Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Söyledi?i Sözler

Bu sayfam?zda sizlere atatürkün söyledi?i sözleri yay?nl?yoruz. Önce genel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün söyledi?i k?sa sözleri sizlerle payla?aca??z daha sonra da Atatürkün müzik, türk müzi?i, sanat, spor, taklit, tarih, tutsakl?k esaret, vatan ile ilgili söyledi?i sözleri yay?nlayaca??z.
● Tam ba??ms?zl?k, ancak mali ba??ms?zl?k ile mümkündür. Bir devletin maliyesi ba??ms?zl?ktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ???klar?nda ba??ms?zl?k felç olur.
● Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz.
● Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise, "Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m" diyebilenindir.
● Egemenlik verilmez, al?n?r.
● Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.
● Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.
● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.
● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirli?i üzerine kurulmu? müesseseler her tarafta y?k?lmaya mahkumdurlar.
● Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? bir türlü ö?retemedim.
● Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli onur sebep olmu?tur.
● "Türklü?ün unutulmu? büyük medeni vasf? ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki geli?mesi ile gelece?in yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güne? gibi do?acakt?r."
● "Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."
● "Türk milleti güzel her ?eyi her medeni ?eyi, her yüksek ?eyi sever, takdir eder. Fakat muhakkakt?r ki, her ?eyin üstünde taktir etti?i bir ?ey varsa o da kahramanl?kt?r."
● "Bizim milletimiz, vatan? için, hürriyeti ve egemenli?i için fedakar bir halkt?r."
● "Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir."
● "Bizim ba?ka milletlerden hiç bir eksi?imiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çal??kan?z, Yüksek amaçlar u?runda ölmesini biliriz."
● "Büyük ?eyleri büyük milletler yapar."
● "Türk milletinin son y?llarda gösterdi?i harikalar?n yapt??? siyasi ve sosyal ink?laplar?n gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasayd?, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazd?."
● "Bu millet k?l? k?p?rdamadan dava u?runa can?n? vermeye raz? olmasayd? ben hiç bir?ey yapamazd?m."
● "Giri?ti?imiz büyük i?lerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sa?duyusu ba?l?ca rehberimiz ve ba?ar? kayna??m?z olmu?tur."
● "Türk kuvvet ve zekas?n?n yenmedi?i ve yenemeyece?i güçlük yoktur."
● "Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten ba?ka bir ?ey de?ildir."
● "Gerekti?inde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çal??mas?n? bilen bir millet elbette büyük bir gelece?e lay?k ve aday olan bir millettir."
● "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir."
● "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r."
● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
● Herkes ulusal görevini ve sorumlulu?unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü?ünceyle, dü?ünüp çal??may? görev edinmelidir.
● Kendiniz için de?il, ba?l? bulundu?unuz ulus için elbirli?i ile çal???n?z. Çal??malar?n en yükse?i budur.
● Ey Türk Gençli?i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
● Bugün hepimize dü?en ortak görev; ulusal de?erlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip ç?kmak, Çanakkale'yi, Kurtulu? Sava??'n? kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek ku?aklara aktarmakt?r. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve sayg?n kimli?iyle ayd?nl?k yar?nlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.
● Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatlar?! Yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençli?i gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
● Ö?retmenler! Cumhuriyet sizden dü?ünceleri hür, vicdan? hür, irfan? hür nesiller ister.
● Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmu?tur bu devletin dayand??? esaslar "Tam Ba??ms?zl?k" ve "Kay?ts?z ?arts?z Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yap?s?n?n ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kay?ts?z ?arts?z Egemenli?idir...
● Hiçbir ?eye ihtiyac?m?z yok, yaln?z bir ?eye ihtiyac?m?z vard?r; çal??kan olmak!
● Biz büyük bir ink?lap yapt?k. Memleketi bir ça?dan al?p yeni bir ça?a götürdük.
● Devrimin amac?n? kavram?? olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklard?r.
● Ne mutlu Türküm diyene!
● Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr ö?retmen ve e?iticileri, sizler yeti?tireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r. Eserin k?ymeti, sizin maharetiniz ve fedakârl???n?z derecesiyle mütenasip bulunacakt?r.
● Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin ve sizin ordular?n?z?n zaferi için yaln?z zemin haz?rlad?... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka ba?ar?l? olacaks?n?z.
● Türk çocu?u ecdad?n? tan?d?kça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt?r.
● Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden mahrum bir millet, henüz bir millet ad?n? alma yetene?i kazanmam??t?r.
● "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halk?na Türk milleti denir..."
● "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmal?d?r."
● Tarihi ya?ad???m?z gibi yazd?k, fakat gelece?i cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve ya?atacaklara emanet etmek laz?md?r.
● As?l önemli olan ve memleketi temelinden y?kan, halk?n? esir eden, içerdeki cephenin suskunlu?udur.
● Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklü?ün istikbaline ait ödevlerim bitmemi?tir, siz onlar? tamamlayacaks?n?z. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.
● ?stiklal, istikbal, hürriyet, her?ey adaletle kaimdir!
● Ö?retmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhaf?zlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yeti?tirmek sizin elinizdedir.
● Ö?retmen, y?llar sonra ödülünü al?r.
● Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir.
● Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.
● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirli?i üzerine kurulmu? müesseseler her tarafta y?k?lmaya mahkumdurlar.
● Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.
● Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, i?birli?i eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlar?n milliyetlerinin bütün icaplar?n? tan?r?z. Bizim milliyetçili?imiz herhalde hodbince ve ma?rurca bir milliyetçilik de?ildir.
● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallar?n? ortaya koysun ve her dalda yaz? yazanlar, bütün terimleriyle ço?unlu?un anlayabilece?i güzel, ahenkli dilimizi kullans?nlar.
● Okul, genç beyinlere insanl??a sayg?y?, millet ve ülkeye sevgiyi, ba??ms?zl?k onurunu ö?retir.
● Okul sayesinde, okulun verece?i ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanat?, Türk iktisadiyat?, Türk ?iir ve edebiyat? bütün güzellikleriyle geli?ir.
● Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatlar? seven, fikir terbiyesinde oldu?u kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm?? ve yükselmi? olan erdemli, kudretli bir nesil yeti?tirmek ana siyasetimizin aç?k dile?idir.
● Bilelim ki, milli benli?ini bilmeyen milletler, ba?ka milletlere yem olurlar.
● Birçok güçlükler ve engeller kar??s?nda bulundu?umuzu biliyoruz. Bunlar?n hepsini inceleme ile, gayret ve iman ile ve millet a?k?n?n sars?lmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçland?raca??z. O millet a?k? ki, her ?eye ra?men içimizde sönmez bir kuvvet, dayan?kl?l?k ve ate? kayna??d?r.
● Bizim milletimiz vatan? için, özgürlü?ü ve egemenli?i için özverili bir halkt?r; bunu kan?tlad?. Milletimiz, yapt??? devrimlerin k?skanç savunucusudur da. Benli?inde bu erdemler yerle?mi? bir milleti, yürümekte oldu?u do?ru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet al?koyamaz.
● Arkada?lar! Devrimimiz Türkiye'nin yüzy?llar için mutlulu?unu üstlenmi?tir. Bize dü?en onu kavrayarak ve takdir ederek çal??makt?r.
● Ad?mlar?n?, att???m?z uygarl?k ve yenilik ad?mlar?na uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklar?n? ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara u?ramalar?ndan ba?ka bir sonuç vermeyece?ine ?imdiden emin olabilirler.
● Biz cahil dedi?imiz zaman, mektepte okumam?? olanlar? kastetmiyoruz. Kastetti?imiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu? olanlardan en büyük cahiller ç?kt??? gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler ç?kabilir.
● Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmu? bir milletiz.
● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanl?k kar??s?nda u?ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lây?k say?lamaz.
● Yurtta sulh, cihanda sulh.
● Türk milletinin istidad? ve kati karar? medeniyet yolunda durmadan, y?lmadan ilerlemektir.
● Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
● Yeni ku?ak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü ö?retmenler toplulu?undan ve onlar?n yeti?tirecekleri ö?retmenlerden alacakt?r.
● Milli mücadelelere ?ahsî h?rs de?il, milli ideal, milli onur sebep olmu?tur.
● Bir millet e?itim ordusuna sahip olmad?kça, sava? meydanlar?nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kal?c? sonuçlar vermesi ancak e?itim ordusuyla mümkündür.
● Bir dinin tabii olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r.
● Her fert istedi?ini dü?ünmek, istedi?ine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçti?i bir dinin icaplar?n? yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdan?na hakim olunamaz.
● Türk Milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.
● Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.
● Arkada?lar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En do?ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat?d?r.
● Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak için yeterlidir.
● Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplar?n? tatbik edece?iz.
● Dünyan?n her taraf?ndan ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.
● Bizim devlet idaresinde takip etti?imiz prensipleri, gökten indi?i san?lan kitaplar?n dogmalar?yla asla bir tutmamal?d?r. Biz, ilhamlar?m?z?, gökten ve gaipten de?il, do?rudan do?ruya hayattan alm?? bulunuyoruz.
● Milletimiz her güçlük ve zorluk kar??s?nda, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki h?z?n?, her vas?tayla artt?rmaya çal??mak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
● ?nsan toplulu?u kad?n ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças?n? ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü?ü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yar?s? topra?a zincirlerle ba?l? kald?kça öteki k?sm? göklere yükselebilsin?
● Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürünmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.
● Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine can?m? verece?im.
● Çal??mak demek, bo?una yorulmak, terlemek de?ildir. Zaman?n gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar bulu?lardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
● Hiçbir zafer amaç de?ildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amac? elde etmek için belli ba?l? bir vas?tad?r.
● Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde k?ymet (de?er) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (ya?ayamaz). O, bo? bir gayrettir.
● Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazan?lmas?ndan sonra yeni bir âlem (dünya) do?mal?d?r, do?ar. Yoksa ba?l? ba??na bir zafer, bo?a gitmi? bir gayret olur.
● Türkiye'nin as?l sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve lay?k olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye eri?mek maksad?n? güder.
● Bas?n milletin mü?terek sesidir. Ba?l?ba??na bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.
● Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin belkemi?idir.
● Tam ba??ms?zl?k, ancak ekonomik ba??ms?zl?kla mümkündür.
● Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çökü? vard?r. Her ilerleyi?in ve kurtulu?un anas? hürriyettir.
● Biz kimsenin dü?man? de?iliz. Yaln?z insanl???n dü?man? olanlar?n dü?man?y?z.
● Tarih bir milletin kan?n?, varl???n? hiçbir zaman inkar edemez.
● Adalet gücü ba??ms?z olmayan bir milletin, devlet halinde varl??? kabul olunamaz.
● Millete efendilik yoktur. Hizmet vard?r. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
● Biz bar?? istiyoruz dedi?imiz zaman tam ba??ms?zl?k dedi?imizi herkesin anlamas? gerekir.
● Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir.
● Tüketici ya?amak iyi de?ildir. Üretici olal?m.
● Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçland?r?lmazlarsa meydana gelen zaferler devaml? olamaz, az zamanda söner.
● Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacakt?r. Bizim için bu hayat davas?d?r.
● Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle de?il, süngünün de dayand??? ekonomi ile kuracakt?r. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacakt?r. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacakt?r.
● Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekni?in gerektirdi?i ?eyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
● Devrim yasas?, eldeki yasalar?n üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalar?m?zdaki ak?m? bo?mad?kça, ba?lad???m?z devrim ve yenilik bir an bile durmayacakt?r. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacakt?r.
● Büyük ba?ar?lar, de?erli analar?n yeti?tirdikleri seçkin çocuklar?n yard?m?yla meydana gelir.
● Toplumdaki ba?ar?s?zl???n sebebi, kad?nlar?m?za kar?? gösterdi?imiz ihmal ve kusurdan do?maktad?r.
● Dünyada her?ey için, medeniyet için, hayat için, ba?ar? için, en hakiki mür?it bilimdir, fendir.
● Yapt???m?z ve yapmakta oldu?umuz ink?laplar?n amac?, Türkiye Cumhuriyeti halk?n? tamamen ça??m?za uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline de?i?tirmektir.
● Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yanda?l?k vard?r: Cumhuriyet yanda?l???, dü?ünsel ve toplumsal devrim yanda?l???. Bu noktada yeni Türkiye toplulu?unda, bir bireyi bunun d???nda dü?ünmek istemiyorum.
● Sava? zaruri ve hayati olmal?d?r. Milletin hayat? tehlikeye maruz kalmad?kça sava? bir cinayettir.
● Gençli?i yeti?tiriniz. Onlara ilim ve irfan?n müspet fikirlerini veriniz. Gelece?in ayd?nl???na onlarla kavu?acaks?n?z.
MÜZ?K-TÜRK MÜZ???- SANAT
Bir milletin yenile?mesinde ölçü, musikide de?i?ikli?i alabil mesi, kavrayabilmesidir.
Millet, ince duygulan, dü?ünceleri anlatan, yüksek deyi?leri, söyleyi?leri toplamak, onlar? bir gün önce, genel son musiki kurallar?na göre i?lemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.
SANAT
Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir.
Yüksek bir insan toplulu?u olan Türk Milleti'nin tarihi bir özelli?i de, güzel sanatlar? sevmek ve onda yükselmektir.
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurba?kan? olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazs?n?z.
Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çal??malardan sonra aln?nda ????? ilk duyan insand?r.
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.
Bir milletin sanat yetene?i güzel sanatlara verdi?i de?erle ölçülür.
SPOR
Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlakt?r.
Türk gençli?i, sa?l?kl? yeti?ip spor yaparsa ulusumuzun gelece?i güvence alt?ndad?r.
Sporda ba?ar?l? olmak için bütün milletçe sporun niteli?i ve de?eri anla??lm?? olmak ve ona kalpten sevgiyle ba?lanmak ve onu vatanî görev saymak gerekir.
Ben Türk gençli?inin spor yaparak güçlü olmas?n? isterim.
TAKL?T
Hiçbir millet aynen di?er bir milletin taklitçisi olmamal?d?r. Çünkü bir millet, ne taklit etti?i milletin ayn? olabilir, ne de kendi milliyetçili?i içinde kalabilir.
TARiH
Tarih, bir milletin kan?n?, hakk?n?, varl???n? hiçbir zaman inkar etmez.
TUTSAKLIK ESARET
Milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.
VATAN
Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustal?k, yüksek uygarl?k, hür dü?ünce ve hür ya?ay?? istiyor.
Bu vatan, çocuklar?m?z ve torunlar?m?z için cennet yap?lmaya lây?kt?r.
Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak ya?ayacakt?r.

#2394

 
© 2015
AŞK