Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Yazd??? ?iirler

Atatürkün Kendi Yazd??? ?iirler - Atatürkün kendisinin özel olarak yazd??? ?iirleri bu sayfam?zda bulabilirsiniz. ??te Mustafa Kemal Atatürkün Yazd??? ?iirler;
Atatürk büyük devlet adaml???n?n yan?nda, sanata ve sanatç?ya verdi?i de?er ile de bilinmektedir. Sanat?n her türlüsü ile yak?ndan ilgilenmi?, resim, ?iir ve güzel sanatlarla u?ra?an insanlar? takdir etmi?tir. Harbiye'de askeri ö?renci iken yazmaya ba?lad??? ?iirlerinden "Bir Askerin Mezar?na" adl? ?iiri vatan u?runa ?ehit dü?mü? bir askeri anlatmaktad?r.
Atatürk yazd??? ?iirlerde a??rl?kl? olarak vatan ve millet duygular?n? ön plana ç?karm??, milli duygular?n? ve özlemlerini ka??da dökmü?tür.
Atatürk'ün yazd??? ?iirler
B?R ASKER?N MEZARINA
?urada, kabrin üzerinde konulmu? bir,
Beyaz ta? var, onun alt?nda bayraklar
Temevvüç ederken, kelleler uçu?urken...
Celâdeti tâbân olurken ald??? cerîhai mevt
?le bu âlemi hîçîye vedâ etmi? bir
Asker yat?yor...
Onun hâb? istirahate çekildi?i ?u
Makberin üzerine rüfekas? e?ki teessür döktüler.
Kad?nlar dümü rizi mâtem oldular. ?htiyarlar
Nâle eylediler, çocuklar a?lad?lar.
?u sö?üt a?ac?n?n nim setreyledi?i senin
Mezar?n üzerine bir z?rh ba?l?k ile k?l?ç hak,
Olunmu?tur. ??te oras? o kahraman? muhteremin
Câyi istirahatidir. Ne mutlu ki, hâki pâye vatan
Ona nâilini intizar olmu?!...
Mustafa Kemal
Harbiye talebesi iken yazm??t?r.
HAK?KAT NEREDE? (O?UZ O?ULLARI)
Gafil, hangi üç as?r, hangi on as?r
Tuna ezelden Türk diyar?d?r.
Bilinen tarihler söylememi? bunu
Kalk?yor örtüler, örtülen do?acak,
Dinleyin sesini do?an tarihin,
Ayd?nl?kta karalt?, karalt?da ?afak
Yalan tarihi gömüp, do?ru tarihe gidin.
Asya'n?n ortas?nda O?uz o?ullar?,
Avrupa'n?n Alplerinde O?uz torunlar?
Do?udan ç?kan biz, Bat?dan yine biz
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin ad? de?il,
Türk, bütün adamlar?n birli?idir.
Ey birbirine di? bileyen y???nlar,
Ey y???n y???n insan gafletleri!
Y?rt?ls?n gözlerdeki gafletten perde,
Dünya o zaman görecek hakikat nerede,
Hakikat nerede?
Mustafa Kemal
BE??KE HÂD?SES? ?Ç?N
Ç?k?yor gönüllere istimdad?
Sâmiamda vatan?n feryâd?
Ç?k?yor gönüllere istimdad?
Yaral? bir anan?n evlâd?
Etmesin mi anaya imdad??
Rumeli can veriyor yok mu ilaç.
Edelim s?hhatini istimzaç;
Etmeyelim kimseyi izaç?
Z?rhl?lar her yeri tehdit ediyor,
Makedonya bunu tes'it ediyor.
?nk?raz? bize teyit ediyor.
Yemenin puri?i malumu cihan
Ne için eyledi millet isyân?
Zulme ister mi bu yoldan burhan
Turu?kalar bile ald? meydan
Hani kânun-u adaâlet nerede?
Mülk-ü millette himâye saadet nerede?
Haricen mülk-ü himaye nerede?
Bizde evvelki ?ecaat nerede?
Gelse Ertu?rul ?öhret-i pervas
Eder elbette tahayyür ibraz
Vatan?n feyzine kâdir olamaz
Yeniden fethine verseydi cevâz...
Y?ld?r?m görse ?u ahvâlimizi
Ate? kahr? yakar hâlimizi,
Af eder mi bizim efâlimizi,
Mahveder cumle-i emsâlimizi,
Ey büyük Fâtih'i ?stanbul'un...
Bu rev? olmad? m? makbulün
Sây ile toplan?lan mahsulün
Berhava oldu fakat meçhulün...
Yaz?k oldu Vatana âh yaz?k...
Her a??zdan ç?k?yor: Eyvâh yaz?k!..
Ac?s?n bizlere, âh yaz?k!
Mustafa Kemal
Sinop 25 Kânunu Evvel 321 (1905)
HAYAT SERENADI
"Bir Frans?z ?airi hayat? ?öyle tarif ediyor :
Hayat k?sad?r,
Biraz hayal,
Biraz a?k
Ve sonra Allaha?smarlad?k.
Di?eri de :
Hayat bo?tur.
Biraz kin,
Atatürk'ün Salih Bozok'a yazd??? mektuptan
KAS?DE? ?ST?BDAT YAHUT KIRMIZI ?ZLER
Bir köhne kadit parças?, bir çehrei menhus,
Zulmetler içinde mütereddit, mütelâ?i,
Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
Efkâr? sakimane ile âleme kar??
Ate? saçarak etmede her gün bizi tehdit,
Âmali harisanesini eyledi tezyit...
Gördükçe bu mazlumlar?n?, sinesi ma?rur,
T?rnaklar?n? aileler kalbine saplar;
Ma?durlar?n?n her biri bir kû?ede a?lar,
Katland? vatan görme?e evlâd?n? makhur...
Birçoklar?m?z mahpes-ü menfada süründük.
Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanl? eliyle vatan âmaline hail,
Ey enmilei sürbu cinayata delâil
Te?kil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili ?übban? vatan, katili ahrar,
Ey varl??? bir millet için bâdii zillet.
Ey çehresi ifrite veren deh?eti vah?et,
Zindanlar?, menfalar?, mahpesleri doldur,
Ziniciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdi?in evlerde durur k?rm?z? izler...
Kâbusi hiyanetle vatan can çeki?irken
Âtimizi dendan? harisin kemirirken
Bir gün Rumeli da?lar? envara boyand?;
Hürriyetin enfas? ile herkes uyand?.
Mustafa Kemal
?ANLI ORDU GAZETES? : 24 Kas?m 1908
Alt Kategoriler;
Atatürk ?iirleri
K?sa Atatürk ?iirleri

#2907

 
© 2015
AŞK