Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Ba??ms?zl?k ?le ?lgili Sözleri

Atatürkün ba??ms?zl?k ile ilgili sözleri k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere k?saca Ulu önder Atatürkün ba??ms?zl?k hakk?nda söyledi?i sözleri sizlere aktarmaya çal??aca??z. Buyrun Atatürk ba??ms?zl?k sözleri:
Egemenlik, kay?ts?z ?arts?z ulusundur.
Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.
?nsaf ve merhamet dilenmekle millet i?leri görülemez; millet ve devletin ?eref ve ba??ms?zl??? elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocuklar?, bunu bir an ak?ldan ç?karmamal?d?r.
Ba??ms?zl?k, u?runa ölmesini bilen toplumlar?n hakk?d?r.
Dünyada ve dünya milletleri aras?nda sükûn, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yaps?n, huzurdan mahrumdur.
Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir ba?ka ulusun aleyhinde olmayan bir bar?? yolu, her zaman bizim ilkemiz olacakt?r.
Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmu? bir milletiz.
Tam ba??ms?zl?k denildi?i zaman, do?al, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam ba??ms?zl?k anla??l?r.
Ba??ms?zl?ktan yoksun bir ulus, uygar insanl?k kar??s?nda u?ak olmaktan kurtulamaz.
Bilelim ki, milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlerin av?d?r.
Ulusun ba??ms?zl???n?, yine ulusun kesin karar? ve direni?i kurtaracakt?r.
Ben ya?ayabilmek için, kesin olarak ba??ms?z bir ulusun evlad? kalmal?y?m. Bu yüzden ulusal ba??ms?zl?k bence bir hayat sorunudur.
Ya istiklal, ya ölüm.

#2420

 
© 2015
AŞK