Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Gençlik Hakk?ndaki Sözleri

o Gençler cesaretimizi takviye ve idame ettiren sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz e?itim ve bilgi ile insanl?k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, dü?ünce özgürlü?ünün en k?ymetli örne?i olacaks?n?z. Yükselen yeni ku?ak, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.

Yorulmadan beni takip edece?inizi söylüyorsunuz. Fakat arkada?lar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaks?n?z. Benim sizden istedi?im ?ey yorulmamak de?il, yoruldu?unuz zaman dahi durmadan yürümek, yoruldu?unuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her yarat?k için tabii bir durumdur, fakat insanda yorgunlu?u yenebilecek manevi bir güç vard?r ki, i?te bu güç yorulanlar? dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni Türkiye'nin gençleri, yorulsan?z dahi beni izleyeceksiniz.

Sizler, yeni Türkiye'nin genç çocuklar?! Yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençli?i gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Muhterem Gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolay? hayatta yaln?z iki ?ey vard?r. Kazanmak, yenilmek. Size, Türk Gençli?i'ne terk edip b?rakt???m?z vicdani emanet, yaln?z ve daima kazanmakt?r ve eminim daima kazanacaks?n?z. Milleti yükseltmek için yap?lacak ?eylerde, at?lacak ad?mlarda kesinlikle tereddüt etmeyin. Milleti yükseltmek için dikilecek engellere hep birlikte engel olaca??z. Bunun için beyinlerinize, irfanlar?n?za, bilgilerinize, gerekirse bileklerinize, pazular?n?za, bacaklar?n?za ba?vuracak, fakat sonuçta mutlaka ve mutlaka o amaca varaca??z... Bu millet, sizin gibi evlatlar?yla lay?k oldu?u olgunluk derecesini bulacakt?r. (1923, Tarsus) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 137)

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençli?ine ve yeti?mekte olan çocuklar?na hitap ediyorum: Bat? senden, Türk'ten çok geriydi. Mânada, fikirde, tarihte bu, böyleydi. E?er bugün, Bat? nihayet teknikte bir yükselme gösteriyorsa, ey Türk çocu?u, o kabahat senin de?il, senden evvelkilerin affolunmaz ihmalinin bir neticesidir. ?unu da söyleyeyim ki, çok zekisin, bu belli! Fakat zekân? unut, daima çal??kan ol! (Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Dü?ünceleri, AKDTYK. , Atatürk Ara?t?rma Merkezi, Ankara, 1999, s. 213)

Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekle?tirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlam?? bir gençli?e b?rakaca??mdan dolay? çok memnun ve mutluyum. (Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Dü?ünceleri, AKDTYK, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, s. 195)

Gençler! Cesaretimizi art?ran ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta oldu?unuz e?itim ve kültür ile, insanl?k özelli?inin, vatan sevgisinin, dü?ünce özgürlü?ünün en k?ymetli sembolü olacaks?n?z.

Sizin gibi gençlere sahip bulundukça, bu yurt ve ulusun, ?imdiye kadar elde etti?i ba?ard??? zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabilece?ine ?üphe etmiyorum. (1923, Adana) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, s. 117)

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir. (1929, ?stanbul) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 279)

Siz genç arkada?lar, yorulmadan beni takip etmeye söz vermi?siniz. ??te ben özellikle bu sözden çok duyguland?m. Yorulmadan beni takip edece?inizi söylüyorsunuz. Fakat arkada?lar yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu ? Elbette yorulacaks?n?z. Benim sizden istedi?im ?ey yorulmamak de?il, yoruldu?unuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her canl? için do?al bir durumdur. Fakat insanda yorgunlu?u yenebilecek manevi bir kuvvet vard?r ki, i?te bu kuvvet yorulanlar? dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani, yeni Türkiye'nin genç evlatlar?, yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz... dinlenmemek üzere yürüme?e karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençli?i gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. (1937, Ankara) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 327-328)

Birbirimize verece?imiz i?aret ileri! ?leri daima ileridir. (1925, Konya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 245)

#1117

 
© 2015
AŞK