Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Söyledi?i Anlaml? Sözler

Aralar?ndan k?sa güzel ve en önemli olanlar? seçilerek Atatürkün söyledi?i anlaml? sözler bu sayfam?zda sizlerle arkada?lar.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacakt?r.
Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz.
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise, "Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m" diyebilenindir.

Egemenlik verilmez, al?n?r.
Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.
Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r.
Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.
Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.
Ne mutlu "Türküm" diyene.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.
Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? bir türlü ö?retemedim.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.
Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z.
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.

#2407

 
© 2015
AŞK