Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Az Bilinen Sözleri

Atatürk'ün Az Bilinen Sözleri Nelerdir - Mustafa Kemal Atatürk neredeyse her konuda oldukça fazla özdeyi?leri söylemi? bunlar?n büyük bir k?sm? sitemizde mevcuttur ama Atatürkün bilinmeyen sözleri de vard?r. ??te onlar? bu yaz?m?zda toplad?k arkada?lar.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halk?na Türk milleti denir. (1930)
Dilin millî ve zengin olmas? millî duygunun geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil ?uurla i?lensin. (1930)
E?itim i?lerinde behemehal muzaffer olmak lâz?md?r. Bir milletin hakikî kurtulu?u ancak bu surette olur. (1922)
Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. (1925)
Ö?renci her ne ya?ta olursa olsun, onlara gelece?in büyükleri gözüyle bak?lmal? ve öyle muamele edilmelidir. (1930)
Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her ?eyden önce ve mutlaka Türkçe konu?mal?d?r. Türkçe konu?mayan bir insan Türk kültürüne, toplulu?una ba?l?l???n? iddia ederse buna inanmak do?ru olmaz. (1931)
Türklük, benim en derin güven kayna??m, en engin övünç dayana??m oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanl?l???n telkin etti?i ba?ka uluslar? öven ve Türklü?ü a?a?? gören eksiklik duygusuna kapt?rmad?m. (1931)
Bütün insanlar, bir toplumsal vücudun organlar?d?r ve bu sebeple birbirine ba?l?d?r. (1930)
Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.(1936)
Millî ekonominin temeli tar?md?r. (1937)
Tüccar, milletin eme?i ve üretimi k?ymetlendirmek için eline ve zekâs?na emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamd?r. (1937)
?nsanlar? mesut edece?im diye onlar? birbirine bo?azlatmak insanl?ktan uzak ve son derece üzünülecek bir sistemdir. (1937)
Bir millete gidece?i yolu gösterirken dünyan?n her çe?it ilminden, bulu?lar?ndan, yükselmelerinden faydalanmal?d?r. Fakat unutmayal?m ki, as?l temeli kendi içimizden ç?karmak mecburiyetindeyiz. (1923)
Komutan, yarat?c? gücü olan kimse demektir. (1923)
Biz Bat? medeniyetini taklitçilik yapal?m diye alm?yoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu?umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1923)
Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti?i dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hâkim olunamaz. (1925)
Tüketici ya?amak iyi de?ildir. Üretici olal?m. (1925)
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halk?na Türk milleti denir. (1930)
Dilin millî ve zengin olmas? millî duygunun geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil ?uurla i?lensin. (1930)
E?itim i?lerinde behemehal muzaffer olmak lâz?md?r. Bir milletin hakikî kurtulu?u ancak bu surette olur. (1922)
Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. (1925)
Ö?renci her ne ya?ta olursa olsun, onlara gelece?in büyükleri gözüyle bak?lmal? ve öyle muamele edilmelidir. (1930)
Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her ?eyden önce ve mutlaka Türkçe konu?mal?d?r. Türkçe konu?mayan bir insan Türk kültürüne, toplulu?una ba?l?l???n? iddia ederse buna inanmak do?ru olmaz. (1931)
Türklük, benim en derin güven kayna??m, en engin övünç dayana??m oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanl?l???n telkin etti?i ba?ka uluslar? öven ve Türklü?ü a?a?? gören eksiklik duygusuna kapt?rmad?m. (1931)
Bütün insanlar, bir toplumsal vücudun organlar?d?r ve bu sebeple birbirine ba?l?d?r. (1930)
Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.(1936)
Millî ekonominin temeli tar?md?r. (1937)
Tüccar, milletin eme?i ve üretimi k?ymetlendirmek için eline ve zekâs?na emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamd?r. (1937)
?nsanlar? mesut edece?im diye onlar? birbirine bo?azlatmak insanl?ktan uzak ve son derece üzünülecek bir sistemdir. (1937)
Bir millete gidece?i yolu gösterirken dünyan?n her çe?it ilminden, bulu?lar?ndan, yükselmelerinden faydalanmal?d?r. Fakat unutmayal?m ki, as?l temeli kendi içimizden ç?karmak mecburiyetindeyiz. (1923)
Komutan, yarat?c? gücü olan kimse demektir. (1923)
Biz Bat? medeniyetini taklitçilik yapal?m diye alm?yoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu?umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1923)
Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti?i dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hâkim olunamaz. (1925)
Tüketici ya?amak iyi de?ildir. Üretici olal?m. (1925)

#2410

 
© 2015
AŞK