Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Millet Halk Milliyetçilik Sözleri

Bu sayfam?zda Atatürkün millet halk milliyetçilik hakk?nda söylemi? oldu?u sözleri yay?nl?yoruz..Buyrun Atatürk millet halk milliyetçilik ile ilgili sözleri :
Büyük ve tarihi olaylar? ancak büyük milletler ya?ayabilir.
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sad?k kalmazsa de?i?meyen hakikat insan? ?a??rtacak bir nitelik al?r.
Felaketler insanlar?, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.
Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.
Türk çocu?u atalar?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.
Türk milleti kendisi için, kendi gelece?i ve kurtulu?u için çal??an kimseleri ve kurullan zorluk kar??s?nda b?rakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.
Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in s?n?r? yoktur. ??te parola budur.
Bu millet, tarihini iftiharla doldurmu? bir millettir. Türk milletinin gelece?i, bugünkü evlatlar?n?n do?ru görü?ü, yorulmak bilmez çal??kanl??? ile büyük ve parlak olacakt?r.
Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu do?u?tan gelen yetene?i geli?tirebilecek metodlarla donanm?? vatanda?lar laz?md?r.
Kurtulmak ve ya?amak için çal??an, çal??mak zorunda olan bir halk?z. Bundan dolay? her birimizin hakk? vard?r, yetkisi vard?r. Fakat çal??mak sayesinde bir hakk? kazan?r?z. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çal??madan geçirmek isteyen insanlar?n bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakk? yoktur.
Halk?n sesi, Hak'?n sesidir.

#2392

 
© 2015
AŞK