Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Sporla ?lgili Sözleri

Atatürkün Sporla ilgili Sözleri K?sa
Bu sayfam?zda Atatürkün spor hakk?ndaki sözlerini yay?nlad?k. Neredeyse her konuda çok güzel anlaml? ?eyler söylemi?. Bu yaz?m?zda da Atatürkün spor ile ilgili sözleri bulunmaktad?r.
Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhaf?zlar ister.
Türk çocuklar?na sporun bugünkü tekni?ini ö?retmek ve bunlardan bir k?sm?n? baz? törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.
Aç?k ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yard?mdan ziyade, bütün milletce sporun mahiyetinin ve de?erinin anla??lm?? olmas? gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek laz?md?r.
Spor, yaln?z beden kabiliyetinin bir üstünlü?ü say?lmaz. ?drak ve ahlak da bu i?e yard?m eder. Zeka ve kavray??? k?sa olan kuvvetliler, zeka kavray??? yerinde olan daha az kuvvetlilerle ba?a ç?kamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ayn? zamanda ahlakl?s?n? severim.
Zafer, zafer benimdir diyebilenin; ba?ar?, ba?araca??m diye ba?layan?n ve ba?ard?m diyebilenindir.
Dünya spor hayat? ve spor dünyas? çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayat?, bizim için daha mühimdir. Çünkü ?rk meselesidir, ?rk?n ?slah? ve ki?ayi?i meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.
Bütün millet ve memleket evlatlar?n? sportmen yapabilmek için sarfedilen çal??man?n ehemmiyet ve kudsiyeti ayn? derecede k?ymetli ve mühimdir.
Yorgunluk her insan, her mahluk için tabii bir haldir. Fakat insanda yorgunlu?u yenebilecek manevi bir kuvvet vard?r ki, i?te bu kuvvet yorulanlar? dinlendirmeden yürütür.
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatlar?, yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençli?i, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
Her ulus çocuklar?n?n s?hhatli ve gürbüz olmalar? için ya?ad?klar? bölgenin s?hhi ?artlar?n? temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi te?ekküllerin en birinci ödevidir...
Yurt savunmas? bak?m?ndan bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli e?itim bak?m?ndan da o nisbette önemlidir.

#2692

 
© 2015
AŞK