Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Bilim ?le ?lgili Sözleri

Atatürkün bilimle ilgili sözleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Atatürkün bilim hakk?ndaki sözlerini aktarmaya çal??aca??z..E?er burada olmayan söz varsa sizde a?a??dan ekleyebilirsiniz..Buyrun Atatürk bilim sözleri :
Ba?ar?l? olmak için ayd?n s?n?fla halk?n zihniyet ve hedefi aras?nda do?al bir uyum sa?lamak laz?md?r. Yani ayd?n s?n?f?n halka telkin edece?i idealler, halk?n ruh ve vicdan?ndan al?nm?? olmal?d?r.
Bilim, gerçe?i bilmektir.
Bilim ve fen nerede ise oradan alaca??z ve ulusun her bireyinin kafas?na koyaca??z.
Hayatta en hakiki mür?it, ilimdir.
Halka yakla?mak ve halkla kayna?mak daha çok ayd?nlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve ayd?nlar?m?z niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklar?n? önce kendi beyinlerinde iyice kararla?t?rmal?, onlar? halk taraf?ndan iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onlar? ancak ondan sonra ortaya atmal?d?r.
?lim ve özellikle sosyal bilimler dal?ndaki i?lerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar? ayd?nlats?nlar. Onun için siz kendi ilminize, irfan?n?za güveniyorsan?z, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yap?c?) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.
Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmu? ve kal?pla?m?? kural b?rakm?yorum. Benim manevî miras?m ilim ve ak?ld?r. Benden sonrakiler, bizim a?mak zorunda oldu?umuz çetin ve köklü zorluklar kar??s?nda, belki gayelere tamamen eremedi?imizi fakat asla taviz vermedi?imizi, ak?l ve ilmi rehber edindi?imizi tasdik edeceklerdir.
Gözlerimizi kapay?p tek ba??m?za ya?ad???m?z? dü?ünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine al?p dünya ile alakas?z ya?ayamay?z... Aksine yükselmi?, ilerlemi?, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde ya?ayaca??z. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. ?lim ve fen nerede ise oradan olaca??z ve her millet ferdinin kafas?na koyaca??z. ?lim ve fen için kay?t ve ?art yoktur.
Her i?in esas hedefine k?sa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mant?ki ve özellikle ilmi olmas? ?artt?r.
Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kald???m zaman benim yapt???m i? ?udur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet kar??s?nda al?nacak tedbirin ne oldu?una karar vermek.
Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci i?imiz olmal?d?r. Bir kere millet benli?ine hakim olsun ve dü?ünebilsin, yeter! Ba?lang?çta hatal? dü?ünse de, az zaman sonra bu hatay? düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete ba?lad? m?, her ?ey yava? yava? düzene girer ve düzelir.
Gözlerimizi kapay?p, yaln?z ya?ad???m?z? varsayamay?z. Ülkemizi bir çember içine al?p dünya ile ilgilenmeksizin ya?ayamay?z. Tersine geli?mi?, uygarla?m?? bir ulus olarak uygarl?k alan?n?n üzerinde ya?ayaca??z: bu ya?am ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alaca??z ve ulusun her bireyinin kafas?na koyaca??z. Bilim ve fen için ba? ve ko?ul yoktur. (1922)
Hayatta en hakiki mür?it, ilimdir.
Fikirler anlams?z, mant?ks?z, bo? sözlerle dolu olursa, o fikirler hastal?kl?d?r Ayn? ?ekilde sosyal hayat ak?l ve mant?ktan uzak, faydas?z, zararl? ve birtak?m inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce u?rar. (1922)
Bizim ak?l, mant?k, zeka ile hareket etmek en belirgin özelli?imizdir. Bütün hayat?m?z? dolduran olaylar bu gerçe?in delilidirler. (1925)
?lim ve özellikle sosyal bilimler dal?ndaki i?lerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar? ayd?nlats?nlar. Onun için siz kendi ilminize, irfan?n?za güveniyorsan?z, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yap?c?) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.
Dünyay? istedi?i gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. Fikrin özelli?i de hiçbir itiraz?n bozamayaca?? bir kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yava? yava? duygular haline gelerek inanca dönü?mesiyle mümkündür ve böyle olduktan sonrad?r ki, onu sarsmak için bütün ba?ka mant?klar?n, ba?ka dü?üncelerin hükmü olamaz. (1914)
Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal ya?am?nda ulusumuzun dü?ünce bak?m?ndan e?itiminde de k?lavuzumuz bilim ve fen olacakt?r. (1922)
?nsanlar?n hayat?na, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yetene?idir. 1930
Ülkemizin en bay?nd?r, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk y?l kirli ayaklar?yla çi?neyen dü?man? yenen zaferin s?rr? nerededir bilir misiniz ? Ordular?n yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini k?lavuz edinmektir. Ulusumuzu yeti?tirmek için temel olan okullar?m?z?n, yüksek okullar?m?z?n kurulmas?nda ayn? yolu izleyece?iz.
Ak?l ve mant???n çözümleyemeyece?i mesele yoktur.
Ülkemiz içinde uygar dü?üncelerin , ça?da? ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yay?lmas? ve geli?mesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlar?n?n bu konuda çal??may? bir namus borcu bilmesi gerekir.
Ö?retmenlerimiz , ozanlar?m?z , edebiyatç?lar?m?z ulusa bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini aç?k ve kesin olarak yaz?p söyleyecekler, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde uygar ve ça?da? bir Türkiye'nin varl???n? tan?mak istemeyenlere , onu tan?mak zorunda oldu?umuzu an?msatacakt?r. (1922)
Bu dünyada her ?ey insan kafas?ndan ç?kar. Bir insan ba??n?n ifade etmeyece?i hiçbir ?eyi dü?ünemiyorum.
Hiçbir tutarl? kan?ta dayanmayan birtak?m geleneklerin, inan??lar?n korunmas?nda ?srar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. ?lerlemede geleneklerin kay?t ve ?artlar?n? a?amayan milletler, hayat?, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geni? bir aç?dan gören milletlerin egemenli?i ve boyunduru?u alt?na girmeye mahkumdur.
Dünyada her ?ey için , ya?am için, ba?ar? için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin d???nda yol gösterici aramak aymazl?k , bilgisizlik , do?ru yoldan ç?km??l?kt?r . Yaln?z bilimin ve fennin ya?ad???m?z her dakikadaki evrelerinin geli?imini anlamak ve ilerlemelerini izlemek ko?uldur. Bin, iki bin , binlerce y?l önceki bilim ve fen dilinin çizdi?i genel kurallar? , ?u kadar bin y?l önce bugün ayn? biçimde uygulamaya kalk??mak , elbette bilim ve fennin içinde bulunmak de?ildir. (1924)
?nsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korundu?u yer olan ba??, üzerinde ta??mak için kurulmu? bir kürsü! Çünkü esas zekad?r.
Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmu? ve kal?pla?m?? kural b?rakm?yorum. Benim manevî miras?m ilim ve ak?ld?r. Benden sonrakiler, bizim a?mak zorunda oldu?umuz çetin ve köklü zorluklar kar??s?nda, belki gayelere tamamen eremedi?imizi fakat asla taviz vermedi?imizi, ak?l ve ilmi rehber edindi?imizi tasdik edeceklerdir.
Fikirler, zorla ve ?iddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!
Allah dünya üzerinde yaratt??? bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varl?k içinde ya?as?n diye yaratm??t?r ve azamî derecede faydalanabilmek için de, bütün yarat?klardan esirgedi?i zekây?, ak?ll? insanlara vermi?tir. (1923)
Bilim ve fen nerede ise oradan alaca??z ve ulusun her bireyinin kafas?na koyaca??z.
Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapm??, diploma alm?? gelmi?, olanlar? korumak kadar do?al ve lüzumlu bir ?ey olmaktan ba?ka, parti parti e?itim ve ö?retim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklar?m?z? göndermeye mecburuz ve gönderece?iz. ?lim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, ö?renmeye mecburuz. Bu nedenle art?k himaye ok zay?f kal?r. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

#2419

 
© 2015
AŞK