Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atilla ?lhan Sözleri

Sana gelirken hep ellerim ceplerimde gelirdim, olur da a?k?m?n elleri ü?ümü?tür. Avuçlar?mda ?s?t?r?m diyerekten .

Bekleme yapmay?n! 'A?k'?n? alan 'ac?'ya do?ru ilerlesin.

Memleket bir kurtlar sofras?na döndü mü, isyan hakt?r.

Kolay diyorsun, gel bir de sen ya?a sensizli?imi...

Ac? bir tütün gibi yak?yor genzimi, Senden uzak olmak.

Gel sevgilim gel, benim dünyama gel çok zaman var içimde yerini haz?rlad?m.

Mutluluk uzun sürmez mutlaka gündeliktir. Ölüme yenik dü?en asl?nda korkuya yeniktir.

?nsan sevdi?ini b?rakmaz, sevmek b?rak?r insan?...

A?z?m?n tad? yoksa, Hasta gibiysem, Bo?az?mda dü?ümleniyorsa lokmalar, Buluttan nem kap?yorsam, ?nan hep güzel gözlerinin hasretindendir.

?nsan olman?n bütün komplekslerini yenmi?, günü dipdiri yakalayan, hayat?n anlam?n? çözmü? bir bilge insan; bir yol gösterici.

Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam , A?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.

Döndüm arkam? sana, Sen s?rt?mdan vurmay? seversin, yüzüm a??r gelmesin...

Ben çocuklar gibi sevdim! Devler gibi ac? çektim.

Oysa ben ak?am olmu?um, Yapraklar?m dökülüyor usul usul. Ad?m sonbahar...

Ben gidip ba??ma belâlar aram???m o kal?p mevlâs?n? bulmu?.

Ya?arken çektirdiler, ?imdi do?umunu kutluyorlar.

Bana ait ne varsa seni korkutuyor Sana ait ne varsa hiçbiri benim de?il.

Hiç do?mamay? isterdim ama bir kere do?mu?um ölmek yasak.

ölüm kadar çabuksa e?er ya?amak, hiç do?mamay? isterdim ama bir kere do?mu?um ölmek yasak.

Hayat zamanda iz b?rakmaz, bir bo?lu?a dü?ersin bir bo?luktan. Birikip yeniden s?çramak için. Elde var hüzün.

Gözlerin gözlerime de?ince Felâketim olurdu a?lard?m Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdi?in vard? duyard?m...

Ben hiç böylesini görmemi?tim, vurdun kan?ma girdin kabulümsün.

?nanmakta geç sevmekte çabuktum.

Ben sana mecburum bilemezsin.

Ayd?nl?k neyin oluyor senin.

Ço?u zaman üç be? ki?i için yazd???m?z? san?r?z, onlar bizi okumazlar. As?l seslendiklerimiz, hiçbir zaman tan?mayaca??m?z, ba?ka üç be? ki?idir.

Bat?k bir gemiymi? a?k liman?nda, Kader bu deyip de avutma beni. Ayr?l?k kap?m?z? çald? sonunda Senden son dile?im unutma beni.

Hacet yok hat?rlatmas?na seni hat?ralar?n sen bana kalbim kadar elim kadar yak?ns?n.

Sanat, toplumsal bir çabad?r; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden ayn? ?ey de?ildir.

E?itim, savunma ve ekonomi milli olmal?d?r, olmazsa Sevr gelir.

Türk ayd?n? dedi?imiz ki?i, Bat?'n?n manevi ajan?d?r.

Can?n? kurtaray?m derken vatan?ndan olursun.

Ne kad?nlar sevdim zaten yoktular.

#1720

 
© 2015
AŞK