Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk'ün Matematikle ?lgili Sözleri

Okul y?llar?ndan beri matematik dersine büyük ilgi duyan Atatürk, matemati?in ya?am?n bütün alanlar?nda gerekli olu?unu, matematiksiz bir bilimin söz konusu olamayaca??n?, bütün bilimlerin matematikten yararlanmas? gerekti?ini, ?u sözlerle ifade etmi?tir:

"Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdü?ü önermelerin pekin olmas?n? ister; pekinlik ise en mükemmel ?ekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matemati?i kullanmayan disiplinler bilimin d???nda kalacaklard?r. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Ben ö?renim devrimde matematik konusuna çok önem vermi?imdir ve bundan hayat?m?n çe?itli safhalar?nda ba?ar? elde etmek için faydalanm?? oldu?umu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli oldu?una inanmal?d?r. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Askeri Rü?tiye'yi bitirdi?imde matematik merak?m iyice ilerlemi?ti. Manast?r Askeri ?dadisi'nde matematik pek kolay de?ildi. Bununla u?ra??m? sürdürdüm. ?dadi'de iken b?kmaks?z?n çal???yorduk. S?n?fta birinci, ikinci olmak için hepimizde ?iddetli bir gayret vard?. Sonunda ?dadi'yi bitirdim. Harbiye'ye geçtim, burada da matematik merak?m sürdü. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Matemati?i kullanmayan bilimler, ele ald?klar? konularda ancak d?? yap?y? inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtak?m ba??nt?lard?r; bu ba??nt?lar ise özle ilgili unsurlar aras?nda de?il, d?? görünü?le ilgili noktalar aras?nda olabilece?inden, bir varl???n özünü, onun asl?nda ne oldu?unu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi ki?ili?in içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok a?a?? niteliktedirler. "

Mustafa Kemal Atatürk

#1122

 
© 2015
AŞK