Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Türkçe ?le ?lgili Sözleri

Atatürkün Türkçe ?le ?lgili Sözleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçe dili hakk?ndaki söyledi?i sözlerini bu sayfam?zda sizlerle payla?aca??z arkada?lar. Ödevi olan arkada?lar ödevlerini konu hakk?nda bilgi edinmek isteyen arkada?larda bilgi sahibi olabilirler.

Buyurun Atatürk'ün Türkçe Hakk?nda Sözleri ;
"Türk Dili zengin, geni? bir dildir. Bütün kavramlar? anlatma yetene?i vard?r. Yaln?z, onun bütün varl?klar?n? aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde i?lemek gereklidir. Öyle istiyorum ki Türk Dili bilimsel yöntemlerle kurallar?n? ortaya koysun. Bütün dallarda yaz? yazanlar bütün terimleriyle ço?unlu?un anlayabilece?i, güzel, uyumlu dilimizi kullans?nlar."
"Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çal???r. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdi?i sonsuz felaketler içinde ahlak?n?, göreneklerini, an?lar?n?, ç?karlar?n? k?sacas?; bugün kendisini millet yapan her niteli?inin, dili sayesinde korundu?unu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüre?idir, beynidir."
"Milli duygu ile dil aras?ndaki ba? çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olmas?, milli duygunun geli?mesinde ba?l?ca etkendir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle i?lensin."
"Ülkesini ve yüksek ba??ms?zl???n? korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan kurtarmal?d?r."
"Türk demek, dil demektir. Millet olman?n en belirgin niteliklerinden biri dildir. "Türk milletindenim." diyen ki?i, her ?eyden önce kesinlikle Türkçe konu?mal?d?r. Türkçe konu?mayan bir ki?i, Türk kültürüne ve milletine ba?l?l???n? öne sürerse buna inanmak do?ru olmaz."
"Amac?m?z, Türk Dili'nin öz zenginli?ini ortaya ç?karmak, onu dünya dilleri aras?nda, de?erine yara??r yüksekli?e eri?tirmektir."
"En güzel ve ileri bir i? olarak türlü bilimlere ili?kin Türkçe terimler türetilmi? ve bu yolla dilimiz yabanc? dillerin etkisinden kurtulma yolunda esasl? ad?m?n? atm??t?r."
"Türk Dili'nin kendi benli?ine, özündeki güzellik ve zenginli?ine kavu?mas? için, bütün devlet kurumlar?m?z?n, dikkatli, ilgili olmas?n? isteriz."
"Ba?ka dillerdeki her bir sözcü?e kar??l?k olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir. Bu sözcükler kamuoyuna sunulmal?, böylece, yayg?nla??p yerle?mesi sa?lanmal?d?r."
"Türk Dili'nin özle?tirilmesi, zenginle?tirilmesi ve kamuoyuna bunlar?n benimsetilmesi için bütün yay?n araçlar?ndan yararlanmal?y?z. Her ayd?n, hangi konuda olursa olsun, yazarken buna dikkat edebilmeli, konu?ma dilimizi ise uyumlu, güzel bir duruma getirmeliyiz."
"Türk demek Türkçe demektir; ne mutlu Türküm diyene!"

#2396

 
© 2015
AŞK