Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün 30 A?ustos Zaferi ?le ?lgili Sözleri

Atatürk'ün 30 A?ustos 1922'de kazan?lan Büyük Zafer'in 2. y?ldönümünde 1924 y?l?nda Dumlup?nar'da yapt??? konu?madan al?nt? paragraflar:

"Bilmeyen kalmam??t?r ki: Ulusumuz, egemenli?ini eline ald??? gün, en karanl?k yoksullu?un, en derin uçurumun k?y?s?nda idi. Bütün güçleri y?pranm??, bütün savunma araçlar? elinden al?nm??, kutsal varl?klar? sald?r?ya u?ram??, pek ac?kl? bir durumda idi. Bütün bunlar? hiçe sayarak varl???n? ve ba??ms?zl???n? kurtarmaya karar verdi. Bu karar?n? ba?ar?ya ula?t?rabilmek için kendine bir toplu davran??, bir belirli erek seçmesi gerekiyordu. Ulusun bütün varl??? ile, bütün inan?yla, can?n? di?ine takarak o yolda birlikte yürümesi ve er geç ba?ar?ya ula?mas? gerekti. ??te baylar o erek bu yerdi, buras?yd?. Umulan ve istenen ba?ar?, i?te burada kazan?lan zaferdi. "

"30 A?ustos Zaferi, Türk Tarihi'nin en önemli dönüm noktas?d?r. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusu'nun burada kazand??? zafer kadar kesin sonuçlu, yaln?z bizim tarihimize de?il, dünya tarihine yeni bir ak?m vermekte kesin etkili bir meydan sava?? hat?rlam?yorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sa?lamla?t?r?ld?, ölümsüz ya?ay??? burada taçland?r?ld?. Bu alanda akan Türk kanlar?, bu göklerde uçu?an ?ehit ruhlar?, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucular?d?r. "

"Gençler! Gelece?e güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta oldu?unuz e?itimle, bilgi ile, insanl?kta üstünlü?ün, yurt sevgisinin, dü?ünce özgürlü?ünün en de?erli örne?i olacaks?n?z. Ey yükselen yeni ku?ak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve ya?atacak sizlersiniz. "

Atatürk'ün "Zafer" ile ilgili söylemi? oldu?u di?er sözleri

"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise, "Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m" diyebilenindir. "

"Memleketimizi esir etmek isteyen dü?manlar? behemehal ma?lûp edece?imize dair olan emniyet ve itimad?m bir dakika olsun sars?lmam??t?r. "

"Harp zaruri ve hayati olmal?d?r. Hayat? millet tehlikeye maruz kalmay?nca harp bir cinayettir. "

"Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. E?er Türk Neferinin kaçt???n? görmü?seniz, derhal kabul etmelidir ki onun ba??nda bulunan en büyük kumandan kaçm??t?r. "

"Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz. "

"Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur. "

#1031

 
© 2015
AŞK