Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Milli Egemenlikle ?lgili Sözleri

Egemenlik hiçbir mâna hiçbir ?ekil ve hiçbir renkte ve i?arette ortakl?k kabul etmez.

1922

Toplumda en yüksek hürriyetin en yüksek e?itlik ve adaletin devaml? ?ekilde sa?lanmas? ve korunmas? ancak ve ancak tam ve kat'î mânasiyle millî egemenli?in kurulmu? bulunmas?na ba?l?d?r. Bundan ötürü hürriyetin de e?itli?in de adaletin de dayanak noktas? millî egemenliktir. Toplumumuzda devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu onu sonsuz yapan esas?n korunmas?yla mevcut ve çevrilidir.

1923

Bir insan belki kendi arzusiyle ?ahsî hürriyetini yok etmek ister fakat bu te?ebbüs koca bir milletin hayat?na ve hürriyetine zarar verecekse muazzam ve ?erefle dolu bir millet hayat? bu yüzden sönecekse ve o milletin çocuklar? ve torunlar? bu yüzden yok olacaksa bu te?ebbüsler hiçbir vakit me?ru ve kabule de?er olamaz. Ve hele böyle bir hareket hiçbir vakit hürriyet nam?na müsamaha ile telâkki edilemez.

1923

Hiç ?üphe yok devletimizin ebedi müddet ya?amas? için memleketimizin kuvvetlenmesi için milletimizin refah ve mutlulu?u için hayat?m?z namusumuz ?erefimiz gelece?imiz için ve bütün kutsal kavramlar?m?z ve nihayet her ?eyimiz için mutlaka en k?skanç hislerimizle bütün uyan?kl???m?zla ve bütün kuvvetimizle millî egemenli?imizi muhafaza ve müdafaa edece?iz.

1923

Millî emeller millî irade yaln?z bir ?ahs?n dü?ünmesinden de?il bütün millet fertlerinin arzular?n?n emellerinin bile?kesinden ibarettir.

1923

Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.

1923

Kuvvet birdir ve o milletindir.

1937

Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun kar??s?nda zincirler erir taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmu? müesseseler her tarafta y?k?lma?a mahkûmdurlar.

1929

Bir millet varl??? ve hukuku için bütün kuvvetiyle bütün fikri ve maddî güçleriyle alâkadar olmazsa bir millet kendi kuvvetine dayanarak varl???n? ve ba??ms?zl???n? temin etmezse ?unun bunun oyunca?? olmaktan kurtulamaz. Millî hayat?m?z tarihimiz ve son devirde idare tarz?m?z buna pek güzel delildir. Bu sebeple te?kilât?m?zda millî güçlerin etken ve millî iradenin hâkim olmas? esas? kabul edilmi?tir. Bugün bütün cihan?n milletleri yaln?z bir egemenlik tan?rlar: Millî egemenlik...

1920

Dünyan?n belli ba?l? milletlerini esaretten kurtarmak için egemenliklerine kavu?turan büyük fikir ak?mlar? köhne müesseselere ümit ba?layanlar?n çürümü? idare usullerinde kurtulu? kuvveti arayanlar?n amans?z dü?man?d?r.

1923

Arkada?lar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halk?nda tacidar yoktur diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacakt?r. Çünkü olamaz.

1923

Bütün cihan bilmelidir ki art?k bu devletin ve bu milletin ba??nda hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur. Yaln?z bir kuvvet vard?r. O da millî egemenliktir. Yaln?z bir makam vard?r. O da milletin kalbi vicdani ve mevcudiyetidir.

1923

Egemenli?ine do?rudan do?ruya sahip olman?n k?ymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen millet bu mukaddes egemenli?ine kar?? ba?gösterecek her tehliaaai kahredecektir.

1923

Millî egemenlik u?runda can?m? vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun.

1923

Kendilerine bir milletin tahili b?rak?lan adamlar milletin kuvvet ve kudretini yaln?z ve ancak yine milletin hakikî ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklar?n? bir an hat?rlar?ndan ç?karmamal?d?rlar. Bu adamlar dü?ünmelidirler ki bir memleketi zabt ve i?gal etmek o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi de?ildir. Bir milletin ruhu zabtolunmad?kça bir milletin azim ve iradesi k?r?lmad?kça o millete hâkim olman?n imkân? yoktur. Halbuki as?rlar?n getirdi?i bir millî ruha hiçbir kuvvet mukavemet edemez.

1924

Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esareti alt?nda tutma?a gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler art?k dünya yüzünde kalmam??t?r.

1924

Büyük Millet Meclisi Türk milletinin as?rlar süren aramalar?n?n özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek ?uurunun canl? bir timsalidir.

1923

Türk milleti mukadderat?n? Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi etti?i günden itibaren karanl?klar? s?y?r?p kald?rm?? ve ümitle istikbale yönelmi?tir.

1923

Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir. Milletin kay?ts?z ve ?arts?z hâkimiyetidir.

1923

Gerek askerlik gerekse siyaset hayat?m?n bütün devir ve safhalar?n? dolduran mücadelelerimde daima hareket düsturum millî iradeye dayanarak milletin vatan?n muhtaç oldu?u gayelere yürümek olmu?tur.

1920

#1118

 
© 2015
AŞK