Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Ekonomi ?le ?lgili Sözleri

Bu sayfam?zda sizlere k?sa olarak Atatürkün ekonomi ile ilgili söyledi?i sözler nelerdir yay?nlamaya çal??aca??z. Mustafa Kemal ekonomiyi ba??ms?zl?kla e?de?er görmü? ve toplumlar?n ancak ekonomik ba??ms?zl?klar? da varsa tam ba??ms?z olacaklar?n? yakla??k her sözünde vurgulam??t?r. Buyrun Atatürk ekonomi ile ilgili sözleri özdeyi?leri :
Ekonomisi zay?f bir ulus, yoksulluktan ve dü?künlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarl??a, kalk?nma ve mutlulu?a kavu?amaz; toplumsal ve siyasal y?k?mlardan kaçamaz.
Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, ba??ms?z, daima daha kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin bel kemi?idir.
Tam ba??ms?zl?k ancak ekonomik ba??ms?zl?kla olur.
Bir devletin maliyesi ba??ms?zl?ktan yoksun olunca, o devletin bütün k?s?mlar?nda ba??ms?zl?k felç olmu?tur.
Memleket için ön planda gelen sanayinin kurulmas? bitmedikçe, her yönden yüksek rahatl??a kavu?maya imkân yoktur.
Ekonomi hayat?n?n etkinli?i ve canl?l??? ancak ula?t?rma araçlar?n?n, yollar?n, demiryollar?n?n, limanlar?n durumu ve derecesiyle orant?l?d?r.
Ülkenin yönetimindeki ba?ar?, ekonomisindeki kazanc?n derecesiyle orant?l? olur.
K?l?ç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ?kincisine daima yenildi.
Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin özgür, ba??ms?z, her zaman daha güçlü, her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemi?idir.
Siyasi ve askeri ba?ar?lar ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik ba?ar?larla süslenmezse meydana gelen zaferler sürekli olamaz.
Cumhuriyetin gücü, her alanda ve millî savunma alan?nda, ihtiyaçlar?m kar??layan bütçesinin düzgünlü?ündedir.
Gerçek ba?ar?, yaln?z k?l?çla yap?lan de?il, sabanla yap?land?r.
Devlet yap?s?n? ya?atmak için d??a ba?vurmaks?z?n memleketin kaynak ve gelirleriyle idare etme çare ve önlemlerini bulmak gereklidir.
Millî ekonominin temeli, ziraatt?r.
Ekonomik kalk?nma. Türkiye'nin, hür, ba??ms?z, daima kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin, belkemi?idir. Türkiye bu kalk?nmada, iki büyük kuvvet dizisine dayanmaktad?r.
Biz ekonomik geni?li?in temelini de, ancak her milletin refahla ya?amaya ve ilerlemeye hakk? oldu?unu kabul eden bir zihniyetle, bütün milletlerin birlikte çal??malar? yolunun bulunmas?nda görüyoruz.
Ekonomik hayat?n faaliyet ve canl?l???, ancak ula?t?rma araçlar?n?n, yollar?n, trenlerin, limanlar?n durumu ve derecesiyle orant?l?d?r.
Millî ekonominin temeli ziraatt?r. Bunun içindir ki, ziraatta kalk?nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yay?lacak programl? ve pratik çal??malar, bu maksada eri?meyi kolayla?t?racakt?r.
Her Türk çiftçi ailesinin, geçinece?i ve çal??aca?? topra?a sahip olmas?, mutlaka lâz?md?r. Vatan?n sa?lam temeli ve bay?nd?r hale getirilmesi, bu esastad?r.
Çiftçilerimizin gayretiyle memleketimizin verimli tarlalar?, birer bay?nd?rl?k kayna?? olacakt?r.
Ekonominin geli?mesinde ba?l?ca lüzumlu olan, yollar, demiryollar?, limanlar, kara ve deniz ula?t?rma millî mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlar?d?r. Refah ve kuvvet vas?tas?d?r.
Siyasî, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçland?r?lmazlarsa husule gelen zaferler devaml? olamaz, az zamanda söner.

#2390

 
© 2015
AŞK