Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Bar?? ?le ?lgili Özdeyi?leri

Yurtta bar??, dünyada bar?? için çal???yoruz. (1931)

Türk Cumhuriyetinin en esasl? prensiplerinden biri olan yurtta bar??, dünyada bar?? gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinden en esasl? etken olsa gerektir. Buna elimizden geldi?i kadar hizmet etmi? ve etmekte bulunmu? olmak bizim için övünülecek bir harekettir. (1933)

Türkiye'nin güvenli?ini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir bar?? istikameti bizim daima prensibimiz olacakt?r. (1931)

?una da inan?yorum ki, e?er devaml? bar?? isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyile?tirecek beynelmilel tedbirler al?nmal?d?r. ?nsanl???n bütününün refah?, açl?k ve bask?n?n yerine geçmelidir. Dünya vatanda?lar?, k?skançl?k, aç gözlülük ve kinden uzakla?acak ?ekilde e?itilmelidir. (1935)

Bar?? yolunda nereden bir ça?r? geliyorsa, Türkiye onu gönülden kar??lad? ve yard?mlar?n? esirgemedi. (1937)

Bar??, milletleri refah ve mutlulu?a eri?tiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daimi bir dikkat ve itina ve her milletin ayr? ayr? haz?rl???n? ister. (1938)

Bu sözler de Frans?z Büyük Elçisine sohbet esnas?nda Atatürk taraf?ndan dile getirilmi?tir:

Ben toprak büyütme dileklisi de?ilim; bar?? bozma al??kanl???m yoktur; ancak antla?maya dayanan hakk?m?z?n isteyicisiyim. Onu almasam, edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay'? alaca??m... Milletim benim dedi?ime inan?r. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna ç?kamam, yerimde kalamam. Ben ?imdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika ya?ayamam. Bunu bilerek ve sözümü mutlaka yerine getirece?imi dü?ünerek benim dostlu?umu lütfen bildiriniz ve do?rulay?n?z, ekselans Ambasadör. (1937)

#1123

 
© 2015
AŞK