Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün E?itimle ?lgili Sözleri

Atatürkün E?itimle ?lgili Sözleri k?sa -
Atatürk neredeyse her konuda ki ba?ar?zl???n sebebini e?itimsizlik olarak görmü? ve e?itime büyük önem vermi?tir. Tarihleri ve ne zaman söyledi?i de kar??lar?nda verilerek Mustafa Kemal Atatürkün e?itim ile ilgili sözleri özlü sözleri bu sayfam?zda sizlerle olacakt?r arkada?lar. Burada olmayan farkl? sözleri varsa sizde a?a??daki yorum bölümünden ekleyebilirsiniz.

Milli e?itimde, süratle yüksek bir seviyeye ç?kacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artaca?? muhakkakt?r. (1928)
?lk ilham, ana baba kuca??ndan sonra, okuldaki ö?retmenin dilinden, vicdan?ndan, terbiyesinden al?n?r. Bu ilham?n geli?ebilmesi, millet ve memlekete hizmet edebilecek kudret ve kabiliyetini verebilmesi için, millet ve memlekette büyük, derin ilgi yaratan fikir ve duygularla her an desteklenmesi laz?md?r. (1924)
Türkiye'nin ö?retim ve e?itim politikas?n?n her derecesini, tam bir netlik ve hiçbir tereddüde yer vermeyen aç?kl?k ile ifade etmek ve uygulamak laz?md?r. Bu politika tam anlam? ile milli bir nitelikte görülebilir. (1924)
Mili e?itim ?????n?n memleketin en derin kö?elerine kadar ula?mas?na, yay?lmas?na özellikle dikkat ediyoruz. (1924)
E?itim ve ö?retim program?m?z?n, e?itim ve ö?retim siyasetimizin temel ta??, bilgisizli?in giderilmesidir. Bu giderilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir ?ey ise, geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan bilgisizli?i gidermeye çal??makla beraber, di?er taraftan toplum ya?am?nda kendisi pratik, etkin ve verimli bireyler yeti?tirmek gerekir. Bu da ilk ve orta ö?retimin pratik bir ?ekilde olmas?yla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar i? adamlar?na, sanatkârlar?na sahip olur. ?üphesiz ki millî deham?z? geli?tirecek, duygular?m?z? lây?k oldu?u dereceye eri?tirmek için yüksek meslek erbab?n? da yeti?tirece?iz. Çocuklar?m?z? da ayn? ö?retim derecelerinden geçirerek yeti?tirece?iz. 1922
Memleketteki bilgisizli?i kesinlikle gidermelidir. Bunu yapmak zorunday?z. Hepimizin esenli?i için bunu yapaca??z. Yaz?k ki, memlekette bilenler az?nl??? olu?turuyor. Hepimizin ki?isel mutlulu?u, ço?unlu?un ya?am ve mutlulu?uyla mümkündür. E?er ço?unluk, yani memleket ve millet mutlu ve bay?nd?r olmazsa be?, on ki?inin mutlulu?undan ne ç?kar? Bir memleketteki az?nl?k, e?er ç?kar?n? ço?unlu?un bilgisizli?inde ararsa genel felâket kaç?n?lmazd?r. 1923
Büyük Türk milletinin, evlâtlar?n? yüksek bir e?itim ve uzmanl?kla yeti?tirmek için harcad??? çaba ve emekler az de?ildir. Özel ve genel yönetimlerden millî e?itime ayr?lan araçlar, çe?itli bakanl?klardan orta ve yüksek ö?retime harcanan gayretler ve nihayet malî gücü olan ailelerin, genel ve özel yönetimlerin Avrupa`da ö?retim için harcad?klar? çabalar, e?er memlekette resmen sorumlu olan güçlü ilgililerin izlemesi ve gözetimi alt?nda birle?tirilirse, alaca??m?z sonuçlar?n çok daha fazla ve geçirece?imiz geli?me zaman?n?n çok daha k?sa olaca?? ku?kusuzdur. 1928
Millet okullar? normal ö?retim d???nda kad?n ve erkek yüz binlerce vatanda??n ayd?nlanmas?na hizmet etti. Bu okullar?n daha fazla bir çaba ve istekle devam ettirilmesi gerekir. 1929
?lk ve ortaö?retim kesinlikle insanl???n ve uygarl???n gerektirdi?i bilimi ve tekni?i versin, fakat o kadar pratik bir ?ekilde versin ki, çocuk okuldan ç?kt??? zaman aç kalmaya mahkûm olmad???na emin olsun. 1931
Her profesör ve ö?retmenin a??layaca?? fikirler, ideal gayelere hizmet edecek ?ekilde olmal?d?r. Kitaplar?n cans?z teorileriyle kar?? kar??ya gelen genç beyinler, ö?rendikleriyle memleketin gerçek durum ve ç?karlar? aras?nda ili?ki kuram?yorlar. Yazarlar?n ve teorisyenlerin tek tarafl? dinleyicisi durumunda kalan Türkiye`nin çocuklar? hayata at?ld?klar? zaman bu ili?kisizlik ve uyumsuzluk yüzünden tenkitçi, karamsar, milli ?uur ve düzene uyumsuz kitleler meydana getirirler. (1931)
E?er Cumhurba?kan? olmasam, E?itim Bakanl???'n? almak isterdim. (1930)
Hepimiz, özel ve toplum hayat?m?zda rastlad???m?z okuyup yazma bilmeyen erkek, kad?n her vatanda??m?za ö?retmek için candan arzu göstermeliyiz. (1928)
Büyük Türk milletine onun bütün emeklerini k?s?r yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtar? vermek gereklidir. Büyük Türk milleti cahillikten az emekle k?sa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vas?ta ile s?yr?labilir. Bu okuma yazma anahtar? ancak Lâtin esas?ndan al?nan Türk alfabesidir. Basit bir tecrübe Lâtin esas?ndan Türk harflerinin, Türk diline ne kadar uygun oldu?unu ?ehirde ve köyde ya?? ilerlemi? Türk evlatlar?n?n ne kadar kolayl?kla okuyup yazd?klar?n? güne? gibi meydana ç?karm??t?r. (1928)

#2403

 
© 2015
AŞK