Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Kad?n Haklar? ?le ?lgili Vecizeleri

Belki erkeklerimiz memleketi istilâ eden dü?mana kar?? süngüleriyle, dü?man?n süngülerine gö?üs germekle dü?man kar??s?nda buldular. Fakat erkeklerimizin te?kil etti?i ordunun zay?f kaynaklar?n? kad?nlar?m?z i?letmi?tir. Memleketin var olmas? imkân?n? haz?rlayan kad?nlar?m?z olmu?tur ve kad?nlar?m?z olmaktad?r.

Kimse inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kad?nlar?m?zd?r.

Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlam?nca kad?n, bütün Türk tarihinde oldu?u gibi bugün de en muhterem mevkide, her ?eyin üstünde yüksek ve ?erefli bir mevcudiyettir.

Bizim dinimiz hiçbir vakit kad?nlar?n erkeklerden geri kalmas?n?n talep etmemi?tir. Allah'?n emretti?i ?ey, erkek ve kad?n?n beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmas?d?r. Kad?n ve erkek bu ilim ve bilgiyi kazanmas?d?r. Kad?n ve erkek bu ilim ve bilgiyi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak mecburiyetindedir. ?slâm ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki, bugün kendimizi bir türlü kay?tlarla ba?l? zannetti?imiz ?eyler yoktur. Türk sosyal hayat?nda kad?nlar ilim ve bilgi yönünden ve di?er hususlarda erkeklerden asla geri kalmam??lard?r. Belki daha ileri gitmi?lerdir. 1923

Türkiye Cumhuriyeti'nin esas dü?üncesi, kad?nlar? de?il, erkekleri dahi, sava? meydan?na götürmemektir. Fakat Türk Milleti'nin yüksek varl???na, herhangi taraftan olursa olsun, ili?ildi?i zaman, i?te o vakit Türk kad?nlar? Türk erkeklerinin bulundu?u yerde haz?r ve gözleyici ve faal olacaklard?r. Bu, insanl???n yüksek huzuru, sükûnu ve dünya insanl??? için lâz?m bir ödev oldu?undand?r ki, Türk kad?n? bunu yapacakt?r ve yapa gelmektedir ve yapar.

Bizim toplumumuzun ba?ar? gösterememesinin sebebi kad?nlar?m?za kar?? gösterdi?imiz ilgisizlik kusurdan do?maktad?r. ?nsanlar dünyaya aln?nda yaz?l? oldu?u kadar ya?amak için gelmi?lerdir. Ya?amak demek faaliyet demektir. Bu sebeple bir toplumun bir organ? faaliyette bulunurken di?er organ? i?lemezse o toplum felç olmu?tur. Bir toplumun hayat çal??mas? ve muvaffak olmas? için çal??man?n ve muvaffak olabilmenin ba?l? oldu?u bütün sebep ve ?artlar? benimsemesi gerekir. Bundan ötürü bizim toplumumuz için ilim ve teknik gerekli ise bunlar? ayn? derecede hem erkek, hem de kad?nlar?m?z?n edinmeleri lâz?md?r. Malûmdur ki, her safhada oldu?u gibi sosyal hayatta dahi i? bölümü vard?r. Bu umumî i? bölümü aras?nda kad?nlar kendilerine ait olan vazifeleri yapacaklar? gibi ayn? zamanda sosyal toplulu?un refah?, saadeti için gerekli gündelik çal??maya dahil olacaklard?r.

Türk kad?n? dünyan?n en münevver, en faziletli ve en a??r kad?n? olmal?d?r. A??r siklette de?il; ahlâkta, fazilette a??r, a??rba?l? bir kad?n olmal?d?r. Türk kad?n?n?n vazifesi, Türk'ü zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle koruma ve müdafaaya gücü yeter nesiller yeti?tirmektir. Milletin kayna??, sosyal hayat?n esas? olan kad?n, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kad?n çok yüksek olmal?d?r.

Kad?n?n en büyük vazifesi anal?kt?r. ?lk terbiye verilen yerin, ana kuca?? oldu?u dü?ünülürse bu vazifenin ehemmiyeti lây?kiyle anla??l?r. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya karar vermi?tir. Bugünün gereçlerinden biri de kad?nlar?m?z?n her hususta yükselmelerini temindir. Bu sebeple kad?nlar?m?z da âlim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kad?nlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yard?mc?s? ve koruyucusu olacaklard?r.

Arkada?lar, Türk milleti çok büyük vak'alarla ispat etti ki, yenilik sever ve ink?lâpç? bir millettir. Son senelerden önce de milletimiz yenile?me yollar? üzerinde yürüme?e, sosyal ink?lâba te?ebbüs etmemi? de?ildir. Fakat hakikî neticeler görülemedi. Bunun sebebini ara?t?rd?n?z m?? Bence sebep i?e esas?ndan, temelinden ba?lanmam?? olmas?d?r. Bu hususta aç?k söyleyece?im: Bir toplum, bir millet, erkek ve kad?n denilen iki cins insandan meydana gelir. Kaabil midir ki bir kütlenin bir parças?n? ilerletelim, di?erine müsamaha edelim de kütlenin hepsi yükselme ?erefine eri?ebilsin? Mümkün müdür ki bir toplulu?un yar?s? topraklara zincirlerle ba?l? kald?kça di?er k?sm? göklere yükselebilsin? ?üphe yok yükselme ad?mlar?, dedi?im gibi, iki cins taraf?ndan beraber, arkada?ça at?lmak ve ilerleme ve yenilik alan?nda birlikte yol al?nmak gerektir. Böyle olursa ink?lâp muvaffak olur.

Ey kahraman Türk kad?n?, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lây?ks?n.

Analar?n bugünkü evlâtlar?na verece?i terbiye eski devirlerdeki gibi basit de?ildir. Bugünün analar? için gerekli vas?flar? ta??yan evlât yeti?tirmek, evlâtlar?n? bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vas?flar ta??malar?na ba?l?d?r. Onun için kad?nlar?m?z, hattâ erkeklerimizden çok ayd?n, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; e?er hakikaten milletin anas? olmak istiyorlarsa.

?nsan toplulu?u kad?n ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças?n? ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü?ü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki, bir cismin yar?s? topra?a zincirlerle ba?l? kald?kça öteki k?sm? göklere yükselebilsin?

Dünyada hiçbir milletin kad?n?, "Ben Anadolu kad?n?ndan daha fazla çal??t?m, milletimi kurtulu?a ve zafere götürmekte Anadolu kad?n? kadar hizmet gösterdim" diyemez.

Kad?nlar?m?z haddizat?nda içtimaî hayatta erkeklerimizle her vakit yanyana ya?ad?lar. Bugün de?il, eskiden beri, uzun zamandan beri kad?nlar?m?z erkeklerle ba?aba? mücadele hayat?nda, ziraat hayat?nda, geçim temininde erkeklerimizden yar?m ad?m geri kalmayarak yürüdüler.

Çift süren, tarlay? eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklar?n?n duman?n? tüttüren, bütün bunlarla beraber s?rt?yla, ka?n?s? ile kuca??ndaki yavrusuyla, ya?mur demeyip cephenin mühimmat?n? ta??yan hep onlar, hep o ilâhi Anadolu kad?nlar? olmu?tur.

#1124

 
© 2015
AŞK