Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk Ve Sanat ?le ?lgili Sözler

Atatürk'ün Sanata verdi?i Önem

Atatürk ocuklu?undan itibaren sanata ilgi duymu? ve sanat?n baz? dallar?yla çok yak?ndan ilgilenmi?tir. Gençli?inde ?iir ve edebiyata yak?nl?k duymu?, Nam?k Kemal'in ?iirlerini okumu? ve ondan etkilenmi?tir.

Atatürk'ün sanat ve sanatç?yla ilgili sözleri

Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunla?mak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltra? yeti?tirecektir. Abidelerin ?uraya buraya tarihi hat?ralar olarak dikilmesinin dine ayk?r? oldu?unu iddia edenler, din hükümlerini gere?i gibi ara?t?r?p incelememi? olanlard?r. (1923)

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

Ayd?n ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltra?l??? en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her kö?esinde atalar?m?z?n ve bunlardan sonra yeti?ecek evlatlar?m?z?n hat?ralar?n? güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir. (1923)

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

?nsanlar olgunla?mak için baz? ?eylere muhtaçt?r. Bir millet ki, resim yapmaz, bir millet ki, heykel yapmaz, bir millet ki tekni?in getirdi?i ?eyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, gerçek nitelikleriyle medeni ve ileri olmaya lây?kt?r ve olacakt?r. ( 1923 )

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

Sanat güzelli?in ifadesidir. Bu ifade sözle olursa ?iir, na?me olursa musiki, resim ile olursa ressaml?k, oyma ile olursa heykeltra?l?k, bina ile olursa mimarl?k... olur.

(Muhit Mecmuas?, Sene:1, No:2, 1928)

Sanatkâr, toplumda uzun mücadele ve gayretten sonra aln?nda ????? ilk hisseden insand?r.

(Atatürk'e Ait Hat?ralar, 1949)

Bir milleti ya?atmak için birtak?m temeller laz?md?r ve bilirsiniz ki, bu temellerin en önemlilerinden biri sanatt?r. Bir millet sanattan ve sanatkârdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir aya?? topal, bir kolu çolak, sakat ve hasta bir kimse gibidir. Hatta kasdetti?im manay? bu söz de ifadeye yeterli de?ildir. Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? olur... Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur. Birçok unsurlar o felaketin derecesini farketmez. Farketti?i gün de ne kadar müthi? bir etkinlikle çal??mak gerekti?ini tahmin edemez. (1923)

Bizim hakikî musikimiz Anadolu halk?nda i?itilebilir. (1930)

(Ay?n Tarihi, Say?:73, 1930)

Vatan bütün evlatlar?n?n çal??mas? ile ve yard?m? ile ya?ar ve bundan ba?ka toplumunu mekanizmas?nda faydas?z hiçbir parça yoktur. Devleti idare eden bakanla, vatan?n refah?na elinin i?i ile yard?m eden sanatkâr aras?nda, yaln?z küçük bir fark vard?r, o da ?udur. Birinin vazifesi, bir di?erininkinden daha önemlidir. Fakat her ikisinde de iyi yap?lmak ?art?yla, ahlaki de?er ayn?d?r. (1930)

Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milleti'nin tarihi bir özelli?i de güzel sanatlar? sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çal??kanl???n?, do?u?tan gelen zekâs?n?, ilme ba?l?l???n?, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devaml? olarak ve her türlü vas?ta ve önlemlerle besleyerek geli?tirmek milli idealimizdir. (1933)

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

Hayatta musiki lâz?m m?d?r? Hayatta musiki lâz?m de?ildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alâkas? olmayan yarat?klar insan de?ildirler. E?er söz konusu olan hayat insan hayat? ise musiki mutlaka vard?r. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayat?n ne?esi, ruhu, sevinci ve her?eyidir. Yal?nz musikinin nev'i, üzerinde dü?ünmeye de?er. (1925)

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

#1121

 
© 2015
AŞK