Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Söyledi?i Özlü Sözler

Atatürk'ün söyledi?i özlü sözler k?sa - Her alandaki fikirleri ile o zaman topluma liderlik etmi? ve hala sözleri ile bizlere ???k tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli sözleri aras?ndan seçilenler bu sayfam?zda arkada?lar.
· Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine
ve refaha ula?t?rmakt?r.
· Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
· Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden
sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler
kazanmaya devam edece?iz.
· Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise,
"Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m"
diyebilenindir.
· Egemenlik verilmez, al?n?r.
· Egemenlik, kay?ts?z ?arts?z ulusundur.
· Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.
· Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r.
· Hayatta en hakiki mür?it ilimdir.
· Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n
yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r.
Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz
ve ya?amayacakt?r.

· Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.
· Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir
bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.
· Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çökü? vard?r. Her ilerleyi?in ve kurtulu?un anas? hürriyettir. 1906
· Ben askerli?in her?eyden ziyade sanatkarl???n? severim. 1912
· Sava? için dü?man? ordugah?m?zda beklemektense, onu uzaktan kar??lamak ye?dir. 1914
· Tarih bir milletin kan?n?, varl???n? hiçbir zaman inkar edemez. 1919
· Bütün ümidim gençliktedir. 1919
· Bizim görü?ümüz -ki halkç?l?kt?r-kuvvetin, kudretin, egemenli?in, yönetimin do?rudan do?ruya halka verilmesidir, halk?n elinde bulundurulmas?d?r. 1920
· Adalet gücü ba??ms?z olmayan bir milletin, devlet halinde varl??? kabul olunamaz. 1920
· Büyük Türk ordusu! Dünyan?n hiçbir ordusunda yüre?i seninkinden daha temiz ve daha sa?lam bir askere rastgelinmemi?tir. 1921
· Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. 1921
· Hiçbir zafer amaç de?ildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amac? elde etmek için belli ba?l? bir vas?tad?r. 1921
· Millete efendilik yoktur. Hizmet vard?r. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921
· Bas?n milletin mü?terek sesidir. Ba?l?ba??na bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür. 1922
· Tam ba??ms?zl?k, ancak ekonomik ba??ms?zl?kla mümkündür. 1922
· Yar?m haz?rl?kla, yar?m tedbirle taarruz, hiç taarruz etmemekten daha fenad?r. 1922
· Bayrak bir milletin ba??ms?zl?k alametidir. Dü?man?n da olsa hürmet etmek laz?md?r. 1922
· E?itim i?lerinde behemahal muzaffer olmak laz?md?r. Bir milletin hakiki kurtulu?u ancak bu surette olur. 1922
· Her çiftçi ailesinin geçinece?i ve çal??aca?? topra?a sahip olmas? mutlaka laz?md?r. Vatan?n sa?lam temeli ve bay?nd?r hale getirilmesi bu esastad?r. 1922
"· Zaman?n de?i?mesi ile hükümlerin de?i?mesi inkar olunamaz" kaidesi adalet sistemimizin temel ta??d?r. 1922
· Türkiye' nin gerçek efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstehak olan köylüdür. 1922
· Okulun verece?i ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanat?, Ekonomisi, Türk ?iir ve Edebiyat? bütün güzellikleriyle geli?ir. 1922
· Okul, genç beyinlere insal??a sayg?y?, millet ve ülkeye sevgiyi, ba??ms?zl?k onurunu ö?retir. 1922
· Biz bar?? istiyoruz dedi?imiz zaman tam ba??ms?zl?k dedi?imizi herkesin anlamas? gerekir. 1923
· Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir. 1923
· Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçland?r?lmazlarsa meydana gelen zaferler devaml? olamaz, az zamanda söner. 1923
· Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacakt?r. Bizim için bu hayat davas?d?r. 1923
· Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle de?il, süngünün de dayand??? ekonomi ile kuracakt?r. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacakt?r. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacakt?r. 1923
· Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekni?in gerektirdi?i ?eyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. 1923
· Devrim yasas?, eldeki yasalar?n üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalar?m?zdaki ak?m? bo?mad?kça, ba?lad???m?z devrim ve yenilik bir an bile durmayacakt?r. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacakt?r. 1923
· Büyük ba?ar?lar, de?erli analar?n yeti?tirdikleri seçkin çocuklar?n yard?m?yla meydana gelir. 1923
· Toplumdaki ba?ar?s?zl???n sebebi, kad?nlar?m?za kar?? gösterdi?imiz ihmal ve kusurdan do?maktad?r. 1923
· Kad?nlar?m?z erkeklerden daha çok ayd?n, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorundad?rlar. 1923
· Hiçbir ?eye ihtiyac?m?z yok, yaln?z bir ?eye ihtiyac?m?z vard?r; çal??kan olmak! 1923
· Bizim dinimiz, ulusumuza, de?ersiz, miskin ve a?a?? olmay? sal?k vermez. Tersine Allah da, Peygamber de insanlar?n ve uluslar?n onur ve ?ereflerini korumalar?n? buyuruyor. 1923
· K?l?ç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima ma?lup oldu. 1923
· Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir. 1923
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacakt?r.
Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz.
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise, "Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m" diyebilenindir.
Egemenlik verilmez, al?n?r.
Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.
Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r.
Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.
Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirli?i üzerine kurulmu? müesseseler her tarafta y?k?lmaya mahkumdurlar.
Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.
Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.
Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, i?birli?i eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlar?n milliyetlerinin bütün icaplar?n? tan?r?z. Bizim milliyetçili?imiz herhalde hodbince ve ma?rurca bir milliyetçilik de?ildir.
Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.
Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli onur sebep olmu?tur.
Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.
Milli his ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas?, milli hissin geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil ?uurla i?lensin. Ülkesini, yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r.
Bir dinin tabiî olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r.
Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti?i bir dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hakim olunamaz.
Türk Milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.
Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.
Büyük dinimiz çal??mayan?n insanl?kla hiç ilgisi olmad???n? bildiriyor. Baz? kimseler ça?da? olmay? kâfir olmak say?yorlar. As?l küfür onlar?n bu zann?d?r. Bu yanl?? tefsiri yapanlar?n maksad? ?slâmlar?n kâfirlere esir olmas?n? istemek de?il de nedir? Her sar?kl?y? hoca sanmay?n, hoca olmak sar?kla de?il, dima?lad?r.
Arkada?lar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En do?ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat?d?r.
Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak için yeterlidir.
Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplar?n? tatbik edece?iz.
Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürünmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.
Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine can?m? verece?im.
Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve irfan ile insanl?k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k?ymetli timsali olacaks?n?z. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.
Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? bir türlü ö?retemedim.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.
Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z.
· Ne mutlu "Türküm" diyene.
· Geldikleri gibi giderler.
· Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.
· Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay?
bir türlü ö?retemedim.
· Yurtta sulh, cihanda sulh.
· Sizlere sald?rman?z? de?il, ölmenizi emrediyorum.
· Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.
· Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z.
· Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir.
Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve
hissediyorsan?z bu yeterlidir.
· Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacakt?r.
· Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur.
· Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. ?leri !

#2412

 
© 2015
AŞK