Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Dil ?le ?lgili Sözleri

Mustafa Kemal Atatürkün dil ile ilgili sözleri k?sa olarak bu sayfam?zda sizlere söyledi?i sözler yay?nlanm??t?r. Yaz?m?za geçmeden önce Türk Dili hakk?nda çok fazla önem gösterdi?ini hatta bunun için çe?itli çal??malar yapt?rd???n? kendisinin de bu çal??malara kat?ld???n? söyleyelim arkada?lar.
Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle i?lensin.
Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyan?k bulunmas? için dil ve tarih u?runda çal??maya mecburuz.
Ülkesini yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r. (1930)
Türk dilinin kendi benli?ine, asl?nda güzellik ve zenginli?e kavu?mas? için, bütün devlet te?kilat?m?z?n dikkatli, ilgili olmas?n? isteriz. (1932)
Türk dilinin sadele?tirilmesi, zenginle?tirilmesi ve kamuoyuna bunlar?n benimsetilmesi için her yay?n vas?tas?ndan faydalanmal?y?z. Her ayd?n hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konu?ma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz. (1938)
Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her ?eyden evvel mutlaka Türkçe konu?mal?d?r. Türkçe konu?mayan bir insan Türk kültürüne, toplulu?una ba?l?l???n? iddia ederse buna inanmak do?ru olmaz. (1931)
Ba?ka dillerdeki her bir sözcü?e kar??l?k olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir. Bu sözcükler kamuoyuna sunulmal?, böylece, yayg?nla??p yerle?mesi sa?lanmal?d?r.
Türk milletinin milli dili ve milli benli?i bütün hayat?nda egemen ve esas kalacakt?r. (1933)
Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çal???r. (1929)
Zengin sözlü?ümüzün topland??? gün, milli varl???m?z en kuvvetli bir dal kazanacakt?r. Bizim milliyetçili?imizin esas? dil birli?inin korunmas?yla mümkün olacakt?r. (1938)
Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdi?i say?s?z felaketler içinde ahlak?n?n, geleneklerinin, hat?ralar?n?n, ç?karlar?n?n, k?saca bugün kendi milliyetini yapan her ?eyin dili sayesinde korundu?unu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. (1929)
Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisan?m?z yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. (1928)
Türk dili zengin, geni? bir dildir. Her kavram? ifade kabiliyeti vard?r. Yaln?z onun bütün varl?klar?n? aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çal??mak laz?md?r. (1930)
Gaye, bugünkü ve yar?nki Türk'ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe'dir. (1932)
Milli duygu ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas?, milli duygusunun geli?mesinde ba?l?ca etkendir.
Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklar?na, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz. (1924)

#2415

 
© 2015
AŞK