Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk Sözleri

Biz Türkler, bütün tarihimiz

boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmu? bir milletiz.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden

mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak

mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.

Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. Ben

milletimin en büyük ve ecdad?m?n en de?erli miras? olan

ba??ms?zl?k a?k? ile dolu bir adam?m. Çocuklu?umdan

bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayat?m?n her

safhas?n? yak?ndan bilenler bu a?k?m malumdur. Bence bir

millete ?erefin, haysiyetin, namusun ve insanl???n vücut

ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve

ba??ms?zl???na sahip olmas?yla kaimdir. Ben ?ahsen bu

sayd???m vas?flara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu

vas?flar?n kendimde mevcut oldu?unu iddia edebilmek için

milletimin de ayn? vas?flar? ta??mas?n? esas ?art

bilirim. Ben ya?abilmek için mutlaka ba??ms?z bir

milletin evlad? kalmal?y?m. Bu sebeple milli ba??ms?zl?k

bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin

menfaatleri icap ettirirse, insanl??? te?kil eden

milletlerden her biriyle medeniyet icab? olan dostluk ve

siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir

ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen

herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar,

amans?z dü?man?y?m.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda

zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur.

Milletlerin esirli?i üzerine kurulmu? müesseseler her

tarafta y?k?lmaya mahkumdurlar.

Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve

me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.

Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle

milliyetçileriz ki, i?birli?i eden bütün milletlere

hürmet ve riayet ederiz. Onlar?n milliyetlerinin bütün

icaplar?n? tan?r?z. Bizim milliyetçili?imiz herhalde

hodbince ve ma?rurca bir milliyetçilik de?ildir.

Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka

milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli

onur sebep olmu?tur.

Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak

için kendinde kuvvet bulacakt?r.

Milli his ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin

milli ve zengin olmas?, milli hissin geli?mesinde

ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en

zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil ?uurla i?lensin.

Ülkesini, yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk

milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan

kurtarmal?d?r.

Bir dinin tabiî olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a

uygun olmas? laz?md?r.

Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak,

kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti?i bir

dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine

sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hakim olunamaz.

Türk Milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet

yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar?

alt?nda kalmaya mahkumdurlar.

Büyük dinimiz çal??mayan?n insanl?kla hiç ilgisi

olmad???n? bildiriyor. Baz? kimseler ça?da? olmay? kâfir

olmak say?yorlar. As?l küfür onlar?n bu zann?d?r. Bu

yanl?? tefsiri yapanlar?n maksad? ?slâmlar?n kâfirlere

esir olmas?n? istemek de?il de nedir? Her sar?kl?y? hoca

sanmay?n, hoca olmak sar?kla de?il, dima?lad?r.

Arkada?lar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki,

Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler,

meczuplar memleketi olamaz. En do?ru, en hakiki tarikat,

medeniyet tarikat?d?r.

Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak

için yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz.

Medeniyetin bütün icaplar?n? tatbik edece?iz.

Bizim devlet idaresinde takip etti?imiz prensipleri,

gökten indi?i san?lan kitaplar?n dogmalar?yla asla bir

tutmamal?d?r. Biz, ilhamlar?m?z?, gökten ve gaipten

de?il, do?rudan do?ruya hayattan alm?? bulunuyoruz.

Milletimiz her güçlük ve zorluk kar??s?nda, durmadan

ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu

yoldaki h?z?n?, her vas?tayla artt?rmaya çal??mak, bizim

hepimizin en kutlu vazifemizdir.

?nsan toplulu?u kad?n ve erkek denilen iki cins insandan

mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças?n?

ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü?ü

ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yar?s?

topra?a zincirlerle ba?l? kald?kça öteki k?sm? göklere

yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürünmeye de?il,

omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.

Analar?n bugünkü evlatlar?na verece?i terbiye eski

devirlerdeki gibi basit de?ildir. Bugünün analar? için

gerekli vas?flar? ta??yan evlat yeti?tirmek, evlatlar?n?

bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok

yüksek vas?flar ta??malar?na ba?l?d?r. Onun için

kad?nlar?m?z, hattâ erkeklerimizden çok ayd?n, daha çok

feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; e?er

hakikaten milletin anas? olmak istiyorlarsa.

Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk

Milletine can?m? verece?im.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve irfan ile insanl?k ve

medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en

k?ymetli timsali olacaks?n?z. Yükselen yeni nesil,

istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu

yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.

Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in hududu yoktur. ??te

parola budur.

Benim naçiz vücudum nas?l olsa bir gün toprak olacakt?r.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen ya?ayacakt?r.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatlar?! Yorulsan?z

dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere

yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk

Gençli?i gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,

yorulmadan yürüyecektir.

Biz cahil dedi?imiz zaman, mektepte okumam?? olanlar?

kastetmiyoruz. Kastetti?imiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa okumu? olanlardan en büyük cahiller ç?kt??? gibi,

hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek

alimler ç?kabilir.

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatlar?

seven, fikir terbiyesinde oldu?u kadar beden

terbiyesinde de kabiliyeti artm?? ve yükselmi? olan

erdemli, kudretli bir nesil yeti?tirmek ana

siyasetimizin aç?k dile?idir.

Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr ö?retmenleri

ve e?iticileri, sizler yeti?tireceksiniz. Ve yeni nesil

sizin eseriniz olacakt?r. Eserin k?ymeti, sizin

maharetiniz ve fedakârl???n?z derecesiyle mütenasip

bulunacakt?r.

Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.

Ö?retmenden, e?iticiden yoksun bir millet, henüz millet

nam?n? almak istidad?n? ke?fetmemi?tir.

Dünyan?n her taraf?ndan ö?retmenler insan toplulu?unun

en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.

Okul sayesinde, okulun verece?i ilim ve fen sayesindedir

ki, Türk milleti, Türk sanat?, Türk iktisadiyat?, Türk

?iir ve edebiyat? bütün güzellikleriyle geli?ir.

Türkiye'nin as?l sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan

köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve

servete müstahak ve lay?k olan köylüdür. Onun için,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu

aslî gayeye eri?mek maksad?n? güder.

Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha

kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin

belkemi?idir.

Atatürk`ün Sözleri atatürk sözleri atatürkün sözleri

ataturkun sozleri ataturk sozleri mustafa kemal

atatürkün sözleri ATATÜRK SÖZLER? ATATÜRKÜN SÖZLER?

#179

 
© 2015
AŞK