Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Ahlak ?le ?lgili Sözleri

Mustafa Kemal Atatürkün ile ilgili sözleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Ulu önder Atatürkün ahlak hakk?ndaki sözlerini sizlere aktarmaya çal??aca??z. Neredeyse her konuda güzel ve anlaml? sözleri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu toplumun en önemli de?erlerinden olan ahlak hakk?nda söyledi?i sözler a?a??da listelenmi?tir.
Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmad???ndan ba?ka, güvenilmeye de lay?k de?ildir.
Birtak?m ku?beyinli kimselere kendinizi be?endirmek hevesine dü?meyiniz; bunun hiçbir k?ymeti ve önemi yoktur.
Bir milletin ahlak de?eri, o milletin yükselmesini sa?lar.
Bir millet, zenginli?iyle de?il, ahlak de?eriyle ölçülür.
Sayg?s?zl???n, sald?r?n?n küçü?ü, büyü?ü yoktur.
Samimiyetin lisan? yoktur. Samimiyet sözlerle aç?klanamaz. O, gözlerden ve tav?rlardan anla??l?r.
Medeniyetin esas?, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayat?n-dad?r. Bu hayattaki fenal?k mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizli?i do?urur.
Bir millette, özellikle bir milletin i? ba??nda bulunan yöneticilerinde özel istek ve ç?kar duygusu, vatan?n yüce görevlerinin gerektirdi?i duygulardan üstün olursa, memleketin y?k?l?p kaybolmas? kaç?n?lmaz bir sondur.

#2421

 
© 2015
AŞK