Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk Sözleri

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmu? bir milletiz.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.

Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdad?m?n en de?erli miras? olan ba??ms?zl?k a?k? ile dolu bir adam?m. Çocuklu?umdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayat?m?n her safhas?n? yak?ndan bilenler bu a?k?m malumdur. Bence bir millete ?erefin, haysiyetin, namusun ve insanl???n vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve ba??ms?zl???na sahip olmas?yla kaimdir. Ben ?ahsen bu sayd???m vas?flara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vas?flar?n kendimde mevcut oldu?unu iddia edebilmek için milletimin de ayn? vas?flar? ta??mas?n? esas ?art bilirim. Ben ya?abilmek için mutlaka ba??ms?z bir milletin evlad? kalmal?y?m. Bu sebeple milli ba??ms?zl?k bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl??? te?kil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab? olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amans?z dü?man?y?m.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirli?i üzerine kurulmu? müesseseler her tarafta y?k?lmaya mahkumdurlar.

Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.

Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, i?birli?i eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlar?n milliyetlerinin bütün icaplar?n? tan?r?z. Bizim milliyetçili?imiz herhalde hodbince ve ma?rurca bir milliyetçilik de?ildir.

Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli onur sebep olmu?tur.

Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.

Milli his ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas?, milli hissin geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil ?uurla i?lensin. Ülkesini, yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r.

Bir dinin tabiî olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r.

Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti?i bir dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hakim olunamaz.

Türk Milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.

Büyük dinimiz çal??mayan?n insanl?kla hiç ilgisi olmad???n? bildiriyor. Baz? kimseler ça?da? olmay? kâfir olmak say?yorlar. As?l küfür onlar?n bu zann?d?r. Bu yanl?? tefsiri yapanlar?n maksad? ?slâmlar?n kâfirlere esir olmas?n? istemek de?il de nedir? Her sar?kl?y? hoca sanmay?n, hoca olmak sar?kla de?il, dima?lad?r.

Arkada?lar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En do?ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat?d?r.

Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplar?n? tatbik edece?iz.

Bizim devlet idaresinde takip etti?imiz prensipleri, gökten indi?i san?lan kitaplar?n dogmalar?yla asla bir tutmamal?d?r. Biz, ilhamlar?m?z?, gökten ve gaipten de?il, do?rudan do?ruya hayattan alm?? bulunuyoruz.

Milletimiz her güçlük ve zorluk kar??s?nda, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki h?z?n?, her vas?tayla artt?rmaya çal??mak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

?nsan toplulu?u kad?n ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças?n? ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü?ü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yar?s? topra?a zincirlerle ba?l? kald?kça öteki k?sm? göklere yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürünmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.

Analar?n bugünkü evlatlar?na verece?i terbiye eski devirlerdeki gibi basit de?ildir. Bugünün analar? için gerekli vas?flar? ta??yan evlat yeti?tirmek, evlatlar?n? bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vas?flar ta??malar?na ba?l?d?r. Onun için kad?nlar?m?z, hattâ erkeklerimizden çok ayd?n, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; e?er hakikaten milletin anas? olmak istiyorlarsa.

Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine can?m? verece?im.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve irfan ile insanl?k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k?ymetli timsali olacaks?n?z. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.

Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in hududu yoktur. ??te parola budur.

Benim naçiz vücudum nas?l olsa bir gün toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen ya?ayacakt?r.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatlar?! Yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençli?i gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Biz cahil dedi?imiz zaman, mektepte okumam?? olanlar? kastetmiyoruz. Kastetti?imiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu? olanlardan en büyük cahiller ç?kt??? gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler ç?kabilir.

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatlar? seven, fikir terbiyesinde oldu?u kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm?? ve yükselmi? olan erdemli, kudretli bir nesil yeti?tirmek ana siyasetimizin aç?k dile?idir.

Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr ö?retmenleri ve e?iticileri, sizler yeti?tireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r. Eserin k?ymeti, sizin maharetiniz ve fedakârl???n?z derecesiyle mütenasip bulunacakt?r.

Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden yoksun bir millet, henüz millet nam?n? almak istidad?n? ke?fetmemi?tir.

Dünyan?n her taraf?ndan ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.

Okul sayesinde, okulun verece?i ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanat?, Türk iktisadiyat?, Türk ?iir ve edebiyat? bütün güzellikleriyle geli?ir.

Türkiye'nin as?l sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve lay?k olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye eri?mek maksad?n? güder.

Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin belkemi?idir.

#1653

 
© 2015
AŞK