Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Din ?le ?lgili Sözleri

Atatürkün din ile ilgili sözleri k?sa madde madde
Atatürkün din ile ilgili sözleri
Mustafa Kemal Atatürk bilinenin aksine din ile ilgili önemli sözler söylemi?tir. Dine büyük zararlar verdi?i yönünde hala kabul gören dü?ünceler varsa da bu gerçe?i yans?tmamaktad?r. Atatürk iyi bir din e?itimi alm?? inançl? bir insand?r. Ailesinden ve okuldan ald??? din e?itimine ilaveten kendisini dini konularda camiide hutbe okuyacak kadar iyi yeti?tirmi?tir. Türk halk?n?n dinini asl?na uygun iyi ö?renmesini istemi?tir. Bunun için Kur'an'?, Hz. Muhammed'in hayat? ve temel din kitaplar?n? Türkçe olarak yay?nlatm??t?r. Din E?itimini önemli görmü?, okullarda yap?lmas?n? istemi?tir. Türk Milleti dahada dindar olmal?d?r dedi?i bir söyle?isi bunu kan?tlar niteliktedir. ??te Atatürk'ün Din ile ilgili söyledi?i sözler ve Atatürkün din hakk?ndaki sözleri
Türkiye Cumhuriyetinde, her yeti?kin dinini seçmekte hür oldu?u gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vard?r. Tabiatiyle ibadetler, güvenlik ve genel adaba ayk?r? olamaz; siyasi gösteri ?eklinde de yap?lamaz. Geçmi?te çok görülmü? olan bu gibi durumlara art?k Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.
Bir de, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, tüm tekkeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla kapat?lm??t?r. Tarikatlar kald?r?lm??t?r. ?eyhlik, dervi?lik, çelebilik, halifelik, falc?l?k, büyücülük, türbedarl?k vesaire yasakt?r. Çünkü bunlar gericili?in kaynaklar? ve cehaletin damgalar?d?r. Türk milleti, böyle müesseselere ve onlar?n mensuplar?na katlanamazd? ve katlanmad?. 1930
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan?n?n emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg? gösteririz. Dü?ünü?e ve dü?ünceye kar?? de?iliz. Biz sade din i?lerini, millet ve devlet i?leriyle kar??t?rmamaya çal???yor, kas?t ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sak?n?yoruz. Gericilere asla f?rsat vermeyece?iz.
Laiklik, yaln?z din ve dünya i?lerinin ayr?lmas? demek de?ildir. Tüm yurtta?lar?n vicdan, ibadet ve din özgürlü?ü de demektir. 1930
Din ve mezhep herkesin vicdan?na kalm?? bir i?tir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullan?lamaz. 1930
Laiklik asla dinsizlik olmad??? gibi, sahte dindarl?k ve büyücülükle mücadele kap?s?n? açt??? için, gerçek dindarl???n geli?mesi imkan?n? temin etmi?tir. Laikli?i dinsizlikle kar??t?rmak isteyenler, ?lerleme ve canl???n dü?manlar? ile gözlerinden perde kalkmam?? do?u kavimlerinin fanatiklerinden ba?ka kimse olamaz.
Softa s?n?f?n?n din simsarl???na izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler. ??renç kimselerdir. ??te bu duruma kars?y?z ve buna müsaade etmiyoruz. 1930
Bunun gibi ba?l? bulunmakla inanm?? ve mutlu oldu?umuz ?slam dinini, yüzy?llardan beri al???lm?? oldu?u üzere, bir politika arac? durumundan kurtarmak ve yükseltmek gerekti?i gerçe?ini görüyoruz. Kutsal ve tanr?sal olan inanç ve vicdanlar?m?z? kar???k ve türlü renkte bulunan ve her türlü ç?karlar ve tutkular?n alan? olan siyasetten ve siyasetin bütün ö?elerinden bir an önce kesinlikle kurtarmak, milletin dünya ve ahiret mutlulu?unun emretti?i bir zorunluluktur. Ancak böylece ?slam dininin yüceli?i gerçekle?ir. 1924
Vatanda?lar? içinde çe?itli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakk?nda adil ve tarafs?z tutum ve davran??ta bulunmaya ve mahkemelerinde vatanda?lar? ve yabanc?lar hakk?nda e?it adalet uygulamakla vazifeli olan bir hükümet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburdur. 1927
Bizi yanl?? yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmü?ler, sâf ve temiz halk?m?z? hep din kurallar? sözleriyle aldata gelmi?lerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenal?klar hep din örtüsü alt?ndaki küfür ve kötülükten gelmi?tir.
1923
Art?k Türkiye, din ve ?eriat oyunlar?na sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine ba?ka taraflarda sahne aras?nlar. 1924

#2397

 
© 2015
AŞK