Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün 19 May?s ?le ?lgili Sözleri

Atatürk'ün 19 May?s ile ilgili Sözleri

"Milletin ba?r?ndan temiz bir nesil yeti?iyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona b?rakaca??m ve gözüm arkamda kalmayacak."
Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve kültür ile, insanl?k de?erinin, vatan sevgisinin en de?erli örne?i olacaks?n?z. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r."
"Her ?eye ra?men muhakkak bir ????a do?ru yürümekteyiz. Bende bu iman? ya?atan kuvvet, yaln?z aziz memleket ve milletimin hakk?ndaki sonsuz sevgim de?il, bugünün karanl?lar?, ahlâks?zl?klar?, ?arlatanl?klar? içinde s?rf vatan ve hakikat a?k?yla ???k serpmeye ve aramaya çal??an bir gençlik görmemdir."
"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençli?ine ve yeti?mekte olan çocuklar?na hitap ediyorum: Bat? senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. E?er bugün bat? teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocu?u, o kabahat da senin de?il, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. ?unu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekân? unut! .. Daima çal??kan ol..."
"Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin ?eref ve istiklâli kurtar?lmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamal?d?r."
"Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve ba??ms?zl??a sembol olmu? bir milletiz." (Nutuk)
"Ba??ms?zl??? için ölümü göze alan millet, insanl?k haysiyet ve ?erefinin icab? olan bütün fedakârl??? yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve dü?man nazar?ndaki mevkii farkl? olur." 1927
"Türk Milleti yüzy?llardan beri hür ve müstakil ya?am?? ve istiklâli ya?amak için ?art saym?? bir kavmin kahraman evlâtlar?ndan ibarettir. Bu millet istiklâlsiz ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r." (21 Haziran 1922)
"Ey Türk Gençli?i! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir."
"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz."
"Milletin ba?r?ndan temiz bir nesil yeti?iyor. Bu eseri ona b?rakaca??m ve gözüm arkamda olmayacak."
"Vatan?n bütün ümidi ve gelece?i size, genç nesillerin anlay?? ve enerjisine ba?lanm??t?r."

#2409

 
© 2015
AŞK