Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Ak?l Ve Bilime Verdi?i Önemle ?lgili Sözleri

Atatürk'ün Ak?l Ve Bilime Verdi?i Önem ile ?lgili Sözleri
?nsanlar?n hayat?na, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yetene?idir.
Ülkemizin en bay?nd?r, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk y?l kirli ayaklar?yla çi?neyen dü?man? yenen zaferin s?rr? nerededir bilir misiniz ? Ordular?n yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini k?lavuz edinmektir. Ulusumuzu yeti?tirmek için temel olan okullar?m?z?n, yüksek okullar?m?z?n kurulmas?nda ayn? yolu izleyece?iz.

Ak?l ve mant???n çözümleyemeyece?i mesele yoktur.
Ülkemiz içinde uygar dü?üncelerin , ça?da? ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yay?lmas? ve geli?mesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlar?n?n bu konuda çal??may? bir namus borcu bilmesi gerekir.
Bilim ve fen nerede ise oradan alaca??z ve ulusun her bireyinin kafas?na koyaca??z.
Bu dünyada her ?ey insan kafas?ndan ç?kar. Bir insan ba??n?n ifade etmeyece?i hiçbir ?eyi dü?ünemiyorum.

#2402

 
© 2015
AŞK