Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkle ?lgili Söylenmi? Güzel Sözler

Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam?n? ba??m? en derin hürmetle e?erek selamlar?m. -Prof. Morrf, ?sviçre

Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yap?lm??, her ?eyi bitmi? bir bina de?ildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni ?eyler, yeni de?erler ekleyerek sevebiliriz. Yaln?z yüre?imizle de?il, akl?m?zla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanm?? olacak. -Cemal Süreya

Yaln?z bir asker de?il, ayn? zamanda yüzy?l?m?z?n bir daha göremeyece?i bir dahi idi. -Prof. Sekretan, ?sviçre

Hayat?n?n sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurdu?u devletin ba??nda muzaffer kumandan?n?n ki?ili?i, e?i görülmemi? bir karakter örne?idir. -C. C. Sforza, ?talya

Atatürk'ün ölümü ile Yak?n Do?u'nun geli?mesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir ?ahsiyet kaybolmu?tur. -Tribuna Gazetesi, ?talya

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adam? Atatürk'tür. -Libre Belgique Gazetesi, Belçika

?a??rt?c? ve çekici bir ki?i. Asker olarak büyük, fakat devlet adam? olarak daha büyük. -Japon Times

Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata's? taraf?ndan ba?ar?lan kadar güçlü, h?zl? ve kökten bir yenilik hamlesine eri?memi?tir. -Dness Gazetesi, Bulgaristan

Atatürk, yirminci asr?n en büyük gerçe?ini yaratan adamd?r. -Nationaltidende Gazetesi, Belçika

Atatürk, ola?anüstü nitelikte bir devlet adam?, sava? sonras? dünya tarihinin en önemli simalar?ndan biri idi. -Hufvud Stadbladet Gazetesi, Finlandiya

Atatürk gibi insanlar bir nesil için do?mad?klar? gibi belli bir devre için de do?mazlar. Onlar önderlikleriyle yüzy?llarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlard?r. -Tahran Gazetesi, ?ran

Atatürk yaln?z kahraman milletinin büyük bir ?efi olmakla kalmam??t?r. O, ayn? zamanda insanl???n da en büyük evlad? olmu?tur. -?ran Gazetesi

Atatürk art?k rahatça ölebilirdi. Mademki ???k parlamakta, alev yanmakta ve memleket ilerlemekte devam ediyordu. -Charles de Gaulle, Fransa

Bizim asl?m?z rengi uçmu? bir k?v?lc?m iken, O'nun bak??? ile cihan? kaplayan ve ayd?nlatan bir güne? haline geldik. -?kbal, Pakistanl? ?air

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlar?ndan biri geçti. -Chicago Tribune

O'nun yarat?c? ruhunun ve ate?li yurtseverli?inin harekete geçmemi? oldu?u hiçbir alan yoktur... -Gazeta Polska, Polonya

Atatürk, tarihte te?kilatç? bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtar?c?s? olarak kalacakt?r. -Independance Romaine Gazetesi, Romanya, 12 Kas?m 1938

Atatürk'ün ba?ard??? i?ler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç y?l içinde memleketinde yapt??? ink?lâplar, birkaç yüzy?lda gerçekle?tirilmeyecek i?lerdir. -El Tekaddum Gazetesi, Suriye

Atatürk'ün dehas?, tarihte Türk Milleti'nin ta??d??? ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini te?kil edecektir. -Branko Aczemovic, Büyükelçi, Yugoslavya

Türkiye, dost ve dü?manlar?n?n hayran oldu?u bir deha adama malik bulunmak bahtiyarl???na eri?mi?tir. -Katimerini Gazetesi, Yunanistan

Atatürk, Türk milletinin ruhunda Türk bayra?? gibi dalgalanan bir ba?t?. -Daily Telegraph Gazetesi, ?ngiltere

Cumhuriyet Türkiyesi'nin Devlet Ba?kan? Kemal Atatürk, di?er önderlerde görmeye al??mad???m?z ?u de?erli nitelikleri ki?ili?inde toplam?? bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve ba?ar?... -The Truth, ?ngiltere

O genç ve dahi Türk ?efinin o esnada Çanakkale'de bulunmas?, müttefikler bak?m?ndan talihin en ac? darbelerinden biridir. -Alan Moorehead, ?ngiliz yazar

Herhangi bir olay? derinli?iyle kavramak, ç?kar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidar?, O'nun e?siz otoritesinin ba?l?ca kaynaklar?ndan biridir. -Grace Ellison, ?ngiliz gazeteci, 1923

O büyük insan yaln?z Türkiye için de?il, bütün do?u milletleri için de en büyük önderdi. -Emanullah HAN, Afgan Kral?

Bu Türk Milleti yastad?r. Çünkü yeni Türkiye'nin yarat?c?s? olan e?siz ?efini kaybetmi?tir. -Stipsi Gazetesi, Arnavutluk

Bizim asl?m?z rengi uçmu? bir k?v?lc?m iken Atatürk'ün bak???yla cihan? kaplayan ve ayd?nlatan bir güne? haline geldik. -?kbal, Pakistan milli ?airi, 1958

Yüzy?llar nadir olarak dâhi yeti?tirir. ?u talihsizli?imize bak?n ki 20. yüzy?l?n dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim kar??m?za ç?kard?. -David Lloyd George, ?ngiltere Ba?bakan?

O, ki?isel kazanç ve ün pe?inde ko?an basit bir diktatör de?il, gelecek ku?aklar için sa?lam temeller atma?a u?ra?an bir kahramand?. -Prof. Walter L. WRIHT, Almanya

Atatürk Türkiye'yi tek dü?man? kalmaks?z?n b?rakm??t?r. Bu zaman?m?z?n hiçbir devlet ?efinin ba?aramad???d?r. -Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Almanya, ATATÜRK'ün eserine ve mücadelesine hayrand?r. Onda, tarihi eseri, özgürlü?ü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir ki?ilik görmektedir. -Berlin, Alman Ajans?

Sava? sonras?n?n en ileri gelen devlet adamlar?ndan biri. Kendi ba??na bir klâs olu?turuyordu ve hemen her aç?dan tekti. -The Fortnightiy, Londra

Avrupa, sava?tan sonra belirmi? az say?daki yap?c? devlet adamlar?ndan birini kaybetti. -The Spectator Dergisi, ?ngiltere

?ngiltere önce, cesur ve asil bir dü?man, sonra da sad?k bir dost olarak tan?d??? büyük adam? selamlamaktad?r. -Sunday Times Gazetesi, ?ngiltere

Ça??m?zda hiçbir isim Atatürk'ün ad? kadar büyük sayg? yaratmam??t?r. -Observer Dergisi, ?ngiltere

O, benzeri olmayan bir devlet adam? idi. Diktatörlerin tahammül edemedi?i serbest bir nizamla, demokrasilerin ba?aramad??? ve ba?aramayaca?? i?ler yapm??t?r. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlar?n? vermi?lerdir. -Word Price, ?ngiltere

Büyük adamlar, ku?aklar?n?n ba??ndad?r. Türk milletinin ba??ndaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve sava? alanlar?nda y?lmayan büyük ve yurtsever bir insand?. -Kerama, Lübnan Ba?bakan?, 10 Kas?m 1963

Kelimenin tam anlam?yla bir yap?c? ve yarat?c? olan Atatürk, dünya haritas?nda memleketine yepyeni bir s?n?r çizmi?tir... -Loryan Gazetesi, Lübnan, 1938

Atatürk, dünyan?n çok nadir yeti?tirdi?i dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini de?i?tirmi?tir. -Ennehar Gazetesi, Lübnan, 1938

Dünyan?n çok nadir yeti?tirdi?i dâhilerdendir. Dünya tarihinin gidi?ini de?i?tirmi?tir. -An Nahar Gazetesi, Lübnan

Yüzy?l?m?zda, "olmayacak hiçbir ?ey yoktur" ?eklindeki tarihi gerçe?i ispatlayan ilk adam olmu?tur. -Esti Ujsag, Macaristan

Türkiye'yi bir ar? kovan?na ve bütün Türkleri de bal aramaya ç?km?? çal??kan ar?lara benzetiyorum. Nas?l ar?lar beylerinin etraf?nda toplan?p çal???rlarsa bütün Türk Milleti bugün büyük dahi Mustafa Kemal etraf?nda toplanm??lard?r. -Prof. M. Zaajti Franes, Macaristan

Dünya, bu sava? ve bar?? kahraman? büyük adam?n ölümü ile yoksul dü?mü?tür. -Pester Lioyd Gazetesi, Macaristan

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlar?ndan biri olarak kalacakt?r. -Le Morgen Bladet Gazetesi, Norveç

Ça??n?n, belki de tüm tarihin en ola?anüstü ki?ilerinden biri. -Egyptian Gazetesi, M?s?r

Devletimizin banisi (kurucusu) ve milletimizin fedakâr sad?k hadimi, insanl?k idealinin â??k ve mümtaz (seçkin) simas?, e?siz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettard?r. -?smet ?nönü

O, ki?isel kazanç ve ün pe?inde ko?an basit bir diktatör de?il, gelecek ku?aklar için sa?lam temeller atma?a u?ra?an bir kahramand?. -Prof. Walter L. Wriht, Almanya

O, yüce bir da?a benzer. Ete?inde ya?ayanlar bu yüceli?i fark edemezler. Bu da??n azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir. -Claude Farrere, Frans?z Edibi

S?ras?yla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babas?" Yeni Türkiye'yi yaratt?, sultanlar? kovdu, kad?nlara hürriyet verdi, fesi kald?rd?, ülkesinde radikal bir ink?lâp yapt?. -Soir, Paris, Fransa

O, Türkiye'nin önceki ku?aklar?ndan hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sa?lad?. Ba?ar?lar?, Türkiye'nin Avrupa devleti olmas?n? sa?lad?, yak?n do?unun tarihini de?i?tirdi. -Times Gazetesi, Ingiltere

O, olmasayd? modern Türkiye olmazd?. O'nun sayesinde Türkler, O'nun ola?anüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlar?n? daha fazla yükseltebileceklerdir. -Nya Dagligt Gazetesi, ?sveç

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve e?siz sezi? ile has?mlar?n? dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç y?lda memleketine yaln?z askeri de?il, ayn? zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazand?rd?. -F. Perrone Di San Martino, Yazar

Hayat?n?n sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurdu?u devletin ba??nda muzaffer kumandan?n?n ki?ili?i, e?i görülmemi? bir karakter örne?idir. -C. C. SFORZA, ?talya

Atatürk'ün ölümü ile Yak?n Do?u'nun geli?mesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir ?ahsiyet kaybolmu?tur. -Tribuna Gazetesi, ?talya

Eski Osmanl? imparatorlu?u bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kurulu?u, bu ça??n en ?a??rt?c? ba?ar?lar?ndan birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymu?tur. Atatürk'ün parlak ba?ar?s? bütün sömürgeler için bir örnek olmu?tur. -Prof. Maurice Beaumont, Fransa

S?ras?yla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babas?" Yeni Türkiye'yi yaratt?, sultanlar? kovdu, kad?nlara hürriyet verdi, fesi kald?rd?, ülkesinde radikal bir ink?lâp yapt?. -Soir Gazetesi, Paris, Fransa

O, Türkiye'nin önceki ku?aklar?ndan hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sa?lad?. Ba?ar?lar?, Türkiye'nin Avrupa devleti olmas?n? sa?lad?, yak?n do?unun tarihini de?i?tirdi. -Times Gazetesi, ?ngiltere

O, olmasayd? modern Türkiye olmazd?. O'nun sayesinde Türkler, O'nun ola?anüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlar?n? daha fazla yükseltebileceklerdir. -Nya Dagligt Gazetesi, ?sveç

Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, y?pranm?? bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratm??, essiz ki?ili?iyle kendini herkese sayd?rm??, enerjisiyle herkesi kendine inand?rm??t?r. -Ma Shao-Cheng, Çinli yazar

Atatürk, ?ahsiyet ve yetene?in dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzy?l?n en görkemli olay?n? yaratan adamd?. -National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk, yaln?z Türk Milleti'nin de?il, özgürlü?ü u?runa sava?an bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri alt?nda siz ba??ms?zl???n?za kavu?tunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlü?ümüze kavu?tuk. -Bayan Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyeti Ba?kan?

Mustafa Kemal Atatürk, ku?kusuz 20. yüzy?lda dünya sava??ndan önce yeti?en en büyük devlet adamlar?ndan biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir ink?lâpç? olmu?tur. -Ben Gurion, ?srail Ba?bakan?, 1963

Asker-devlet adam?, ça??m?z?n en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyan?n en ileri memleketleri aras?nda hak etti?i yeri almas?n? sa?lam??t?r. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklü?ünün temel ta??n? te?kil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermi?tir. -General Douglas MacArthur

Atatürk bu yüzy?l?n büyük insanlar?ndan birinin tarihi ba?ar?lar?n?, Türk halk?na ilham veren liderli?ini, modern dünyan?n ileri görü?lü anlay???n? ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hat?rlatmaktad?r. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin do?mas?, yeni Türkiye'nin özgürlük ve ba??ms?zl???n? ?erefli bir ?ekilde ilan etmesi ve o zamandan beri korumas?, Atatürk' ün Türk halk?n?n i?idir. ?üphesiz ki, Türkiye'de giri?ti?i derin ve geni? ink?lâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha ba?ar? ile gösteren bir örnek yoktur. -John F. Kennedy, ABD Ba?kan?

Kemal Atatürk, yaln?z bu yüzy?l?n en büyük adamlar?ndan biri de?ildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmi? bütün ça?lar?n en büyük adamlar?ndan biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, do?u?tan bir lider ve büyük bir yurtsever... -Eyüp Han, Pakistan Cumhurba?kan?

?öhreti bütün cihana yay?lm?? olan tecrübeli ba?kan?n yönetimi herkesin sevgi ve sayg?s?n? çeken büyük Türk Milleti'nin milli ba??ms?zl???n? devaml? bir ba?ar? ile kuvvetlendirmi? ve yeni milli yap?s?n? yaratm??t?r. -Kalinin, Sovyet Ba?bakan?

Vatan?n? muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlam?yla bir insan, e?siz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adam? idi... -Elifba Gazetesi, Suriye

Sava? Türkiye'yi kurtaran, sava?tan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yaln?z yurdu için de?il, Avrupa için de büyük kay?pt?r. Her s?n?f halk?n O'nun ard?ndan döktükleri içten gözya?lar? bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata's?na de?er bir görünümden ba?ka bir ?ey de?ildir. -Winston Churchill, ?ngiltere Ba?bakan?

Atatürk, eskimi? bilimlerle bo? yere kafas?n? yormam?? oldu?undan daha taze ve cesur dü?ünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'n?n en güçlü Devlet Adam?d?r diyebilece?imiz Atatürk, hiç ?üphesiz devlet adamlar?n?n en cesur ve orijinalidir. -Herbert Sideabotham, ?ngiliz yazar

Atatürk'ün d?? ili?kiler konusu üzerindeki görü?lerini inceleyen bir kimse fikirlerinin de?erini ve ifade ettikleri zaman? a?an anlamlar? kar??s?nda daima hayrete dü?er. -Awra M. Warren, ABD büyükelçilerinden

Da? ba??ndaki haydutlar diye isimlendirdi?iniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalard? teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antla?ma imzalamaktan gurur duyuyorum. -Aristide Briand, Fransa Ba?bakan?, 1921 meclis nutkundan

Mustafa Kemal sosyalist de?il, fakat görülüyor ki iyi bir te?kilatç?, yüksek anlay??l?, ilerici ve iyi dü?ünceli, ak?ll? bir lider. Mustafa Kemal soygunculara kar?? bir Kurtulu? Sava?? veriyor. Emperyalistlerin gururunu k?raca??na ve Sultan'? da yaran? ile birlikte alt edece?ine inan?yorum. -Vladimir ?lyiç Lenin, Rusya

Ben ?imdiye kadar on be? hükümdar ve cumhurba?kan? ile özel ve resmi konu?malar yapt?m. Bu geceki kadar ezildi?imi hat?rlam?yorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kuvvetinin esrar? var. -Sir Charles Townssend, ?ngiliz Generali, 1922

Türkiye Büyük Meclisi'ne ve Türk halk?na, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ba?kan? Atatürk'ün ölümü üzerine en derin üzüntülerimi bildiriyorum. Büyük bir asker, dahi devlet adam? ve tarihi bir ?ahsiyet kayboldu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile nesilden nesile devam edecek büyük bir an?t olu?turdu. -Adolf Hitler, Almanya Devlet Ba?kan?

Ist?rap çeken dünyada bar?? ve esenli?i yeniden kurmak ve insanl???n yaln?z maddi de?il, manevi geli?mesini sa?lamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericili?inden örnek ve kuvvet als?nlar. -Herbert Melzig, Alman tarihçi

O, kendi milleti ve be?eriyet âlemi için besledi?i muhabbetle, bir dâhinin neler yaratt???na dair, cihana fevkalade heyecanl? bir sahne seyrettirmektedir. -Herbert Melzig, Alman tarihçi

Çelik gibi azim ve gayreti, uza?? gören ak?l ve hikmetle birle?mi? olan bu gerçek halk önderi ve devlet adam?; Anadolu da?lar?n?n en uzak ve ?ss?z kö?esindeki köylere bile ba?ka bir ruh a??lam??t?r. -Illustrierte Dergisi, Almanya

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Bat? ve Avrupa tarihinden ayr?lmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmam??t?r. Memleketlerimiz aras?ndaki yüzy?llar? a?an dostluk, bu geli?menin temel ö?elerinden biridir. -Charles de Gaulle, Fransa

Mustafa Kemal insanlardan soyutlanm??t?. Okul arkada?lar? taraf?ndan sevilmez ve ö?retmenleriyle çokça münaka?a eder ve problem ç?kar?rd?. ?nsanlara sald?rd???nda mutluluk duyard?. -Abdullah Azzam

As?rlar? a?an adam... -Paris bas?n?, Fransa

Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam?n? ba??m? en derin hürmetle e?erek selamlar?m. -Prof. Morrf, ?sviçre

Arkas?nda olmasayd? ?anl? bir mazi, bu milletten ç?kar m?yd? bir büyük Gazi...-Nihal Ats?z

Atatürk Türkiye'yi tek dü?man? kalmaks?z?n b?rakm??t?r. Bu zaman?m?z?n hiçbir devlet ?efinin ba?aramad???d?r. -Völkischer

Beobachter Gazetesi, Almanya

Çok büyük bir adamd?. Bir siyasi dahiydi. -Fransiz Excelsior Gazetesi

?nsan? teslim al?c? fevkalade önderlik kuvveti vard?r. O, tetiktir, haz?r cevapt?r, dikkati çekecek kadar zekidir. -Gladys Baker, ABD'li gazeteci

Dünyan?n, ça?da?, en büyük ki?ilerinden biri. -Le Jour-Echo de Paris

Yaln?z bir asker de?il, ayn? zamanda yüzy?l?m?z?n bir daha göremeyece?i bir dahi idi. -Prof. Sekretan, ?sviçre

Çok büyük bir adamd?. Bir siyasi dâhiydi. -Excelsior Gazetesi, Fransa

Kelimenin tam anlam?yla bir yap?c? ve yarat?c? olan Atatürk, dünya haritas?nda memleketine yepyeni bir s?n?r çizmi?tir... -Loryan Gazetesi, Lübnan, 1938

Sava? sonras? döneminin en yetenekli liderlerinden biri. -New York Times

Atatürk, dünyan?n çok nadir yeti?tirdi?i dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini de?i?tirmi?tir. -Ennehar Gazetesi, Lübnan, 1938

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlar?ndan biri geçti. -Chicago Tribune Gazetesi, ABD

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlar?ndan biri olarak kalacakt?r. -Le Morgen Bladet Gazetesi, Norveç

?nsanl???n bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor. -Noelle Gazetesi, Fransa

Bizim asl?m?z rengi uçmu? bir k?v?lc?m iken, O'nun bak??? ile cihan? kaplayan ve ayd?nlatan bir güne? haline geldik. -?kbal, Pakistanl? ?air

Yüzy?ldan beri Küçük Asya'n?n ç?kard??? en büyük lider. -The Japon Chronicle

Bugünün Türkleri, yüzy?llar önce Avrupa'y? titreten canl? millet durumuna eri?mi?tir. Ve bu ak?am O büyük ölünün ba??ndabekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir. -Pierre Dominique, Frans?z Gazeteci

?nsanl???n bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor. -Noelle Gazetesi, Fransa

Mevcut rütbelerin hepsini kald?rd??? bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanm??t?r. O memlekete, bulabilecek en ?erefli isim O'na verilmi?tir. -Mercel Sauvage, Frans?z Gazeteci

Dünyan?n yeti?tirdi?i en büyük insanlardan biri. -Star of India, Hindistan

Bir milleti, uçurumun kenar?ndan sars?lmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler aras?nda Atatürk, en birincisidir. -Timpul Gazetesi, 12 Kas?m 1938

Büyük dü?üncelerin adam?. Bir devlet mimar?yd?. -Neue Freie Presse, Viyana, Avusturya

Atatürk öyle bir insand?r ki, hayali de?ildir. ?stedi?ini bilir, bildi?ini yapar, yapamayaca?? bir?eyi de istemez. -Krippel, Avusturyal? heykelt?ra?

Sava? sonras? döneminin en yetenekli liderlerinden biri. -New York Times

?nsan? teslim al?c? fevkalade önderlik kuvveti vard?r. O, tetiktir, haz?r cevapt?r, dikkati çekecek kadar zekidir. -Gladys Baker, Gazeteci, ABD

Yüzy?ldan beri Küçük Asya'n?n ç?kard??? en büyük lider. -The Japan Chronicle

Bu, insanl??a denenmi? bir felsefe örne?i olarak sunulabilir. Atatürk yüzy?llara s??abilecek i?leri on y?lda tamamlad?. -Gerard Tongas, Frans?z Yazar

?a??rt?c? ve çekici bir ki?i. Asker olarak büyük, fakat devlet adam? olarak daha büyük. -Japon Times

Kar??mdaki bu büyük adamda, ke?fetti?im bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi i?lenmi?ti ki, sözlerinde hiçbir ?üphe aranamazd?. -Claude Farrère, Frans?z Yazar

Dünya, ça??m?z?n en dikkati çekici adamlar?ndan birini kaybetti. -Palestine Post, ?srail

Dünyan?n çok nadir yeti?tirdi?i dâhilerdendir. Dünya tarihinin gidi?ini de?i?tirmi?tir. -An Nahar Gazetesi, Lübnan

Dünyan?n, ça?da?, en büyük ki?ilerinden biri... -Le Jour-Echo de Paris Gazetesi, Fransa

Yüzy?l?m?zda, "olmayacak hiçbir ?ey yoktur" ?eklindeki tarihi gerçe?i ispatlayan ilk adam olmu?tur. -Esti Ujsag, Macaristan

Dünya, bu sava? ve bar?? kahraman? büyük adam?n ölümü ile yoksul dü?mü?tür. -Pester Lioyd Gazetesi, Macaristan

O'nun yarat?c? ruhunun ve ate?li yurtseverli?inin harekete geçmemi? oldu?u hiçbir alan yoktur... -Gazeta Polska, Polonya

Ak?ll? ve bar??ç? yöntemlerle gerçekle?tirdi?i eseri halklar?n tarihinde izlerini b?rakacakt?r. -Albert Lebrun, Frans?z Cumhurba?kan?

Atatürk'un yurt kurtar?c? oldu?unu, milletlerin en vefal?s? olan Türkler asla unutmayacaklard?r. -Noell Roger Gazetesi, Fransa

Sayg? olsun bu çelik atl?lar?n gök tu?una, tu?u kald?rm?? olan ordular?n Ba?bu?una. -Nihal Ats?z

Türk halk? büyük o?lunu kaybetti. Atatürk, bir milletin kader an?nda verdi?i emirle halk?n?n kaderini de?i?tiren insanlara aittir. -Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya

Almanya, Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrand?r. Onda, tarihi eseri, özgürlü?ü seven bütün milletler için bir sembol olarakkalacak kudretli bir ki?ilik görmektedir. -Berlin, Alman Ajans?

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vas?talar?ndan mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vas?talar? yaratabilece?ini ispat eden adamd?r. -Adolf Hitler, Almanya Devlet Ba?kan?

Atatürk'ün yurt kurtar?c? oldu?unu, milletlerin en vefal?s? olan Türkler asla unutmayacaklard?r. -Noell Roger Gazetesi, Fransa

Kar??mdaki bu büyük adamda, ke?fetti?im bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi i?lenmi?ti ki, sözlerinde hiçbir ?üphe aranamazd?. -Claude Farrère, Frans?z Yazar

Bugünün Türkleri, yüzy?llar önce Avrupa'y? titreten canl? millet durumuna eri?mi?tir. Ve bu ak?am O büyük ölünün ba??nda bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir. -Pierre Dominique, Frans?z gazeteci

Bu, insanl??a denenmi? bir felsefe örne?i olarak sunulabilir. Atatürk yüzy?llara s??abilecek i?leri on y?lda tamamlad?. -Gerard Tongas, Frans?z yazar

#632

 
© 2015
AŞK