Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Çal??mak ?le ?lgili Sözleri

Bu sayfam?zda sizlere Atatürkün çal??mak ile ilgili söylemi? oldu?u sözleri yay?nlaca??z. Buyrun Atatürk çal??mak hakk?ndaki sözleri :
Kendiniz için de?il, ba?l? bulundu?unuz ulus için elbirli?i ile çal???n?z. Çal??malar?n en yükse?i budur.
Denebilir ki, hiçbir ?eye muhtaç de?iliz, yaln?z bir tek ?eye ihtiyac?m?z var: Çal??kan olmak! Servet ve onun do?al sonucu olan rahat ya?amak ve mutluluk, yaln?z ve ancak çal??anlar?n hakk?d?r. . Ya?amak demek çal??mak demektir.
Türk, ö?ün, çal??, güven.
?lk i?imiz milleti çal??kan yapmakt?r 1923
Hiçbir ?eye ihtiyac?m?z yok yaln?z bir ?eye ihtiyac?m?z vard?r ; çal??kan olmak. Sosyal hastal?klar?m?z? ara?t?r?rsak as?l olarak bundan ba?ka bundan mühim bir hastal?k ke?fedemeyiz. O halde ilk i?imiz bu hastal??? esasl? surette tedavi etmektir. Milleti çal??kan yapmakt?r. Servet ve onun do?al sonucu olan refah ve saadet yaln?z ve ancak çal??kan insanlar?n hakk?d?r. 1923
Çal??mak vakti gelmi? art?k çal??mak laz?m... Bilhassa gençler çal??mal?d?r. 1923
Çal??mak demek bo?una yorulmak terlemek de?ildir. Zaman?n gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar bulu?lardan azamî derecede istifade etmek zorunludur. 1923
Kendiniz için de?il millet için elbirli?iyle çal???n?z . Çal??malar?n en yükse?i budur. 1935
Çal??mak's?z?n fikri geli?me ve ahlaki olgunla?ma da mümkün de?ildir. Tembellik, bütün kötülüklerin anas?d?r.
Milli hedef belli olmu?tur. Ona ula?acak yollar? bulmak zor de?ildir. Denebilir ki, hiç bir ?eye muhtaç de?iliz. Yaln?z bir tek ?eye çok ihtiyac?m?z vard?r: çal??kan olmak.
Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin ?erefi, varl???, mutlulu?u için çal??mak'ta bulunabilir.

#2416

 
© 2015
AŞK