Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Kültür Ve Medeniyet Hakk?ndaki Sözleri

Bu sayfam?zda sizlere Atatürkün kültür ve medeniyet hakk?nda söyledi?i sözleri yay?nlaca??z. Buyrun Atatürk kültür ve medeniyet ie ilgili sözleri:
Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, dü?ünce ve ekonomideki çal??ma ve ba?ar?lar?n?n özüyle ölçülür.
Bir millet sava? alanlar?nda ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.
As?l u?ra?maya mecbur oldu?umuz ?ey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birincili?ini tutmakt?r.
Kültür zeminle orant?l?d?r. O zemin milletin seciyesidir.
Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi?inden anlam ç?karmak, ders almak, dü?ünmek ve zekay? geli?tirmektir.
Medeniyet öyle bir ???kt?r ki, ona kay?ts?z olanlar? yakar, mahveder.
Medeni olmayan milletler, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdur.

#2391

 
© 2015
AŞK