Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Gençlik ?le ?lgili Sözleri

Mustafa Kemal genli?e çok önem vermi? bu genç neslin e?itilmesi i?inde ö?retmenlerin üzerine dü?en görevleri devaml? vurgulam??t?r. Atatürkün gençler ve gençlik hakk?ndaki sözlerini ve Atatürk'ün gençli?e ili?kin sözleri burada yay?nlamaya çal??aca??z. Buyrun Atatürk'ün gençlik ile ilgili sözleri :
Ey Türk Gençli?i! Birinci vazifen Türk istiklall ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar ya?atacak olan sizlersiniz.
Türk gençli?i amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, ?iddetle, top ve tüfekle öldürülemez.
Sizler hepiniz gelece?in bir gülü ve ikbal ?????s?n?z. Memleketi as?l ????a bo?acak olan sizlersiniz.
Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmal? ve onlar her ko?ulda yeti?kinlerden daha özel olarak ele al?nmal?d?r.
Milletin ba?r?ndan temiz bir nesil yeti?iyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni) ona b?rakaca??m ve gözüm arkamda olmayacak.
"Küçük han?mlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz gelece?in bir gülü, y?ld?z? ve ikbal ?????s?n?z. Memleketi as?l ????a bo?acak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, de?erli oldu?unuzu dü?ünerek ona göre çal???n?z. Sizlerden çok ?ey bekliyoruz."
Gelecek için haz?rlanan vatan evlâtlar?na, hiçbir güçlük kar??s?nda y?lmayarak tam bir sab?r ve metanetle çal??malar?n? ve ö?renim gören çocuklar?m?z?n ana ve babalar?na da yavrular?n?n ö?reniminin tamamlanmas? için hiçbir fedakârl?ktan çekinmemelerini tavsiye ederim.
Biz her ?eyi gençli?e b?rakaca??z... Gelece?in ümidi, ???kl? çiçekleri onlard?r. Bütün ümidim gençliktedir.
Gençlikle iftihar ediyorum ve gençli?e güveniyorum.
Bir gün ulusu sizin gibi beni anlam?? gençli?e b?rakaca??mdan çok memnun ve mesudum.
Gençlerin her ?eyden önce millete güven vermeleri gereklidir.
Gençler!
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve kültür ile, insanl?k de?erinin, vatan sevgisinin en de?erli örne?i olacaks?n?z.
Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençli?ine ve yeti?mekte olan çocuklar?na hitap ediyorum: Bat? senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. E?er bugün bat? teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocu?u, o kabahat da senin de?il, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. ?unu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekân? unut!.. Daima çal??kan ol!
Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.
Gençli?i yeti?tiriniz. Onlara ilim ve irfan?n müspet fikirlerini veriniz. Gelece?in ayd?nl???na onlarla kavu?acaks?n?z.
Bütün ümidim gençliktedir.
Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin ve sizin ordular?n?z?n zaferi için yaln?z zemin haz?rlad?... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka ba?ar?l? olacaks?n?z.

#2389

 
© 2015
AŞK