Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Büyük Sözleri

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmu? bir milletiz.

Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.

Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.

Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.

Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli onur sebep olmu?tur.

Türk Milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.

Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplar?n? tatbik edece?iz.

Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in hududu yoktur. ??te parola budur.

Benim naçiz vücudum nas?l olsa bir gün toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen ya?ayacakt?r.

Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin belkemi?idir.

Dünyan?n her taraf?ndan ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.

Ben, ancak daha iyisini yapabildi?im ?eyi tahrip edebilirim; yapamayaca??m ?eyi de tahrip edemem.

#1520

 
© 2015
AŞK