Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk Sözleri

Atatürk sözleri ve Anlamlar? sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Ulu önder Mustafa Kemal Atatürkün k?sa sözleri sizlerle olacak dostlar. Öncelikle önemli baz? sözlerinin anlamlar?n? ve aç?klamalar?n? sizlere yazaca??z çünkü çok isteyen oluyor daha sonra ise tek tek konular?na göre atatürk sözlerinden bahsedece?iz. Buyrun Atatürk sözleri k?sa ve öz :
- "Ne mutlu Türk'üm diyene"
Atatürk milliyetçili?i, Türk toplumunun en eski kaynaklar?na dek, bütün tarihine uzanmakla birlikte asla bir ?rk milliyetçili?i, bir ?ovenlik de?ildir. Ak?p giden zaman içinde Türk ulusunun, çok eski bir ulus oldu?u bilincini uyand?rarak ulusal ba?lar? besleyen, geli?tiren bir kültür milliyetçili?idir. Bu milliyetçilikte yurt, Atatürk'ün daha ulusal Kurtulu? Sava??'na ba?larken ulusal antla?ma (Misak-? Milli) ile s?n?rlar? çizilmi? bugünkü Türk yurdudur. O'nun ''Ne mutlu Türküm diyene'' sözü de zaten böyle bir anlama gelir. Kendini Türk bilen, Türk duyan, Türk olmakta övünen ve tarihimize, yurdumuza, ulusumuzun yar?nlar?na inanan her yurtta??, Türk kabul eden gerçekçi, insanc? bir milliyetçiliktir bu. Amac? da, ulusal s?n?rlar?m?z içinde ya?ayan Türk halk?n?n kendi öz de?erlerini, temel kültürünü, ça?da? uygarl?k ilkelerine göre i?leyip geli?tirmek, onu iç-d?? bütün ba?lay?c?, engelleyeci ö?elerden kurtararak ilerletmek, refaha, mutlulu?a, kavu?turmakt?r.
- Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir.
Türkiye devletinin yap?s?n?n ruhu millî egemenliktir. Milletin kay?ts?z ?arts?z egemenli?idir.
Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek e?itlik ve adaletin sa?lanmas?, istikrar? ve korunmas? ancak ve ancak tam ve kesin anlam?yla millî egemenli?i sa?lam?? bulunmas? ile devaml?l?k kazan?r. Bundan dolay?; hürriyetin de, e?itli?in de, adaletin de dayanak noktas? millî egemenliktir.
- ?ki Mustafa Kemal vard?r: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal...
?kinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben de?il, bizdir! O, memleketin her kö?esinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için u?ra?an ayd?n ve sava?ç? bir topluluktur. Ben, onlar?n rüyas?n? temsil ediyorum. Benim te?ebbüslerim, onlar?n özlemini çektikleri ?eyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, ya?amas? ve ba?ar?l? olmas? gereken Mustafa Kemal odur!
Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olaylar? bulmaya çal??mal?y?z. E?er bunlar? bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim."
Tarih, ya?anan gerçeklerin, olaylar?n kronolojik anlat?m?d?r. Olmu?, gerçekle?mi?, günüyle, ya?ananlar?yla bilinen gerçeklerden kayda de?er olanlar Tarih için saklan?r ve gerekti?inde herkesin tarihini bilmesi ve yararlanmas? için kitap, yaz?, belge haline getirilir.
Bu belgelerde hayal ürünü hiçbir ?ey bulunamaz. Hayallerle tarih yaz?lamaz, tarihte her?ey do?ru ve ya?anm?? olmal?d?r
Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi, askerî, sosyal sebepler bulmakta ve saymaktad?r...(17.11.1923)
Tarih, tarih boyunca ya?am?? milletlerin yükselme ve gerileme nedenlerini kronolojik s?rayla aktar?r, bunun nedeni, tarih ilimiyle de ili?kili olarak gelecek nesillere, milletler ders vermek, yard?mc? olmakt?r. Tarihini iyi bilen uluslar ayn? hatalar? bir daha yapmaz ve ba?ar?lar?n? da daha art?r?r. Ancak, bu aç?klamalar? yapabilmek için mutlaka siyasi askeri ve sosyal alanlarda ayr? ayr? ve birlikte de?erlendirmeler, incelemer yap?lmal?d?r ki anlat?lanlar gerçeklerle ba?lant?l? olsun ve amac?na ula?s?n.
"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sad?k kalmazsa de?i?meyen hakikat insanl??? ?a??rtacak bir mahiyet al?r." (1931)
Tarih yaz?l?rken, belgelenilirken gerçeklere mutlaka sad?k kal?nmal?d?r. Aksi taktirde tarih yazman?n bir anlam? kalmaz ve okuyan? do?rulara yönlendirme, geçmi?ten ders alarak o hatalara dü?meme ya da o ba?ar?lar?n s?rr?n? anlama amac?na hizmet edemez.
Tarih; hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olaylar? bulmaya çal??mal?y?z. E?er bunlar? bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim. (10 Kas?m 1935, Ulus.)
Tarih, gerçek olaylara dayanarak yaz?lmal?d?r, hayallere de?il. E?er yaz?lacak tarih hakk?nda gerçekten ya?ananlar? bulamzsak da bunu itiraf etmekten, bulamad???m?z? söylemekten çekinmemeliyiz. Bu, cehalet olarak da tan?mlansa hayalle tarih yazmaktan daha do?ru ve iyidir.
ATATÜRK'ÜN AHLAK ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmad???ndan ba?ka, güvenilmeye de lay?k de?ildir.
Birtak?m ku?beyinli kimselere kendinizi be?endirmek hevesine dü?meyiniz; bunun hiçbir k?ymeti ve önemi yoktur.
Bir milletin ahlak de?eri, o milletin yükselmesini sa?lar.
Bir millet, zenginli?iyle de?il, ahlak de?eriyle ölçülür.
Sayg?s?zl???n, sald?r?n?n küçü?ü, büyü?ü yoktur.
Samimiyetin lisan? yoktur. Samimiyet sözlerle aç?klanamaz. O, gözlerden ve tav?rlardan anla??l?r.
Medeniyetin esas?, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayat?n-dad?r. Bu hayattaki fenal?k mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizli?i do?urur.
Bir millette, özellikle bir milletin i? ba??nda bulunan yöneticilerinde özel istek ve ç?kar duygusu, vatan?n yüce görevlerinin gerektirdi?i duygulardan üstün olursa, memleketin y?k?l?p kaybolmas? kaç?n?lmaz bir sondur.
ATATÜRK'ÜN BA?IMSIZLIK ?LE ?LG?L? ÖZLER?
Egemenlik, kay?ts?z ?arts?z ulusundur.
Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.
?nsaf ve merhamet dilenmekle millet i?leri görülemez; millet ve devletin ?eref ve ba??ms?zl??? elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocuklar?, bunu bir an ak?ldan ç?karmamal?d?r.
Ba??ms?zl?k, u?runa ölmesini bilen toplumlar?n hakk?d?r.
Dünyada ve dünya milletleri aras?nda sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yaps?n, huzurdan mahrumdur.
Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir ba?ka ulusun aleyhinde olmayan bir bar?? yolu, her zaman bizim ilkemiz olacakt?r.
Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmu? bir milletiz.
Tam ba??ms?zl?k denildi?i zaman, do?al, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam ba??ms?zl?k anla??l?r.
Ba??ms?zl?ktan yoksun bir ulus, uygar insanl?k kar??s?nda u?ak olmaktan kurtulamaz.
Bilelim ki, milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlerin av?d?r.
Ulusun ba??ms?zl???n?, yine ulusun kesin karar? ve direni?i kurtaracakt?r.
Ben ya?ayabilmek için, kesin olarak ba??ms?z bir ulusun evlad? kalmal?y?m. Bu yüzden ulusal ba??ms?zl?k bence bir hayat sorunudur.
Ya istiklal, ya ölüm.
ATATÜRK'ÜN B?L?M ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Bilim, gerçe?i bilmektir.
Bilim ve fen nerede ise oradan alaca??z ve ulusun her bireyinin kafas?na koyaca??z.
Hayatta en hakiki mür?it, ilimdir.
ATATÜRK'ÜN B?RL?K - BERABERL?K ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Birlik ve beraberlik; ölümden ba?ka her ?eyi yener.
Bir ulus, s?ms?k? birbirine ba?l? olmay? bildikçe yeryüzünde onu da??tabilecek bir güç dü?ünülemez.
Bugün vatan?m?zda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dima??ndan do?mu?tur.
Milli s?n?rlar içinde bulunan yurt parçalar? bir bütündür; birbirinden ayr?lamaz.
ATATÜRK'ÜN CUMHUR?YET ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Cumhuriyet, dü?üncesi hür, anlay??? hür, vicdan? hür nesiller . ister.
Ey yükselen yeni nesil! ?stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
Cumhuriyet dü?üncede, bilgide, sa?l?kta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halk?n geli?imini ve yükseli?ini sa?layan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzakla?t?ran bir yoldur.
Cumhuriyetimizin dayana?? Türk toplumudur.
Cumhuriyet, fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre hürmet ederiz.
Cumhuriyet fazilettir.
ATATÜRK'ÜN ÇALI?MAK ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Kendiniz için de?il, ba?l? bulundu?unuz ulus için elbirli?i ile çal???n?z. Çal??malar?n en yükse?i budur.
Denebilir ki, hiçbir ?eye muhtaç de?iliz, yaln?z bir tek ?eye ihtiyac?m?z var: Çal??kan olmak! Servet ve onun do?al sonucu olan rahat ya?amak ve mutluluk, yaln?z ve ancak çal??anlar?n hakk?d?r. . Ya?amak demek çal??mak demektir.
Türk, ö?ün, çal??, güven.
ATATÜRK'ÜN DE????M ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Türk milletinin istidad? ve kesin karar?, medeniyet yolunda durmadan, y?lmadan ilerlemektir.
Medeniyet yolunda ba?ar?, yenile?meye ba?l?d?r.
?nk?lap, Türk ulusunun son as?rlarda geri b?rak?lm?? kurumlar?n? y?karak yerlerine, ulusun en yüksek
uygarl?k düzeyine ilerlemesini sa?layacak yeni kurumlar koymakt?r.
Türk milletinin son y?llarda gösterdi?i harikalar?n, yapt??? siyasi ve sosyal ink?laplar?n gerçek sahibi kendisidir.
Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.
ATATÜRK'ÜN D?L ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Ülkesini, yüksek istiklalini korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r.
Türk milletindenim diyen insanlar her ?eyden önce ve mutlaka Türkçe konu?mal?d?r.
Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.
ATATÜRK'ÜN E??T?M ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Okul sayesinde, okulun verece?i ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanat?, Türk ekonomisi, Türk ?iir ve edebiyat? bütün güzellikleriyle geli?ir.
Bir millet, sava? meydanlar?nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin ya?ayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.
E?itimdir ki, bir milleti ya özgür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir topluluk halinde ya?at?r; ya da esaret ve sefalete terk eder.
ATATÜRK'ÜN EKONOM? ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Ekonomisi zay?f bir ulus, yoksulluktan ve dü?künlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarl??a, kalk?nma ve mutlulu?a kavu?amaz; toplumsal ve siyasal y?k?mlardan kaçamaz.
Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, ba??ms?z, daima daha kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin bel kemi?idir.
Tam ba??ms?zl?k ancak ekonomik ba??ms?zl?kla olur.
ATATÜRK'ÜN F?K?R ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, ?iddetle, top ve tüfekle öldürülemez.
ATATÜRK'ÜN GENÇL?K ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Ey Türk Gençli?i! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar ya?atacak olan sizlersiniz.
Türk gençli?i amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
ATATÜRK'ÜN KADIN ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Kad?nlar?m?z?n genel görev ve çal??malarda paylar?na dü?en i?lerden ba?ka, en önemli, en hay?rl?, en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalar?d?r.
Ey kahraman Türk kad?n?, Sen yerde sürüklenmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.
Dünyada her ?ey kad?n?n eseridir.
Kad?nlar?m?z e?er milletin gerçek anas? olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha ayd?n ve faziletli olmaya çal??mal?d?rlar.
Büyük ba?ar?lar, k?ymetli analar?n yeti?tirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmu?tur.
Milletin kayna??, toplumsal hayat?n temeli olan kad?n ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.
ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR VE MEDEN?YET ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, dü?ünce ve ekonomideki çal??ma ve ba?ar?lar?n?n özüyle ölçülür.
Bir millet sava? alanlar?nda ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.
As?l u?ra?maya mecbur oldu?umuz ?ey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birincili?ini tutmakt?r.
Kültür zeminle orant?l?d?r. O zemin milletin seciyesidir.
Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi?inden anlam ç?karmak, ders almak, dü?ünmek ve zekay? geli?tirmektir.
ATATÜRK'ÜN MEDEN?YET ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Medeniyet öyle bir ???kt?r ki, ona kay?ts?z olanlar? yakar, mahveder.
Medeni olmayan milletler, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdur.
ATATÜRK'ÜN M?LLET HALK M?LL?YETÇ?L?K ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Büyük ve tarihi olaylar? ancak büyük milletler ya?ayabilir.
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sad?k kalmazsa de?i?meyen hakikat insan? ?a??rtacak bir nitelik al?r.
Felaketler insanlar?, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.
Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.
Türk çocu?u atalar?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.
Türk milleti kendisi için, kendi gelece?i ve kurtulu?u için çal??an kimseleri ve kurullan zorluk kar??s?nda b?rakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.
Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in s?n?r? yoktur. ??te parola budur.
Bu millet, tarihini iftiharla doldurmu? bir millettir. Türk milletinin gelece?i, bugünkü evlatlar?n?n do?ru görü?ü, yorulmak bilmez çal??kanl??? ile büyük ve parlak olacakt?r.
Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu do?u?tan gelen yetene?i geli?tirebilecek metodlarla donanm?? vatanda?lar laz?md?r.
Kurtulmak ve ya?amak için çal??an, çal??mak zorunda olan bir halk?z. Bundan dolay? her birimizin hakk? vard?r, yetkisi vard?r. Fakat çal??mak sayesinde bir hakk? kazan?r?z. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çal??madan geçirmek isteyen insanlar?n bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakk? yoktur.
Halk?n sesi, Hak'?n sesidir.
ATATÜRK'ÜN Ö?RETMENLER ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.
Ö?retmenler! Cumhuriyet sizden dü?ünceleri hür, vicdan? hür, irfan? hür nesiller ister.
Ö?retmenler! Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin ve ordular?n?z?n zaferi için yaln?z ortam haz?rlar.
Gerçek zaferi siz kazanacaks?n?z ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle ba?ar?l? olacaks?n?z.
Ö?retmen, y?llar sonra ödülünü al?r.
ATATÜRK'ÜN MÜZ?K-TÜRK MÜZ???- SANAT ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Bir milletin yenile?mesinde ölçü, musikide de?i?ikli?i alabil mesi, kavrayabilmesidir.
Milletin, ince duygulan, dü?ünceleri anlatan, yüksek deyi?leri, söyleyi?leri toplamak, onlar? bir gün önce, genel son musiki kurallar?na göre i?lemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.
ATATÜRK'ÜN SANAT ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir.
Yüksek bir insan toplulu?u olan Türk Milleti'nin.tarihi bir özelli?i de, güzel sanatlar? sevmek ve onda yükselmektir.
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurba?kan? olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazs?n?z.
Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çal??malardan sonra aln?nda ????? ilk duyan insand?r.
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.
Bir milletin sanat yetene?i güzel sanatlara verdi?i de?erle ölçülür.
ATATÜRK'ÜN SPOR ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlakt?r.
Türk gençli?i, sa?l?kl? yeti?ip spor yaparsa ulusumuzun gelece?i güvence alt?ndad?r.
Sporda ba?ar?l? olmak için bütün milletçe sporun niteli?i ve de?eri anla??lm?? olmak ve ona kalpten sevgiyle ba?lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.
Ben Türk gençli?inin spor yaparak güçlü olmas?n? isterim.
ATATÜRK'ÜN TAKL?T ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Hiçbir millet aynen di?er bir milletin taklitçisi olmamal?d?r. Çünkü bir millet, ne taklit etti?i milletin ayn? olabilir, ne de kendi milliyetçili?i içinde kalabilir.
ATATÜRK'ÜN TAR?H ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Tarih, bir milletin kan?n?, hakk?n?, varl???n? hiçbir zaman inkar etmez.
ATATÜRK'ÜN TUTSAKLIK - ESARET ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.
ATATÜRK'ÜN VATAN ?LE ?LG?L? SÖZLER?
Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustal?k, yüksek uygarl?k, hür dü?ünce ve hür ya?ay?? istiyor.
Bu vatan, çocuklar?m?z ve torunlar?m?z için cennet yap?lmaya lay?kt?r.
Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak ya?ayacakt?r.

#2353

 
© 2015
AŞK