ek nab?zlar?mda vurur,
Vatan a?k? ile s?n?rda durur,
Gözlerimde ???k, ellerimde nur
Atatürk, Atatürk de?il de nedir?
?iiri Yazan : Mustafa Ceylan
Atatürk'ün Sesi
Atatürk'ün sesi
Bazen Erzurum Kongresi
Bazen Sivas
Bazen Anadolu'da sert bir rüzgar
Atatürk'ün sesi
Bazen Ankara'da ilk Millet Meclisi
Bazen Orta Anadolu'da kartal
Bazen Akdeniz'de tatl? bir rüzgar
Atatürk'ün sesi
Gökyüzünde ak bir bulut
Bazen önünde ?zmir'e ordular akar
Bazen Akdeniz'de bir kartal
Atatürk'ün sesi
Bazen devrimlerin alfabesi
Bazen Cumhuriyetin gür sesi
Bazen Menemen'de deli bir rüzgar
?iiri Yazan : Bilgay Esemenli
?LK ATE?? O YAKTI
Bin dokuz yüz on dokuz May?s?n on dokuzu
'BANDIRMA VAPURU'nda Ulusumun son kozu...
SAMSUN semalar?nda bir ?im?ek gibi çakt?
O çak?? kurtulu?un ilk ate?ini yakt?.
Özgürlük Sanca??n? ta??mak güzel ve zor
Ta??yan o u?ura can?n?, ba??n? kor.
O yüceden istendi can? ve tüm rütbesi
San?ld? ki korkar da belki kesilir sesi.
Bile?inin hakk?n? eliyle söküp att?
Dü?man yanda?lar?n?n pis yüzüne f?rlatt?.
?imdi Ulus ba?r?nda o rütbesiz bir nefer
Hedefe hür ko?acak, onu bekliyor zafer.
?kbâl için kimsenin asla olmaz ma?as?
Çünkü MUSTAFA KEMAL gönüllerin PA?ASI.
Bir avuç kahramanla ba?lad? hikâyesi
Bu öykü TÜRK'ün en son KURTULU? EFSANES?.
Yaz?lan destan sonu bir cumhuriyet do?ar
O 'TÜRK CUMHUR?YET?' SONSUZA KADAR YA?AR.
Sönmeyen me?'alede ilk ate?i o yakt?
'KUTSAL EMANET?N?' GENÇL???NE BIRAKTI.
?iiri Yazan : Alper Kürük
Atatürk'ün Yazd??? Tek ?iir
Gafil, hangi üç as?r, hangi as?r,
Tuna ezelden Türk diyar?d?r.
Bilinen tarih söylememi? bunu,
Kalk?yor örtüler, örtülen do?acak,
Dinleyin sesini do?an tarihin,
Ayd?nl?kta karalt?, karalt?da ?afak.
Ya?anan tarihi gömüp do?ru tarihe gidin.
Asya'n?n ortas?nda O?uz o?ullar?,
Avrupa' n?n Alpler' inde O?uz torunlar?,
Do?udan ç?kan biz, bat?da yine biz;
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz.
Hep insanlar kendini bilseler,
Bilinir o zaman ki hep biriz.
Türk sadece bir milletin ad? de?il
Türk bütün adamlar?n birli?idir.
Ey birbirine di? bileyen y???nlar!
Ey y???n y???n insan gafletleri!
Y?rt?ls?n gökteki gafletten perde,
Hakikat nerede?
ATATÜRK ?Ç?N
Afganl? kad?nlar?n gözlerini gördünüz mü?
Korku mu vard?,
Çaresizlik mi bilinmez,
Ama bir eziklik ve bir hiçlik,
Anla??lmas? güç de?il,
Bir terkedilmi?lik..
Atatürk ne yapm??t?r anlamak için,
Afganl? kad?nlar?n gözlerine bak?n
Ve dü?ünün önemini bir ülkeyi kurtaran?n,
De?erini o ülkede insan olman?n.
Dü?ünmek ya?arken bir insan gibi,
Dünü, bugünü, yar?n?,
Anlamak ya?anan?,
Tan?mak Mustafa Kemal'i
Tap?nmadan, redetmeden anlamak,
Ruhuna selam göndermek,
Kabrine bir çiçek koymak,
Sessizce te?ekkür etmek,
O deniz bak??l? gözlerine
Dal?p gitmek..
Kim kald? yirminci yüzy?ldan?
Lenin'in ülkesi,
Tito'nun ülkesi da??ld?.
Mao'nun ülkesi liberal,
Hitler mitler yok oldu zaten.
Var m? dimdik ayakta ba?ka biri Atatürk'ten?
Gözlerine bak?n onun,
Deniz derinli?indeki gözlerine,
Sevincine,
Hüznüne,
Her?eyi anlatan o güzel gözlerine
Ve yol gösteren sözlerine.
Bo? laflarla anmay?n onu,
Anlamaya çal???n.
Zor de?il anlamak,
Dünya evinizde
Ve hergün seyrinizde.
Onun gösterdi?i yöne bak?n,
Bir de aksi yöne,
Aksi yönün ucunda Afganl? kad?nlar var.
Mustafa Kemal
Ve arkada?lar?
Ve onlar?n u?runa sava?t?klar? bu ülke
?imdi ellerimizde,
Dünya önümüzde.
Hiç bilmeseniz de onun mavi gözlerini,
Dahi beynini,
Bir sorun kendinize,
Nas?l kuruldu bu devlet,
Nas?l olu?tu bu millet?
Ve bir illet gibi yakam?za yap??an
Tüm yeteneksizlere ra?men,
Hala var?z ve ayaktay?z
Çünkü pekço?umuz
Yüre?imizde Mustafa Kemal'i ta??maktay?z..
Sana bin ?ükran
Atam!
Nas?l ya?an?rd? bugünler
Ülkeyi sen kurtarmasan?
~ O?uzkan BÖLÜKBA?I ~
.............................................
ATAM
- I -
Emanete h?yanet edenler vard?r
Hazmedemiyor, yutam?yoruz Atam
Vatan, millet kimin umurunda
Kabrine gelmeye utan?yoruz Atam.
Temellerine lay?k kuramad?k yap?lar?,
Bize umut oldu el kap?lar?,
Yine önümüzde Sevr tabular?,
Senin gibi y?rt?p atam?yoruz Atam.
Dedemin kurumadan toprakta kan?,
Bölmeye kalkt?lar aziz vatan?,
Herkes kurtarmaya çal???yor günü
Sensiz kendimize yetemiyoruz Atam...
- II -
Yigittin, yürekliydin, örnektin bize,
Çal??t?n ba?ard?n ç?kard?n bizi düze.
Biz meydanlar? b?rakt?k üç be? soysuza.
Hainleri zindalara atam?yoruz Atam.
Alev alev yan?yor yurdun her yan?.
Oluk oluk ak?yor milletin kan?.
?dareden aciz kald?k vatan?.
Yata??m?zda huzurlu yatam?yoruz Atam.
Mezar?nda da rahats?z ederiz seni.
Çok erken yitirdik arar?z seni.
Bir tek yüre?imizde buluruz seni.
Kendimizi ayakta tutam?yoruz Atam...
~ ?lhan KIRCA ~

#2422

 
© 2015
AŞK