Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Söyledi?i Atasözleri

Atatürkün Söyledi?i Atasözleri
Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.
Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.
Biz bar?? istiyoruz dedi?imiz zaman, tam ba??ms?zl?k istedi?imizi herkesin anlamas? gerekir.
Zafer «Zafer benimdir» diyebilenindir; ba?ar? «ba?ar?l? olaca??m» diye ba?layan?n ve «ba?ar?l? oldum» diyebilenindir.
Bayrak bir milletin ba??ms?zl?k alâmetidir. Dü?man?n da olsa hürmet etmek laz?md?r.
Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.
Bir dinin tabiî olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r.
Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.
Ne mutlu "Türküm" diyene.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.
Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? bir türlü ö?retemedim.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.
Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z.
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacakt?r.
Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz.
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise, "Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m" diyebilenindir.
Egemenlik verilmez, al?n?r.
Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.
Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r.
Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.
Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirli?i üzerine kurulmu? müesseseler her tarafta y?k?lmaya mahkumdurlar.
Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.
Egemenlik kay?ts?z ve ?arts?z milletindir.
Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, i?birli?i eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlar?n milliyetlerinin bütün icaplar?n? tan?r?z. Bizim milliyetçili?imiz herhalde hodbince ve ma?rurca bir milliyetçilik de?ildir.
Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.
Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli onur sebep olmu?tur.
Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.
Milli his ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas?, milli hissin geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil ?uurla i?lensin. Ülkesini, yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r.
Bir dinin tabiî olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r.
Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti?i bir dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hakim olunamaz.
Türk Milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.
Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.
Büyük dinimiz çal??mayan?n insanl?kla hiç ilgisi olmad???n? bildiriyor. Baz? kimseler ça?da? olmay? kâfir olmak say?yorlar. As?l küfür onlar?n bu zann?d?r. Bu yanl?? tefsiri yapanlar?n maksad? ?slâmlar?n kâfirlere esir olmas?n? istemek de?il de nedir? Her sar?kl?y? hoca sanmay?n, hoca olmak sar?kla de?il, dima?lad?r.
Arkada?lar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En do?ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat?d?r.
Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak için yeterlidir.
Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplar?n? tatbik edece?iz.
Bizim devlet idaresinde takip etti?imiz prensipleri, gökten indi?i san?lan kitaplar?n dogmalar?yla asla bir tutmamal?d?r. Biz, ilhamlar?m?z?, gökten ve gaipten de?il, do?rudan do?ruya hayattan alm?? bulunuyoruz.
Milletimiz her güçlük ve zorluk kar??s?nda, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki h?z?n?, her vas?tayla artt?rmaya çal??mak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
?nsan toplulu?u kad?n ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças?n? ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü?ü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yar?s? topra?a zincirlerle ba?l? kald?kça öteki k?sm? göklere yükselebilsin?
Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürünmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.
Analar?n bugünkü evlatlar?na verece?i terbiye eski devirlerdeki gibi basit de?ildir. Bugünün analar? için gerekli vas?flar? ta??yan evlat yeti?tirmek, evlatlar?n? bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vas?flar ta??malar?na ba?l?d?r. Onun için kad?nlar?m?z, hattâ erkeklerimizden çok ayd?n, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; e?er hakikaten milletin anas? olmak istiyorlarsa.
Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine can?m? verece?im.
Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve irfan ile insanl?k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k?ymetli timsali olacaks?n?z. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.

#2406

 
© 2015
AŞK