Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Özgürlük ?le ?lgili Sözleri

Mustafa Kemal Atatürkün özgürlük ile ilgili sözleri k?sa sayfas? - Her millet kendi topraklar? içerisinde özgürce ya?amak ister ve bu amaçla gerekirse sava?lara bile girebilir. Mustafa Kemal özgürlük derken her alanda bir özgürlükten bahsetmi? ve Atatürkün özgürlük ile ilgili söyledi?i sözler de bunlar? göstermektedir.
??te Atatürkün özgürlük ile ilgili k?sa sözleri özdeyi?leri :
-Bayrak bir ulusun ba??ms?zl?k sembolüdür. Dü?man?n da olsa, sayg? duymak gerekir. (1922)
- Tam ba??ms?zl?k, ancak ekonomik ba??ms?zl?kla mümkündür. (1922)
- Biz ba??ms?zl?k istiyoruz dedi?imiz zaman, tam ba??ms?zl?k istedi?imizi herkesin anlamas? gerekir. (1923)
- Bu günkü çabam?z?n amac?, tam ba??ms?zl?kt?r. Ba??ms?zl???n tamam? ise ancak ekonomik ba??ms?zl?k ile mümkündür. Bir devletin maliyesi ba??ms?z olmay?nca, o devletin bütün ya?amsal kurulu?lar?nda ba??ms?zl?k felç olmu?tur. Çünkü devletin her organ?, ancak parasal (mali) kuvvet ile ya?ar. Mart 1922 TBMM.
- Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir.
- Ben yapabilmek için mutlaka özgür bir ulusun çocu?u kalmal?y?m. O halde, ya özgürlük ya ölüm!
- Ne kadar zengin ve geli?mi? olursa olsun, ba??ms?zl?ktan yoksun bir ulus, uygar insanl?k kar??s?nda u?ak olmak kat?ndan yüksek bir i?leme uygun say?lamaz.
- Türkiye halk? as?rlardan beri hür ve ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? hayat?n ?art? kabul etmi? bir ulusun kahraman çocuklar?d?r. Bu ulus ba??ml? ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r. ( 1922, ?zmit)
- Tam ba??ms?zl?k ancak ekonomik ba??ms?zl?k ile mümkündür. (1922, Ankara)
- Bu millet, ekonomik ba??ms?zl???n? elde ederse o kadar kuvvetli temel üzerinde yerle?mi? ve ilerlemeye ba?lam?? olacakt?r ve art?k bunu yerinden k?m?ldatmak mümkün olmayacakt?r. ??te dü?manlar?m?z?n, hakiki dü?manlar?m?z?n bir türlü r?za göstermedikleri budur. (1923, ?zmir)
- Ulusumun ba??ms?zl??? yolunda can?m? vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun (1923)
- Temel ilke, Türk ulusunun haysiyetli ve onurlu bir ulus olarak ya?amas?d?r. Bu ilke, ancak tam ba??ms?zl??a sahip olmakla gerçekle?tirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, ba??ms?zl?ktan yoksun bir ulus, uygar insanl?k dünyas? kar??s?nda u?ak olmak kat?ndan yüksek bir i?leme yara?maz...
- Ulusal sava??m? yapan do?rudan do?ruya ulusun kendisidir, ulusun evlâtlar?d?r. Ulus analar?yla, babalar?yla, bac?lar?yla mücadeleyi kendisine ülkü edindi.
- Ulusal sava??mda ki?isel h?rs de?il, ulusal ülkü, ulusal onur gerçek sebep olmu?tur. 14.101925, ?zmir K?z Ö?retmen Okulunda Bir Konu?ma.
- Bir ulusun ruhu esir al?nmad?kça, bir ulusun azim ve iradesi k?r?lmad?kça o ulusa hâkim olman?n olana?? yoktur. Oysa, as?rlar?n yaratt??? ulusal bir ruha, kuvvetli ve daimî bir ulusal iradeye hiçbir kuvvet kar?? koyamaz. 1924
- Ulusal varl???n? devam ettirmek için, ki?ileri aras?nda dü?ündü?ü ortak ba?, as?rlardan beri gelen ?ekil ve mahiyetini de?i?tirmi?, yani ulus, dini ve mezhebî ba?lar yerine, Türk milliyeti ba?? ile ki?ilerini toplam??t?r. 1925
- Biz do?rudan do?ruya milliyetçi ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana?? Türk toplulu?udur. Bu toplulu?un ki?ileri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o toplulu?a dayanan cumhuriyet de kuvvetli olur. 1926
- Milli ülküye tam bir iman ve onun gereklerini tereddütsüz yerine getirmenin neticesi elbette ba?ar?d?r. (1931)
- Seneler geçtikçe, millî ideal verimleri, güvenle çal??mada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade ?eklinde, daha iyi gözlere çarpmaktad?r. Bu, bizim için çok önemlidir; çünkü biz, esasen millî varl???m?z?n temelini, millî ?uurda ve millî birlikte görmekteyiz. (1936)
- Geldikleri gibi giderler!
- Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çökü? vard?r. Her ilerlemenin ve kurtulu?un anas? özgürlüktür. 1906
- Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük atalar?m en k?ymetli miras?ndan olan ba??ms?zl?k a?k? ile yarat?lm?? bir adam?m. Çocuklu?umdan bugüne kadar ailevi, özel ve resmi hayat?m?n her safhas?n? tan?yanlarca bu a?k?m bilinmektedir. Bence bir millette ?erefin, haysiyetin, namusun ve insanl???n var olmas? ve devam etmesi, mutlak o milletin özgürlük ve ba??ms?zl???na sahip olmas?yla mümkündür. Ben ?ahsen bu sayd???m niteliklere çok önem veririm ve bu niteliklerin kendimde varl???n? iddia edebilmek için, milletimin de ayn? nitelikler ile donanm?? olmas?n? ?art ve esas bilirim... 1921
- E?er bazen ihtiyatkar hareket ediyorsak, a??r? ölçüde ?üpheli davran?yorsak, bize çok pahal?ya mal olan hürriyetimizi kaybetmek hususundaki korkumuzdand?r. Bu hürriyetin bir küçük k?sm?n? sakatlamaktansa, hepsini birden kaybetmeyi ye?lerim. 1923
- Biz Türkler tarih boyunca özgürlük ve ba??ms?zl??a örnek olmu? bir ulusuz.
- Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. (1921, Ankara)
- Bence bir ulusta ?erefin, onurun, namusun ve insanl???n varolmas? ve devam etmesi, mutlak o ulusun özgürlük ve ba??ms?zl???na sahip olmas?yla mümkündür. (1921, Ankara)
- Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. (1921, Ankara)
- Bence bir ulusta ?erefin, onurun, namusun ve insanl???n var olmas? ve devam etmesi, mutlak o ulusun özgürlük ve ba??ms?zl???na sahip olmas?yla mümkündür. (1921, Ankara)
- Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Toplara dayanan egemenlik sürekli olmaz. Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal ortam?nda geçici bir zaman için gerekir. 1929
- Egemenlik kay?ts?z ?arts?z ulusundur. (1923, ?zmit)
- Egemenlik verilmez, al?n?r.
- Egemenlik hiçbir sebep ve ?ekilde terk ve iade edilemez, emanet edilemez!
- Kesinlikle tekrar ederim ki ulusun egemenli?i sonsuzdur. 1923
- Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, ?erefidir. 1923
- Uluslar?n tutsakl??? üzerine kurulmu? kurumlar her tarafta y?k?lmaya mahkûmdurlar. 1924
- Özgürlü?ün de, e?itli?in de, adaletin de dayanak noktas?, ulusal egemenliktir.
- Bir ülkeyi zorla ele geçirmek ve elde tutmak, o ülkenin sahiplerine egemen olmak için yeterli de?ildir. (1924, Dumlup?nar)
- Ulusal egemenli?imizin bir çok küçük parças?n? dahi vermeye yeltenenlerin kafalar?n? koparaca??n?zdan eminim. (1923)
- Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur. Yeni Türkiye Devletinin öz cevheri ulusal egemenliktir. Ulusun kay?ts?z ve ko?ulsuz egemenli?idir.
- Cumhuriyet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir.
- Her ki?i istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine has politik bir dü?ünceye sahip olmak, seçti?i bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlü?üne sahiptir. Kimsenin dü?üncesine ve vicdan?na hakim olunamaz.
- Cumhuriyet, dü?ünce özgürlü?ünden yanad?r. Samimi ve yasal olmak ko?uluyla her dü?ünceye sayg? duyar?z.
- Dü?ünceler; zorla, ?iddetle, topla ve tüfekle kesinlikle öldürülemez.
- Gerçe?i konu?maktan korkmay?n?z.
- Bir ulusun kültürü yükseldikçe ki?isel özgürlü?ün uygulama alanlar? geni?ler ve ço?al?r.

#2395

 
© 2015
AŞK