Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Adaletle ?lgili Sözleri

Atatürkün adalet ile ilgili sözleri
Her halde dünyada bir hak vard?r. Ve hak kuvvetin üstündedir. ( 1919 )
Bu memlekette hükümsüz vatanda? öldürülmez. Vatanda? ancak mahkeme karar?yla cezaland?r?l?r. Devlet adam?n?n böyle dü?ünmesi lâz?md?r. ( 1919 )
Adalet gücü ba??ms?z olmayan bir milletin, devlet halinde varl??? kabul olunmaz»
1920
Devlet halinde te?kilatlanm?? bir insan toplumu anayasas?nda, adalet kuvvetinin ba??ms?zl???n?n önemini aç?klamaya gerek yoktur. Milletlern yarg? hakk? ba??ms?zl???n?n birinci ?art?d?r. Adalet kuvveti ba??ms?z olmayan bir milletin devlet olarak varl??? kabul edilemez. ( 1920 )
Adalet gücü ba??ms?z olmayan bir milletin, devlet halinde varl??? kabul olunamaz. ( 1920 )
Her?ey kanun yapmaktan ibaret de?ildir. Aksine her?ey o kanunlar? uygulamak ve uygulatt?rmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir. ( 1920 )
Zaman?n de?i?mesiyle hükümlerin de?i?mesi inkâr olunamaz» Kural? adlî politikam?z?n temelidir
1922

Ancak hatalar?n? kabul edenler, affedilmeye lây?k olurlar. Çünkü, bunlar, hatalar?n? anlam??, pi?man olmu?, bir daha ayn? hatay? i?lememeye karar vermi? kimselerdir. Fakat suçlar?n? sapt?rmaya ve savunmaya kalk??anlar, ayn? yolda devam edecekler demektir ki, bunlar? ho? görüp affetmek kesinlikle uygun de?ildir.
Hükümet, memlekete kanunu egemen k?lmak ve adaleti iyi da??tmakla yükümlüdür. Bu nedenle adalet i?i çok önemlidir. Adli siyasetimizde izlenecek amaç, öncelikle halk? yormaks?z?n süratle, isabetle, emniyetle adaleti da??tmakt?r. ?kinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile temas? normal ve zorunludur.
Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumlar?n adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunlulu?unday?z. Bu hususlar? tatmin için mevcut kanun ve usullerimizi bu görü?le iyile?tirmekte, canland?rmakta ve yenilemekteyiz; ve buna devam edece?iz.

#2408

 
© 2015
AŞK